Πληροφορίες για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές

Πληροφορίες για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές

Το πρόγραμμα απευθύνεται, μεταξύ άλλων, στους φοιτητές του ΟΠΑ που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μία περίοδο σπουδών σε Ίδρυμα – Εταίρο εκτός της Ε.Ε. με πλήρη ακαδημαϊκή αναγνώριση μέσω της εφαρμογής  του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS).

Οι εξερχόμενοι φοιτητές λαμβάνουν επιχορήγηση για την περίοδο σπουδών τους στο εξωτερικό καθώς και για τις δαπάνες ταξιδίου προς και από το Ίδρυμα Υποδοχής. Η επιχορήγηση καταβάλλεται σε 2 δόσεις.

Το ύψος της μηνιαίας επιχορήγησης των φοιτητών ανέρχεται στα 700 ευρώ. Το ποσό της επιχορήγησης για το σύνολο της περιόδου κινητικότητας καθορίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των μηνών της κινητικότητας με τη μηνιαία επιχορήγηση. Σε ότι αφορά τους μη συμπληρωμένους μήνες, το ποσό υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των ημερών με το 1/30 της μηνιαίας επιχορήγησης.

Επιπλέον, οι μετακινούμενοι λαμβάνουν επιχορήγηση για τις δαπάνες ταξιδίου. To ποσό της επιχορήγησης για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου υπολογίζεται βάσει χιλιομετρικής απόστασης ανάμεσα στο Ίδρυμα Προέλευσης και στο Ίδρυμα Υποδοχής.

Υποψήφιοι που ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ΑμεΑ, μπορούν να υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση για επιπρόσθετη χρηματοδότηση. Για περισσότερες πληροφορίες oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Γραφείο Erasmus+ του ΟΠΑ.

 

  • Υποβολή αίτησης

Κάθε φθινόπωρο το Γραφείο Erasmus+ του ΟΠΑ ανακοινώνει στην ιστοσελίδα του τις διαθέσιμες υποτροφίες για τους φοιτητές, τους επιλέξιμους κύκλους σπουδών και τη διάρκεια σπουδών, τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια εκτός Ε.Ε., τα κριτήρια επιλογής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και τη διαδικασία και τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων.

  • Ασφαλιστική κάλυψη και θέματα έκδοσης visa

Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να διαθέτουν επαρκή ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη για όλη τη διάρκεια της περιόδου κινητικότητας στο Ίδρυμα Εταίρο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+.

Οι συμμετέχοντες επιβαρύνονται με το κόστος των ασφαλιστικών καλύψεων.

Για θέματα σχετικά με την έκδοση εγγράφου visa και την άδεια παραμονής στη Χώρα Προορισμού παρέχονται πληροφορίες από το Υπουργείο Εξωτερικών στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.mfa.gr/en/visas/visa-types/national-visas.html