Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΤΑ

Η Επιτροπή Διαχείρισης Δ.Α.ΣΤΑ. αναφέρεται στη Σύγκλητο, και είναι αρμόδια για την διοικητική και οικονομική διαχείριση της δομής, τον συντονισμό δράσεων των επιμέρους μονάδων, τη σύνταξη κανονισμού λειτουργίας και οργανογράμματος, ετησίου προγράμματος δράσης και ετήσιου απολογισμού δράσεων, τη σύνταξη ετήσιου προϋπολογισμού και οικονομικού απολογισμού, καθώς και την ανάθεση καθηκόντων.

Η Επιτροπή Διαχείρισης Δ.ΑΣΤΑ είναι πενταμελής Επιτροπή τριετούς θητείας που απαρτίζεται από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, ως Πρόεδρο της Επιτροπής, τον Επιστημονικό Υπεύθυνο Δ.Α.ΣΤΑ., ο οποίος είναι καθηγητής που ορίζεται από τη Σύγκλητο, και από έναν εκπρόσωπο κάθε Σχολής και τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από την αντίστοιχη Κοσμητεία.

  ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Πρόεδρος Βασίλειος Βασδέκης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού -
Επιστημονικός Υπεύθυνος Δ.Α.ΣΤΑ. Ιωάννης Μούρτος, Αναπληρωτής Καθηγητής -
Εκπρόσωπος της Σχολής Οικονομικών Επιστημών  Σπυρίδωνας Παγκράτης, Επίκουρος Καθηγητής Αστέριος Πλιάκος, Καθηγητής
Εκπρόσωπος της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας Σπυρίδωνας Βούλγαρης, Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος Δεμίρης, Επίκουρος Καθηγητής
Εκπρόσωπος της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων Στυλιανή Σπηλιώτη, Επίκουρη Καθηγήτρια Γεώργιος Λελεδάκης, Επίκουρος Καθηγητής