Ολοκλήρωση Α΄ Ενότητας Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Βιβλιοθήκης για προπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες

Ολοκλήρωση Α΄ Ενότητας Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Βιβλιοθήκης για προπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες

«Γνωρίζω τη Βιβλιοθήκη μου: Πηγές – Υπηρεσίες»

Τετάρτη, 08.11.2023, 15.00-16.00 / ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ μέσω MS Teams

Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο