Πληροφορίες για το διδακτικό και το διοικητικό προσωπικό

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

To διδακτικό προσωπικό του ΟΠΑ έχει την ευκαιρία να μετακινηθεί για διδασκαλία σύντομης διάρκειας 5 ημερών / επιμόρφωση 5 ημερών, ανάλογα με τη Συμφωνία Συνεργασίας που έχει συναφθεί με το εκάστοτε Ίδρυμα – Εταίρο.

 

Επιπλέον, τo διοικητικό προσωπικό του ΟΠΑ έχει την ευκαιρία να μετακινηθεί για επιμόρφωση 5 ημερών, ανάλογα με τη Συμφωνία Συνεργασίας που έχει συναφθεί με το εκάστοτε Ίδρυμα – Εταίρο.

 

  • Υποβολή αίτησης

Κάθε φθινόπωρο το Γραφείο Erasmus+ του ΟΠΑ ανακοινώνει στην ιστοσελίδα του τις διαθέσιμες υποτροφίες για τα μέλη του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια εκτός Ε.Ε., τα κριτήρια επιλογής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και τη διαδικασία και τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων.

  • Χρηματοδότηση

Το μετακινούμενο  διδακτικό και διοικητικό προσωπικό λαμβάνει επιχορήγηση για το χρονικό διάστημα 7 ημερών (διδασκαλία / επιμόρφωση διάρκειας 5 ημερών + 1 ημέρα ταξιδίου προς το Ίδρυμα Υποδοχής + 1 ημέρα ταξιδίου προς το Ίδρυμα Αποστολής).

Επιπλέον, οι μετακινούμενοι λαμβάνουν επιχορήγηση για τις δαπάνες ταξιδίου. To ποσό της επιχορήγησης για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου υπολογίζεται βάσει χιλιομετρικής απόστασης ανάμεσα στον τόπο προέλευσης του Συμμετέχοντα και στον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας. Η επιχορήγηση καταβάλλεται σε 2 δόσεις.

  • Απαιτούμενη ασφαλιστική κάλυψη και θέματα έκδοσης visa

Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να διαθέτουν επαρκή ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη για όλη τη διάρκεια της περιόδου κινητικότητας στο Ίδρυμα Εταίρο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+.

Οι συμμετέχοντες επιβαρύνονται με το κόστος των ασφαλιστικών καλύψεων.

 

Για θέματα σχετικά με την έκδοση εγγράφου visa και την άδεια παραμονής στη Χώρα Προορισμού παρέχονται πληροφορίες από το Υπουργείο Εξωτερικών στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.mfa.gr/en/visas/visa-types/national-visas.html