Δικαιολογητικά έναρξης

Δικαιολογητικά έναρξης

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έναρξη των σπουδών στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα και τα οποία κατατίθενται στο Γραφείο Erasmus+ του ΟΠΑ είναι: 

 

1. Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ για σπουδές  (διατίθεται από το Γραφείο Erasmus+ του ΟΠΑ)

2. Έντυπο Συμφωνίας Μάθησης Erasmus+ για Κινητικότητα Σπουδών/Erasmus+ Learning Agreement for Studies (διατίθεται από το Γραφείο Erasmus+ του ΟΠΑ)

3. Ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη για όλη τη διάρκεια της περιόδου κινητικότητας στο Ίδρυμα Εταίρο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+.

Οι συμμετέχοντες επιβαρύνονται εξ ιδίων πόρων με το κόστος της απαιτούμενης ασφαλιστικής κάλυψης.

4. Τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο ο μετακινούμενος θα πρέπει να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

5. Πτυχίο ξένης γλώσσας στην οποία θα πραγματοποιηθούν οι σπουδές.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών πρέπει να γίνεται έγκαιρα και εντός των προθεσμιών που ορίζονται από το Γραφείο Erasmus+.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι όσα κατ΄ ελάχιστον χρειάζονται για την έναρξη των σπουδών. Κάθε Ίδρυμα-Εταίρος μπορεί να ζητά επιπρόσθετα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανόνες λειτουργίας του.