Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης είναι οι εξής:

α) Η υποστήριξη των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης όλων των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου, του Ιδρυματικού Υπευθύνου Πρακτικής Άσκησης καθώς και των Υπευθύνων Πρακτικής Άσκησης και των Επιτροπών Πρακτικής Άσκησης ανά πρόγραμμα σπουδών.
β) Η υποστήριξη των φοιτητών/τριών για την εύρεση ή αλλαγή φορέα υποδοχής για τη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης. 
γ) Η τήρηση και συλλογή στοιχείων των φοιτητών/τριών και των συνεργαζόμενων φορέων υποδοχής για τη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης.
δ) Η ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης πρακτικής άσκησης των Α.Ε.Ι. με τα αναγκαία ανά περίπτωση στοιχεία.
ε) Η προσέλκυση δημόσιων υπηρεσιών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β’ βαθμού, Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), και επιχειρήσεων, προκειμένου να ενταχθούν ως φορείς υποδοχής για τη διεξαγωγή σε αυτούς πρακτικής άσκησης και η επικοινωνία με τους φορείς υποδοχής για θέματα που αφορούν τη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης.
στ) Η τήρηση βάσης δεδομένων για φορείς απασχόλησης που μπορούν να απασχολήσουν άτομα με ειδικές ανάγκες.
ζ) Η παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης.
η) Η προβολή των δράσεων Πρακτικής Άσκησης μέσα από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η συμμετοχή σε δράσεις άλλων δομών και η συμμετοχή σε ημερίδες άλλων ιδρυμάτων και φορέων που ασχολούνται με θέματα εκπαίδευσης.
θ) Η διενέργεια όλων των διαδικασιών που απαιτούνται ανά περίοδο Πρακτικής Άσκησης (προσκλήσεις, ενημερώσεις, συγκέντρωση αιτήσεων ενδιαφερομένων, επιλογή δικαιούχων, παρακολούθηση υλοποίησης, αξιολογήσεις κλπ).
ι) Η σύνταξη ετήσιων εκθέσεων, η εκπόνηση μελετών και η τήρηση στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη διεξαγωγή και την αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης, την απορρόφηση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας, τη συνέχιση των σπουδών τους και λοιπά θέματα σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Γραφείου.
ια) Η παροχή ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής υποστήριξης και πληροφόρησης για ζητήματα σταδιοδρομίας σε φοιτητές και αποφοίτους του ιδρύματος με στόχο τη λειτουργία του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης ως κόμβου διασύνδεσης μεταξύ αποφοίτων και παραγωγικών φορέων.
ιβ) Η παροχή προς τους φοιτητές και αποφοίτους συμβουλών και πληροφοριών για τη συνέχιση των σπουδών τους σε προγράμματα τυπικής εκπαίδευσης του Ιδρύματος ή την παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) για την ενίσχυση ή αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους, σύμφωνα με τη διάγνωση κλίσεων και δεξιοτήτων τους.
ιγ) Η διοργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων, εργαστηρίων συμβουλευτικής ή επιχειρηματικότητας για τους φοιτητές και αποφοίτους του ιδρύματος, εκδηλώσεων σταδιοδρομίας, καριέρας, καινοτομίας και κοινωνικής δράσης.
ιδ) Η προώθηση καινοτόμων ιδεών των φοιτητών/τριών που μπορούν να αξιοποιηθούν σε επαγγελματικές ή κοινωνικές δραστηριότητες, και η διασύνδεση των φοιτητών/τριών με άλλες δομές του Ιδρύματος και ιδίως με τη Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας.
ιε) Η υποστήριξη των ενδιαφερόμενων υποψήφιων διδακτόρων για την εύρεση επιχειρήσεων προς τον σκοπό εκπόνησης βιομηχανικού διδακτορικού.
ιστ) Η παρακολούθηση και καταγραφή των διαθέσιμων θέσεων εργασίας σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή και η ενημέρωση των φοιτητών/τριών και αποφοίτων του Ιδρύματος μέσω του ιστοτόπου του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης.
ιζ) Η εκπόνηση μελετών για τον βαθμό απορρόφησης των αποφοίτων των προγραμμάτων σπουδών του Ιδρύματος στην αγορά εργασίας και τις συνθήκες προσφοράς και ζήτησης που επικρατούν ανά ειδικότητα.
ιη) Η ανάπτυξη δικτύου συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και οργανισμών, ο εντοπισμός πιθανών θέσεων εργασίας και η δημοσίευση σχετικών αγγελιών εργασίας στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης με παράλληλη προώθηση των βιογραφικών των ενδιαφερομένων υποψηφίων προς τις αντίστοιχες εταιρείες.
ιθ) Η προβολή των υπηρεσιών και η παρουσίαση του έργου και των αποτελεσμάτων των δράσεων του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης μέσω ενεργειών δημοσιότητας (π.χ. ενημερωτικές εκδηλώσεις) καθώς και μέσω της χρήσης του σχετικού ιστοτόπου, του ιστοτόπου του Ιδρύματος και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 
κ) Η αναζήτηση χρηματοδοτήσεων από φορείς του ιδιωτικού τομέα για την υλοποίηση δράσεων Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης.
κα) H συμμετοχή σε προσκλήσεις αναπτυξιακών ή ερευνητικών προγραμμάτων, οι οποίες σχετίζονται με δράσεις Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης.
κβ) H προσφορά σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς υπηρεσιών, των οποίων η διαχείριση γίνεται από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, για την υλοποίηση δράσεων Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης.
κγ) H συνεργασία με ερευνητικά εργαστήρια του ΟΠΑ για την εκτέλεση εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων, τα οποία στηρίζουν την υλοποίηση δράσεων Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης.

Για περισσότερες Πληροφορίες για την Πρακτική Άσκηση, επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο της Πρακτικής Άσκησης 

Για περισσότερες Πληροφορίες για τη Διασύνδεση, επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο της Διασύνδεσης