Πρακτική Άσκηση

Η ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ υποστηρίζει τη λειτουργία του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ) του Πανεπιστημίου.

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης αποτελεί μια εξαιρετικά χρήσιμη και αποτελεσματική δράση για τη σύνδεση θεωρητικής γνώσης και επαγγελματικής εμπειρίας. Επίσης, το Πρόγραμμα επιτρέπει την ομαλή μετάβαση των φοιτητών του ΟΠΑ από τον εκπαιδευτικό στον εργασιακό χώρο και την προετοιμασία τους πριν αναζητήσουν πλήρη απασχόληση στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Υλοποιείται από κάθε Τμήμα του Πανεπιστημίου κάτω από το συντονισμό και την υποστήριξη του κεντρικού Γραφείου Πρακτικής Άσκησης. 

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας υποστηρίζει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης σε μια σειρά από δράσεις, μεταξύ των οποίων:

α. η προτυποποίηση και η βελτίωση των διαδικασιών συμμετοχής των φοιτητών στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης.
β. η ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος για την πλήρως ηλεκτρονική διεκπεραίωση της διαδικασίας και την καταλληλότερη αντιστοίχιση φοιτητών και οργανισμών.

Το πρόγραμμα Πρακτικής ‘Άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών υλοποιείται μέσω του επιδοτούμενου Προγράμματος «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ», το οποίο υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ)  και από Εθνικούς Πόρους.

Για περισσότερες Πληροφορίες για την Πρακτική Άσκηση, επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο του Γραφείου ΠΑ