ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Erasmus+ 2020 – 2021» & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Erasmus+ 2021 – 2022»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Erasmus+ 2020 – 2021»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Erasmus+ 2021 – 2022»

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Erasmus+ 2020 – 2021» και «Erasmus+ 2021 – 2022», περιλαμβάνεται η δράση που αφορά στην κινητικότητα του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού σε ιδρύματα, οργανισμούς, επιχειρήσεις επιλέξιμων Ευρωπαϊκών χωρών με αποκλειστικό σκοπό την επιμόρφωση.

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 – 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

 

Παρακαλούνται   οι   ενδιαφερόμενοι   να   λάβουν  υπόψη   τα παρακάτω:

Η κινητικότητα, θα πρέπει να διαρκεί κατ' ελάχιστον 2 εργάσιμες ημέρες και μέγιστο 5 εργάσιμες ημέρες, συν δύο (2) ημέρες, μία για τη μετάβαση στο εξωτερικό και μία για την επιστροφή (προαιρετικά).

Σύμφωνα με όσα ορίζονται στη Σύμβαση του ΟΠΑ με το ΙΚΥ, τίθενται υπόψη των ενδιαφερομένων οι παρακάτω πληροφορίες που παρέχονται από το ΙΚΥ:

Το ποσό της επιχορήγησης για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου υπολογίζεται από το Εργαλείο Κινητικότητας (Mobility Tool+) βάσει του ισχύοντος ποσού χρηματοδοτικής συνεισφοράς ανά κόστος μονάδας δαπάνης.

 

1. Επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου - Χρηματοδοτική Συνεισφορά για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου

2. Επιχορήγηση για την κάλυψη των ατομικών δαπανών (δαπάνες διαβίωσης)

Προτεραιότητα δίνεται σε μέλη που μεταβαίνουν στο εξωτερικό για πρώτη φορά και σε όσους δεν έχουν μετακινηθεί την τελευταία τριετία.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα και χωρίς τα οποία οι αιτήσεις δεν αξιολογούνται είναι τα παρακάτω:

  • Συμπλήρωση της αναρτημένης φόρμας συμμετοχής στο Πρόγραμμα (έντυπο 1).
  • Συμπλήρωση της έκθεσης στο οποίο ο ενδιαφερόμενος περιγράφει: α) το αντικείμενο της εργασίας του, β) τα προβλεπόμενα οφέλη από την κινητικότητα και ο προϊστάμενος αξιολογεί τη βαρύτητα της μετακίνησης και την αναμενόμενη προστιθέμενη αξία για το Ίδρυμα. (έντυπο 2).
  • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας τουλάχιστον επιπέδου Β1 (αντίγραφο πτυχίου).
  • Αντίγραφο σύμβασης εργασίας για τους υποψήφιους με την ιδιότητα του συμβασιούχου ΙΔΟΧ.
  • Μετά την επιλογή του υπαλλήλου από το Πρόγραμμα και την έγγραφη αποδοχή του συμμετέχοντα από τον φορέα υποδοχής του εξωτερικού (με το σχετικό confirmation letter) υποβάλλεται στο γραφείο Erasmus η βεβαίωση έγκρισης του προϊσταμένου για τη συγκεκριμένη μετακίνηση (έντυπο 3).

Περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες για την υποβολή των αιτήσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής περιέχονται στον Κανονισμό Κινητικότητας Προγράμματος Erasmus+ Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικώς την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο email erasmusmobility@aueb.gr μέχρι και την 8η  Απριλίου 2022.

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις που δε συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν αξιολογούνται.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2022

Γραφείο Erasmus+ ΟΠΑ