Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων Ποιότητας

Το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης δεδομένων ποιότητας των ΑΕΙ (https://qdata.adip.gr/) αποτελεί τμήμα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Εθνικού Συστήματος Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ) της ΑΔΙΠ με σκοπό την διευκόλυνση και απλοποίηση της διαδικασίας συλλογής ποσοτικών δεδομένων από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. Στόχος του  είναι η υποστήριξη των διαδικασιών πιστοποίησης των Προγραμμάτων Σπουδών και των Εσωτερικών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των ΜΟ.ΔΙ.Π, καθώς και κάθε άλλης διαδικασίας διασφάλισης ποιότητας, μέσω της διάθεσης κατάλληλων δεδομένων.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Η διαδικασία της συλλογής των δεδομένων ποιότητας από την ΑΔΙΠ γίνεται κάθε έτος μέσα σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα δεδομένα τα οποία καταχωρούνται στο σύστημα, αφορούν κάθε φορά το προηγούμενο έτος, ακαδημαϊκό ή ημερολογιακό, ανάλογα με τη θεματική κατηγορία στην οποία ανήκει κάθε στοιχείο, είναι ποσοτικά και ομαδοποιούνται στις ακόλουθες ακαδημαϊκές οντότητες/μονάδες:

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ / ΜΟΝΑΔΕΣ:

 1. Ίδρυμα 
 2. Σχολή
 3. Τμήμα
 4. Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών
 5. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
 6. Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Ενώ για κάθε ακαδημαϊκή οντότητα τα δεδομένα είναι ενδεικτικά ομαδοποιημένα σε θεματικές κατηγορίες ή και υποκατηγορίες ως ακολούθως: 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1. Ταυτότητα Ιδρύματος    
 2. Φοιτητές και απόφοιτοι
 3. Ανθρώπινο δυναμικό
 4. Δομή και οργάνωση σπουδών
 5. Υποδομές και υπηρεσίες
 6. Ερευνητική δραστηριότητα
 7. Οικονομικά στοιχεία
 8. Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 
Η πρόσβαση και η ταυτοποίηση των χρηστών στο πληροφοριακό σύστημα υλοποιείται με την εισαγωγή συγκεκριμένων κωδικών οι οποίοι εκδίδονται από την ΑΔΙΠ. Ο ρόλος ανά χρήστη είναι προσδιορισμένος ως ακολούθως:  
Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π.: Πρόσβαση στα παραγόμενα αποτελέσματα του πληροφοριακού συστήματος για το σύνολο των Τμημάτων και του Ιδρύματος.
ΜΟ.ΔΙ.Π.: Διαχείριση και υποβολή δεδομένων του Ιδρύματος προς την ΑΔΙΠ  με ευθύνη της ΜΟ.ΔΙ.Π.
ΟΜΕΑ: Δυνατότητα υποβολής δεδομένων του Τμήματος καθώς και πρόσβαση στα παραγόμενα αποτελέσματα του Τμήματος. 

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ
Τα δεδομένα ποιότητας αποτελούν τη βάση του Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυίας της ΑΔΙΠ. Η επεξεργασία των πρωτογενών ποσοτικών δεδομένων επιτρέπει την παραγωγή αναφορών κάθε τύπου με συγκεντρωτικά στοιχεία και ποιοτικούς δείκτες τα οποία διευκολύνουν τις διαδικασίες ανάλυσης και παρουσίασης στοιχείων με γνώμονα τη διασφάλιση της ποιότητας. Οι αναφορές διατίθενται στα ΑΕΙ, στις επιτροπές εμπειρογνωμόνων και στο Υπουργείο Παιδείας.

ΑΡΧΕΙΑ