ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΜΟΝΑΔΩΝ

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος Δ.Α.ΣΤΑ.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος Δ.Α.ΣΤΑ, τριετούς θητείας, εκτελεί τα καθήκοντα που του αναθέτει ο Πρόεδρος Δ.Α.ΣΤΑ. και ευθύνεται για τον έλεγχο και τον συντονισμό των δύο μονάδων της Δ.Α.Σ.Τ.Α με βάση τον ετήσιο προγραμματισμό και προϋπολογισμό. 

Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των Επιμέρους Μονάδων

Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των επιμέρους μονάδων ορίζονται από τη Σύγκλητο με τριετή θητεία και αναφέρονται στην Επιτροπή Διαχείρισης. Είναι υπεύθυνοι για την πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου του προσφερόμενου έργου και φέρουν την ευθύνη της καθημερινής λειτουργίας και συντονισμού των επιμέρους μονάδων, της υλοποίησης του αντίστοιχου επιχειρησιακού σχεδιασμού καθώς και της διοίκησης των στελεχών/προσωπικού της εκάστοτε μονάδας. Για όλες τις ετήσιες δράσεις συντάσσεται απο τον Επιστημονικό Υπεύθυνο προγραμματισμός και προϋπολογισμός στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους, ενώ στο τέλος γίνεται ο απολογισμός των δράσεων και των οικονομικών, βάση προτύπων που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Διαχείρισης.

Καθήκοντα των Αναπληρωτών Επιστημονικών Υπευθύνων των επιμέρους μονάδων είναι η αναπλήρωση των Επιστημονικών Υπευθύνων των μονάδων σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας τους, για την οποία ενημερώνεται ο Επιστημονικός Υπεύθυνος Δ.Α.ΣΤΑ, ενώ είναι δυνατόν να αναλαμβάνουν καθήκοντα που τους αναθέτουν οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των μονάδων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) Ιωάννης Μούρτος, Αναπληρωτής Καθηγητής -
Μονάδα Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας (Π.Α.Δ.) Ειρήνη Νικάνδρου, Επίκουρη Καθηγήτρια Λήδα Παναγιωτοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Μονάδα ACEin (Athens Center for Entrepreneurship and Innovation) Κατερίνα Πραματάρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ελένη Σαλαβού, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια