Ολοκλήρωση πρακτικής άσκησης

Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, ο μετακινούμενος θα πρέπει να προσκομίσει στο Γραφείο Erasmus+ του Ιδρύματός του το τελευταίο μέρος της Συμφωνίας Μάθησης για Πρακτική Άσκηση/Erasmus+ Learning Agreement for Traineeships, δηλαδή το After the mobility, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον Υπεύθυνο της πρακτικής άσκησης στο φορέα διεξαγωγής της.

Επίσης, θα πρέπει  να υποβάλλει την Τελική Αναφορά, ένα online ερωτηματολόγιο στο οποίο απαντά ερωτήσεις αναφορικά με την πρακτική του άσκηση και για το οποίο λαμβάνει αυτοματοποιημένη πρόσκληση στο email που έχει δηλώσει.

Τέλος, και εφόσον απαιτείται, θα πρέπει να έχει υποβάλλει το 2ο γλωσσικό τεστ (περισσότερες πληροφορίες για το τεστ στη σχετική σελίδα).

Εφόσον ολοκληρωθούν τα παραπάνω, ο μετακινούμενος μπορεί να λάβει την 2η δόση (20%) της επιχορήγησης που δικαιούται.