Άνοδος των βάσεων εισαγωγής

Για άλλη μία χρονιά τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έδειξαν άνοδο των βάσεων εισαγωγής στην πλειοψηφία των Τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το Ίδρυμα, άλλωστε, είναι σταθερά προσηλωμένο στον στόχο της υποδοχής των αρίστων μεταξύ των υποψηφίων.

Τα Τμήματα του ΟΠΑ κατατάσσονται πρώτα ή αρκετά υψηλά μεταξύ αντίστοιχων Τμημάτων άλλων πανεπιστημίων. Επιπλέον, τα Τμήματα του ΟΠΑ χωρίς αντιστοίχιση καταγράφουν ιδιαίτερα υψηλές βάσεις εισαγωγής, καταδεικνύοντας το ανταγωνιστικό επίπεδο των προγραμμάτων σπουδών του πανεπιστημίου μας. Συγκεκριμένα:

■ Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του ΟΠΑ εμφανίζει αξιόλογη αύξηση στη βάση εισαγωγής του και μια τεράστια υπεροχή 4.925 μορίων από το πιο χαμηλόβαθμο Τμήμα της αντίστοιχης ομάδας.

■ Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ έχει την υψηλότερη βάση εισαγωγής σε σχέση με τα αντίστοιχα πανεπιστημιακά Τμήματα. Επίσης, στο Τμήμα ο πρώτος εισαχθείς έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα μόρια, συ­γκριτικά με τους υπόλοιπους πρώτους στη συγκεκριμένη ομάδα Τμημάτων.

■ Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας πα­ραμένει το Τμήμα με την υψηλότερη βάση εισαγωγής και τον πιο υψηλόβαθμο εισαχθέντα στο ΟΠΑ.

■ Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ έχει την υψηλότερη βάση εισαγωγής σε σχέση με τα αντίστοιχα πανεπιστημιακά Τμήματα. Επίσης, παρουσιάζει τη μικρότερη διαφορά μεταξύ πρώτου και τελευταίου ει­σαχθέντος στη συγκεκριμένη ομάδα.

■  Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΟΠΑ παραμένει το πιο υψηλόβαθμο από τα αντίστοιχα πα­νεπιστημιακά Τμήματα και εμφανίζει τη μικρότερη πτώση στη συγκεκριμένη ομάδα. Ο πρώτος εισαχθείς στο Τμήμα του ΟΠΑ έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα μόρια, συγκριτικά με τους υπόλοιπους πρώτους στη συγκεκριμένη ομάδα Τμημάτων. Επίσης, το Τμήμα του ΟΠΑ παρουσιάζει τη μικρότερη διαφορά μεταξύ πρώτου και τελευταίου εισαχθέντος.

■  Το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του ΟΠΑ σημειώνει εντυπωσιακή αύξηση 542 μορίων στη βάση εισαγωγής του, συνεχίζοντας την ανοδική του πορεία.

■  Το Τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ παρουσιάζει αύξηση στη βάση εισαγωγής του, παρά τις αυξομειώσεις στη συγκεκριμένη ομάδα. Το Τμήμα επιδεικνύει μια τεράστια υπεροχή 6.200 μορίων από το πιο χαμηλόβαθμο Τμήμα της συγκεκριμένης ομάδας.

■  Το Τμήμα Στατιστικής του ΟΠΑ επιδεικνύει άνοδο στη βάση εισαγωγής του, με τον πρώτο εισαχθέντα στα 18.525 μόρια.


Άνοδο βάσεων σημείωσε το ΟΠΑ σε μια χρονιά με γενική πτώση βαθμολογιών για την είσοδο στα πανεπιστήμια της χώρας.

Βασεις ΟΠΑ, Σεπτέμβριος 2020.