Ιδρυματικές Εκθέσεις

Το υλικό που αφορά στις Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης δεν ανανεώνεται. Η διαδικασία της «αξιολόγησης» ως είδος δράσης που εντάσσεται στη διασφάλιση ποιότητας, εφαρμόστηκε από το 2008 έως το 2016 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3374/05 και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από την «πιστοποίηση».


Έκθεσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης ΟΠΑ

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ολοκλήρωσε την πρώτη του Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης τον Ιούνιο του 2010. Η ΜΟΔΙΠ λαμβάνοντας υπόψη τις Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις των Τμημάτων του ΟΠΑ, για τα ακαδημαϊκά έτη από το 2004-2005 έως και 2008-2009, προχώρησε σε μια ενιαία καταγραφή των δεδομένων, προκειμένου να αναδειχθούν σε επίπεδο Ιδρύματος, πλέον, τόσο τα θετικά όσο και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Τμήματα του Πανεπιστημίου. Απώτερος στόχος της έκθεσης είναι η τεκμηρίωση της πορείας του ΟΠΑ, η ενίσχυση των καλών πρακτικών αλλά και οι προτάσεις των Τμημάτων για τη σωστή αντιμετώπιση των προβλημάτων της εκπαίδευσης, της έρευνας και του διοικητικού έργου στο μέλλον.

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ολοκλήρωσε την δεύτερη του Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης τον Οκτώβριο του 2014. Η έκθεση συντάχθηκε στο σύμφωνα με το πρότυπο σχέδιο της ΑΔΙΠ. Στην έκθεση περιλαμβάνονται, αρχικά, κάποιες γενικές πληροφορίες για το Ίδρυμα, το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του ΟΠΑ, τα απογραφικά στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Κεντρικών Υπηρεσιών, συνθετικοί πίνακες απογραφής στοιχείων των Τμήματων του ΟΠΑ και η δομή, οι διαδικασίες, τα έντυπα και ο οδηγός εφαρμογής του Εσωτερικής Συστήματος ΔΠ. Για την σύνταξη της έκθεσης λήφθηκαν υπόψη οι Εσωτερικές Εκθέσεις των Τμημάτων για τα ακαδημαϊκά έτη από το 2008-2009 έως και το 2012-2013, ενώ για τις Κεντρικές Υπηρεσίες συγκεντρώθηκαν στοιχεία έως και το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.  
 

 

Εσωτερικές Εκθέσεις ΟΠΑ

Το γραφείο ΜΟΔΙΠ συντάσσει τις Εσωτερικές Εκθέσεις για τη λειτουργία του ΟΠΑ, στις οποίες λαμβάνονται υπόψη οι Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις των οκτώ ακαδημαϊκών μονάδων του Πανεπιστημίου. Το γραφείο ΜΟΔΙΠ έχει συντάξει τέσσερις (4) εκθέσεις και πιο συγκεκριμένα:

 • Εσωτερική Έκθεση 2009-2011, με στοιχεία για τα ακαδημαϊκά έτη 2009-10 και 2010-11
 • Εσωτερική Έκθεση 2010-2012, με στοιχεία για τα ακαδημαϊκά έτη 2010-11 και 2011-12
 • Εσωτερική Έκθεση 2011-2013, με στοιχεία για τα ακαδημαϊκά έτη 2011-12 και 2012-13
 • Εσωτερική Έκθεση 2014-2016, με στοιχεία για τα ακαδημαϊκά έτη 2014-15 και 2015-16

Τα κριτήρια που αναλύονται στις Εσωτερικές Εκθέσεις συνοψίζονται στα εξής:

 1. Πρόγραμμα Σπουδών : Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών
 2. Προσωπικό (ανά Τμήμα)
 3. Φοιτητές (ανά Πρόγραμμα Σπουδών)
 4. Διδακτικό Έργο (ανά Τμήμα)
 5. Ερευνητικό Έργο (ανά Τμήμα)
 6. Κεντρικές Υπηρεσίες (ανά Υπηρεσία)
 7. Λοιπες Υπηρεσίες και Υποδομές (ανά Τμήμα)
 8. Συμπεράσματα και Προτάσεις βελτίωσης

 

Χρήσιμο υλικό

Έκθεση Αυτοαξιολόγησης του Ιδρύματος (Πρότυπο Σχήμα)