Ενημερωτική παρουσίαση της Βιβλιοθήκης στην Ημέρα Υποδοχής των φοιτητών Erasmus+ / Library Presentation for Erasmus+ students in the Orientation Day

                       Ενημερωτική παρουσίαση της Βιβλιοθήκης στην Ημέρα Υποδοχής των φοιτητών Erasmus+ / Library Presentation for Erasmus+ students in the Orientation Day

                       Δευτέρα, 02.10.2023, 11.00-11.30, Αμφιθέατρο Αντωνιάδου / Monday 02.10.2023, 11.00-11.30 Amphitheatre Antoniadou

                       Στην αγγλική γλώσσα / In English language