Δωρεές


Βιβλία

Παρακαλούμε αποστείλετε σε ξεχωριστό αρχείο (επιτρεπτές επεκτάσεις doc, docx, xls, xlsx) κατάλογο των βιβλίων που επιθυμείτε να διαθέσετε στη Βιβλιοθήκη του ΟΠΑ (Τίτλος, Συγγραφέας/φείς, Χρονολογία Έκδοσης) *

Τα αρχεία πρέπει να είναι μικρότερα από 2 MB.
Επιτρεπτές επεκτάσεις αρχείων: doc docx xls xlsx.