ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ERASMUS+

 • Επιλέξιμες χώρες-μέλη

Μετακίνηση για πρακτική άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε όλες τις χώρες κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ καθώς και σε χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και δεν αποτελούν μέλη της Ε.Ε. (π.χ. Ισλανδία, Νορβηγία, κτλ.).

 • Ποιους αφορά το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης Erasmus+

Δικαιούχοι να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι φοιτητές και των τριών κύκλων σπουδών (προπτυχιακοί μετά το 3ο έτος σπουδών, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές).

Κατά την υποβολή της αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, οι υποψήφιοι πρέπει να διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, οι υποψήφιοι μπορούν να αποφοιτήσουν, διατηρώντας το δικαίωμα να ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος ως πρόσφατοι απόφοιτοι.

 • Επιλέξιμοι φορείς για πρακτική άσκηση

Επιλέξιμοι φορείς για πρακτική άσκηση μπορεί να είναι οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, εκτός από:

Α) Θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων και οργανισμών εξειδικευμένου σκοπού

Β) Οργανισμοί, ιδρύματα ή άλλο φορείς που διαχειρίζονται ευρωπαϊκά προγράμματα όπως οι Εθνικοί Οργανισμοί κάθε χώρας (π.χ. ο Εθνικός Οργανισμός της Ελλάδας είναι το ΙΚΥ).

Γ) Οργανισμοί υποδοχής που λειτουργούν ως φορείς-διαμεσολαβητές, οι οποίοι υποδέχονται τον φοιτητή για πρακτική άσκηση αρχικά στο δικό τους φορέα και εν συνεχεία προωθούν τον φοιτητή για πρακτική άσκηση σε διαφορετικό φορέα για την πραγματοποίηση της πρακτικής του άσκησης.

Αναλυτικός κατάλογος μη επιλέξιμων ευρωπαϊκών φορέων για πρακτική άσκηση είναι διαθέσιμος στους παρακάτω συνδέσμους: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_el, https://europa.eu/european-union/contact/institutions-bodies_en

 

 

 • Μηνιαία επιχορήγηση

Ομάδα χωρών

Μηνιαία επιχορήγηση

Ομάδα 1

Δανία, Φινλανδία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Σουηδία

Χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης

670€

Ομάδα 2

Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Μάλτα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία

Χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης

620€

Ομάδα 3

Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία, Τουρκία

Χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης

570€

 • Υπολογισμός Τελικού Ποσού Επιχορήγησης

Το τελικό ποσό επιχορήγησης για την περίοδο κινητικότητας καθορίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των μηνών της κινητικότητας με το ποσό που ισχύει ανά μήνα για την χώρα προορισμού του ωφελούμενου. Σε περίπτωση επιπρόσθετων συμπληρωμένου μήνα ημερών, το ποσό της επιχορήγησης υπολογίζεται για τις επιπλέον ημέρες πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των επιπλέον ημερών με το 1/30 της μηνιαίας επιχορήγησης.

 • Ωφελούμενοι Ομάδων με Λιγότερες Ευκαιρίες
 • Για Πρακτικές έως 31/7/2024 ισχύουν και τα 3 κριτήρια με ποσά 5.000, 6.000 και 7.000 αντίστοιχα
 • Για Πρακτικές μετά την 1/8/2024 ισχύουν μόνο τα κριτήρια 2 και 3.

Οι φοιτητές που προέρχονται από ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες, δικαιούνται προσαύξησης 250 € ανά μήνα, επί της μηνιαίας επιχορήγησης που λαμβάνουν οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές ή πρακτική άσκηση και πληρούν ένα τουλάχιστον από τα κατωτέρω (1), (2) ή (3) κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια:

 1. Το κατά κεφαλήν εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) Ευρώ για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος.
 2. Ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω Κοινωνικές Ομάδες με Λιγότερες Ευκαιρίες και το κατά κεφαλήν εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των έξι (6.000) Ευρώ για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος:
  1. Ο φοιτητής είναι γονέας μονογονεϊκής οικογένειας.
  2. Ο φοιτητής είναι γονέας με τρία (3) τέκνα και άνω, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο μέλος.
  3. Ο φοιτητής είναι ορφανός από δύο γονείς, εφόσον δεν έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του. Ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης και ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 25ου έτους, θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους υποβολής της αίτησης.
  4. Ο φοιτητής είναι εξαρτώμενο μέλος γονέα με τρία τέκνα και άνω (εξαρτώμενα ή μη).
  5. Ο φοιτητής είναι εξαρτώμενο μέλος μονογονεϊκής οικογένειας.
  6. Ο φοιτητής είναι εξαρτώμενο μέλος με γονέα ή γονείς ή/και ένα ή περισσότερα αδέλφια εξαρτώμενα μέλη, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
  7. Ο   φοιτητής   έχει   σύζυγο  ή/και   τέκνα-εξαρτώμενα   μέλη  με   ποσοστό   αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
  8. Ο φοιτητής είναι Έλληνας πολίτης μέλος της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.
  9. Ο φοιτητής είναι Ρομά.
  10. Ο φοιτητής είναι πρόσφυγας.
 3. Φοιτητές με αναπηρία τουλάχιστον 50%, εφόσον το κατά κεφαλήν τους εισόδημα, δεν υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων (7.000) ευρώ.
 • Δικαιολογητικά ανά κατηγορία
 1. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του φοιτητή ή/και των γονέων εφόσον είναι Εξαρτώμενο Μέλος ή/και του/της συζύγου εφόσον είναι έγγαμος.
 2. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του φοιτητή ή/και των γονέων εφόσον είναι Εξαρτώμενο Μέλος ή/και του/της συζύγου εφόσον είναι έγγαμος.
  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο έγγραφο αλλοδαπής αρχής.
  2. Ληξιαρχικές πράξεις θανάτου γονέων, σε περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι ορφανός.
  3. Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ με το απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας και την χρονική διάρκεια της ή αντίστοιχη Γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην  περίπτωση που έχει  αναγνωρισθεί  ποσοστό αναπηρίας επ' αόριστο πριν την 01-09-2011.
  4. Για την απόδειξη της ιδιότητας γονέα ή τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας, εκτός από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απαιτείται:

