Προσωπικό

Η διοικητική υποστήριξη της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) παρέχεται από το προσωπικό του γραφείου της ΜΟΔΙΠ, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού και Πρόεδρο της ΜΟΔΙΠ του ΟΠΑ. Το γραφείο της ΜΟΔΙΠ στελεχώνεται από διοικητικούς υπαλλήλους ή εξωτερικούς συνεργάτες, τα προσόντα των οποίων προβλέπονται στον Οργανισμό του Ιδρύματος και καθορίζονται από τα αρμόδια όργανα της Διοίκησης.

Μπορείτε να επικοινωσήστε με το προσωπικό του γραφείου της ΜΟΔΙΠ στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στο modip-opa@aueb.gr 

Ειδικότερα, το ανθρώπινο δυναμικό του γραφείου καθώς και τα στοχεία επικοινωνίας τους, παρατίθενται ως ακολούθως:

  • κα Παναγιώτα Ιωακείμ (MSc), ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8203116, e-mail: ioakeim@aueb.gr    
  • κα Ιωάννα Μπλίντζιου (MSc), Ειδικός Στατιστικής Ανάλυσης, τηλέφωνο επικοινωνίας:  210-8203117, e-mail: implintziou@aueb.gr 
  • κ. Δημοσθένης Καραβέλλας (MSc), Ειδικός Quality Management, τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8203118, e-mail: dkaravellas@aueb.gr