Πληροφορίες για φοιτητές

Το πρόγραμμα σε ότι αφορά τους φοιτητές και απόφοιτους, απευθύνεται σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές όλων των συμμετεχόντων Ιδρυμάτων, οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μία περίοδο πρακτικής άσκησης (ελάχιστης διάρκειας 2 μηνών) στο εξωτερικό, σε επιλέξιμους φορείς.

Επίσης, το πρόγραμμα απευθύνεται και σε πρόσφατους απόφοιτους των ανωτέρω κύκλων σπουδών (μέχρι 1 έτος από τη λήψη του πτυχίου τους), αρκεί να έχουν υποβάλλει αίτηση όσο ακόμη διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα.

  • Υποβολή αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα στο Γραφείο Erasmus+ του Πανεπιστημίου τους, όπου και μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες για το έργο. Οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων ορίζονται από το κάθε Ίδρυμα αυτόνομα.

Για τη διαδικασία της αίτησης, της συλλογής των δικαιολογητικών αλλά και της επιλογής των επιτυχόντων, υπεύθυνο είναι το κάθε Ίδρυμα-Εταίρος, το οποίο και αποστέλλει σχετική λίστα προς το ΟΠΑ, δηλαδή τον Συντονιστή του έργου. 

  • Χρηματοδότηση

Η χρηματοδότηση του έργου σύμφωνα με την οποία διαμορφώνονται οι διαθέσιμες θέσεις για πρακτική άσκηση, διατίθεται σύμφωνα με τους κανόνες της απόλυτης ισονομίας και ισοκατανομής προς όλα τα συμμετέχοντα Ιδρύματα (συμπεριλαμβανομένου και του ΟΠΑ, ασχέτως του ρόλου του ως Συντονιστή). Αναλόγως της απορρόφησης κατά τη διάρκεια του έργου από τον κάθε Εταίρο, ενδέχεται να υπάρξουν αναπροσαρμογές (αναδιανομή διαθέσιμων κονδυλίως προς Ιδρύματα που εμφανίζουν μεγαλύτερες ανάγκες χρηματοδότησης λόγω μεγαλύτερου αριθμού ενδιαφερομένων).

Η διαδικασία της επιλογής των επιτυχόντων σε όλα τα Ιδρύματα που μετέχουν στον Όμιλο Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ ΟΠΑ γίνεται με κανόνες απόλυτης διαφάνειας και σύμφωνα μόνο με αντικειμενικά κριτήρια, όπως οι ακαδημαϊκές επιδόσεις, το επίπεδο γνώσης ξένων γλωσσών, κτλ. 

Ενδεικτικά για το ΟΠΑ, η αναλυτική διαδικασία επιλογής παρουσιάζεται εδώ.

Οι διαθέσιμες θέσεις μοιράζονται αναλογικά σύμφωνα με το ενδιαφέρον των υποψηφίων στα Τμήματα, ενώ σημειώνεται πως δεν ακολουθείται η διαδικασία μοριοδότησης εφόσον το διαθέσιμο κονδύλι υπερκαλύπτει τις ανάγκες των προγραμματισμένων κινητικοτήτων.

Η ακαδημαϊκή αναγνώριση της πρακτικής άσκησης γίνεται από τα Ιδρύματα, στο πλαίσιο της πλήρους αυτόνομης λειτουργίας τους (π.χ. απόδοση ECTS credits) και σύμφωνα με τους κανόνες που το κάθε Ίδρυμα έχει θεσπίσει, σύμφωνα με τις ανάγκες των Προγραμμάτων Σπουδών του.

  • Συντονισμός έργου

Τέλος, ο συνολικός συντονισμός του έργου, η οικονομική διαχείριση, η καταχώρηση των κινητικοτήτων στα απαραίτητα εργαλεία του έργου (κατόπιν ελέγχου δικαιολογητικών), η διαχείριση των αδειών για τα γλωσσικά τεστ OLS καθώς και η καταβολή της επιχορήγησης στους δικαιούχους, υλοποιούνται από τον Συντονιστή, δηλαδή το ΟΠΑ.