α) δικαστική απόφαση δυνάμει της οποίας ένας γονέας ασκεί ή ασκούσε την επιμέλεια έως την ενηλικίωση του τέκνου καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 του γονέα ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή

β) τελεσίδικη δικαστική απόφαση υιοθεσίας από έναν γονέα καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (ψηφιακά εκδοθείσα ή με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής) του γονέα ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή

γ) ληξιαρχική πράξη θανάτου ενός γονέα, σε περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 του άλλου γονέα (ψηφιακά εκδοθείσα ή με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

 1. Κάρτα ασύλου ή αίτηση χορήγησης ασύλου ή αντίστοιχο ελληνικό δημόσιο έγγραφο, στην περίπτωση που ο υποψήφιος, κατά δήλωσή του, είναι πρόσφυγας.
 2. Βεβαίωση δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας οργάνωσης, στην οποία να βεβαιώνεται ότι ο φοιτητής/φοιτήτρια είναι καταγωγής Ρομά (π.χ. από την Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρομά «ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ»).
 3. Πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής για την απόδειξη της ιδιότητας του Έλληνα πολίτη που ανήκει στη Μουσουλμανική Μειονότητα Θράκης ή βεβαίωση εισαγωγής σε Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την ανωτέρω ιδιότητα.

 

 1. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του φοιτητή ή/και των γονέων εφόσον είναι Εξαρτώμενο Μέλος ή/και του/της συζύγου εφόσον είναι έγγαμος.

 

 1. Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ με το απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας και την χρονική διάρκεια της ή αντίστοιχη Γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' αόριστο πριν την 01-09-2011.
 • Ορισμοί

 

 • Εξαρτώμενα Μέλη: Τα πρόσωπα που αναφέρονται στη φορολογική δήλωση, σύμφωνα με το εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος, για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος.

 

 • Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα: Το συνολικό δηλωθέν εισόδημα , ήτοι το σύνολο του εισοδήματος, όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος, στην οποία ο φοιτητής είναι υπόχρεος ή εξαρτώμενο μέλος. Στην περίπτωση που ο φοιτητής εμφανίζεται σε αυτοτελείς φορολογικές δηλώσεις ως υπόχρεος και εξαρτώμενο μέλος αντιστοίχως, για τον υπολογισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος, αθροίζονται τα αντίστοιχα συνολικά δηλωθέντα εισοδήματα που προκύπτουν από τις εν λόγω (αυτοτελείς) φορολογικές δηλώσεις.
 • Κατά Κεφαλήν Εισόδημα: Το πηλίκο της διαίρεσης του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με τον συνολικό αριθμό των προσώπων που εμφανίζονται -ως υπόχρεοι ή εξαρτώμενα μέλη- στις φορολογικές δηλώσεις οι οποίες λαμβάνονται υπ’ όψιν για τον υπολογισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος.

 

 • Μονογονεϊκή Οικογένεια: Οικογένεια με ένα γονέα ο οποίος ασκεί ή ασκούσε την επιμέλεια ενός τουλάχιστον τέκνου, για τους κάτωθι λόγους:

  • δυνάμει  δικαστικής  απόφασης  και  ο  γονέας  δεν  έχει  συνάψει  γάμο  ή  σύμφωνο συμβίωσης ή
  • παιδιά εκτός γάμου αναγνωρισμένα ή μη και ο γονέας δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης ή
  • υιοθεσία από έναν γονέα ο οποίος δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης ή 
  • ο γονέας τελεί σε χηρεία, ανεξαρτήτως ηλικίας του φοιτητή.

Σε περίπτωση που ανήκετε σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες, μπορείτε να κατεβάσετε τη σχετική αίτηση εδώ.

ΦΕΚ Ν 4452-17