06/12/2010: Ψηφιακό Θεματολόγιο.

Ψηφιακό Θεματολόγιο

Οι ευρυζωνικές συνδέσεις στην Ευρώπη είναι πολύ ταχύτερες από ό,τι πριν από ένα χρόνο.

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/ellada/news/news/20101125digitalagenda_el.htm