Δικαιολογητικά έναρξης πρακτικής άσκησης

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έναρξη της πρακτικής άσκησης (κατατίθενται στο Γραφείο Erasmus+ του Ιδρύματός σας). είναι: 

 

1. Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης (την προμηθεύεστε από το Γραφείο Erasmus+ του Ιδρύματός σας)

2. Έντυπο Συμφωνίας Μάθησης για Πρακτική Άσκηση/Erasmus+ Learning Agreement for Traineeships (το προμηθεύεστε από το Γραφείο Erasmus+ του Ιδρύματός σας)

3. Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας ή αντίστοιχο ιδιωτικό ασφαλιστήριο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

4. Ταυτότητα ή διαβατήριο εν ισχύ

5. Ιδιωτική ασφάλεια για: α) προσωπικό ατύχημα, και β) για αστική ευθύνη έναντι τρίτων, με κάλυψη για το πλήρες διάστημα της πρακτικής σας άσκησης

6. Τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο ο ωφελούμενος να είναι τουλάχιστον συνδικαιούχος (αν όχι ο μοναδικός δικαιούχος)

7. Πτυχίο ξένης γλώσσας στην οποία θα πραγματοποιήσετε την πρακτική σας άσκηση

Η κατάθεση των δικαιολογητικών πρέπει να γίνεται έγκαιρα και σε εύλογο χρονικό διάστημα ΠΡΙΝ την έναρξη της πρακτικής άσκησης.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι όσα κατ΄ ελάχιστον χρειάζονται για την έναρξη της πρακτικής άσκησης. Κάθε Ίδρυμα-Εταίρος μπορεί να ζητά επιπρόσθετα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανόνες λειτουργίας του.

 

  • Διευκρινήσεις αναφορικά με την ασφάλεια αστικής ευθύνης και προσωπικού ατυχήματος, όπως αυτές περιγράφονται στην Οικονομική Σύμβαση

Αστική Ευθύνη: "Ο Συμμετέχων οφείλει να είναι εφοδιασμένος με ασφάλεια γενικής αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημίες που θα προξενηθούν από αυτόν από αμέλειά του ως φυσικό πρόσωπο τουλάχιστον στο πλαίσιο των συνηθισμένων του δραστηριοτήτων στην εργασία του κατά τη διάρκεια της παραμονής του για πρακτική άσκηση σε χώρα επιλέξιμη στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+. Η ασφάλεια γενικής αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων δύναται να παρέχεται από την Επιχείρηση/ Οργανισμό Υποδοχής. Σε αντίθετη περίπτωση ο Συμμετέχων καλύπτεται με ιδιωτική ασφάλιση εξ ιδίων πόρων".

Προσωπικό Ατύχημα: "Ασφάλεια για προσωπικά ατυχήματα που απορρέουν από τα καθήκοντα του Συμμετέχοντα (ατυχήματα που προκαλούνται στο συμμετέχοντα στο χώρο εργασίας). Εφόσον η ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος δεν καλύπτεται από την επιχείρηση/ Οργανισμό υποδοχής ή από το Ίδρυμα Αποστολής (σε εθελοντική βάση στο πλαίσιο της ποιοτικής διαχείρισης), τότε ο Συμμετέχων καλύπτεται με ασφάλιση εξ ιδίων πόρων για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημίες που προκαλούνται σε αυτόν ως φυσικό πρόσωπο στο πλαίσιο των συνηθισμένων του δραστηριοτήτων στον εργασιακό χώρο, κατά τη διάρκεια της παραμονής του για πρακτική άσκηση σε χώρα επιλέξιμη στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+".