Κριτήρια Επιλεξιμότητας και Διαδικασία Για την Πρακτική Άσκηση Erasmus+

  1. Τι είναι το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ Ο.Π.Α;

To Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ ΟΠΑ απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του εξωτερικού και υλοποιείται με τη στήριξη του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

  1. Ποια κριτήρια απαιτούνται για να γίνουν δεκτοί οι υποψήφιοι στον εν λόγω πρόγραμμα;  

Το βασικό κριτήριο επιλεξιμότητας για τον πρόγραμμα είναι να διατηρούν οι ενδιαφερόμενοι τη  φοιτητική ιδιότητα* κατά την στιγμή υποβολής της αίτησης συμμετοχής.

Για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Πανεπιστημίου πέραν της αίτησης συμμετοχής τους στο πρόγραμμα εντός των ορισμένων προθεσμιών χρειάζεται να προσκομίσουν στα αρμόδια στελέχη του γραφείου ERASMUS+  μία φωτοτυπία του αποδεικτικού γνώσης της ξένης γλώσσας που ομιλείται στον οργανισμό/εταιρεία/φορέα υποδοχής που επιλέγουν καθώς και πρόσφατη αναλυτική βαθμολογία από την Γραμματεία του Τμήματός τους.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

  1. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν πρέπει να είναι μικρότερη των δύο (2) μηνών.
  2. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα ολοκλήρωσης της πρακτικής τους άσκησης μέχρι και 12 μήνες από την υποβολή της αίτησης συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.  Είναι απαραίτητο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ ο φοιτητής να μην έχει υποβάλλει αίτηση για πτυχίο.
  3. Αν ένας φοιτητής έχει μετακινηθεί σε άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα για σπουδές μπορεί να χρησιμοποιήσει και το πρόγραμμα για πρακτική άσκηση εφόσον η χρηματοδότηση του δεν ξεπερνά τους 12 μήνες. Το πρόγραμμα Erasmus + επιτρέπει στους φοιτητές να μετακινηθούν τόσο για σπουδές όσο και για πρακτική άσκηση συνολικά για 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών.
  4. Η πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών στο εσωτερικό δεν αναιρεί το δικαίωμα πραγματοποίησης πρακτικής στο εξωτερικό. Τα δύο αυτά είδη πρακτικής αφορούν δύο διαφορετικά προγράμματα και λειτουργούν συμπληρωματικά.
  5. Όσοι έχουν ήδη γίνει αποδεκτοί για δίμηνη/τρίμηνη πρακτική άσκηση στο εξωτερικό από επιχειρήσεις/οργανισμούς/φορείς υποδοχής επιλέξιμων Κρατών του Προγράμματος Εrasmus+ πρέπει να το σημειώσουν στην αίτησή τους. Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινιστεί ότι κατά τη διάρκεια της αίτησης για Πρακτική Άσκηση ΔΕΝ απαιτείται να έχει ήδη βρεθεί ο φορέας απασχόλησης. Παρέχουμε στους φοιτητές με το τέλος της προκήρυξης και την αξιολόγηση των αιτήσεων διάστημα εύρεσης φορέα απασχόλησης.
  6. Με την εύρεση του φορέα οι φοιτητές οφείλουν να επικοινωνούν οι ίδιο με τον ακαδημαϊκό συντονιστή Erasmus+ του τμήματός τους προκειμένου να ζητήσουν την έγκριση της κινητικότητας. Πριν την επικοινωνία όμως αυτή πρέπει να έχουν ενημερώσει τα στελέχη του Γραφείου Erasmus για την εύρεση του φορέα στέλνοντας το μήνυμα ή την επιστολή αποδοχής τους.
  7. Τα στελέχη του γραφείου Erasmus με  τη λήψη  του μηνύματος αποδοχής του φορέα ενημερώνουν τους φοιτητές για τα έγγραφα που απαιτούνται για την τεκμηρίωση της πρακτικής τους άσκησης και τη λήψη της υποτροφίας. 

 

 

Στοιχεία Υπευθύνου Επικοινωνίας για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ ΟΠΑ:

Δρ. Ντέλιου Κλεοπάτρα

210 – 8203188

cleoqual@aueb.gr