Γενικές Πληροφορίες για Προσωπικό (Επιμόρφωση και Διδασκαλία)

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις αιτήσεις συμμετοχής και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, παρακαλούμε επικοινωνηστε με το Γραφείο Erasmus.

Επισημαίνεται πως προσωπικό που μετακινείται για επιμόρφωση ή διδασκαλία και ανήκει σε ομάδα ΑμεΑ, δικαιούται επιπρόσθετης χρηματοδότησης.

 

Μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ την σχετική αίτηση.