Πότε τελειώνει η «μάθηση»;

Υπάρχουν ερωτήματα που πιθανώς να χαρακτηρίζονται «ρητορικά» όχι γιατί διατηρούμε αυτή τη λατρεία ή υπερηφάνεια για το ένδοξο παρελθόν μας, αλλά γιατί η ίδια η ιστορία έρχεται και τα καθιστά ως τέτοια. Η διάρκεια ή το ενδεχόμενο τέλους της διαδικασίας της «μάθησης» είναι ένα τέτοιο ρητορικό ερώτημα. Πλήθος επιστημονικών μελετών και αποτελέσματα ερευνών έρχονται και επιβεβαιώνουν με τα ευρήματά τους ότι η διαδικασία της μάθησης δύναται να είναι διαρκής ή και χωρίς τέλος. Διαχρονικά αλλάζει μορφή, περιεχόμενο, διάρκεια και σκοπούς, όμως τα οφέλη της αρχικώς στην ανάπτυξη των εγκεφαλικών κυττάρων, αλλά και στη γνωστική αξία που προσθέτει στον εκπαιδευόμενο, είναι αδιαμφισβήτητα.


Σε περιόδους ύφεσης η αναγκαιότητα για ενίσχυση των γνώσεων κρίνεται απαραίτητη για τη διατήρηση αλλά και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επαγγελματιών. Παράλληλα προκύπτει η ανάγκη ενεργοποίησης μηχανισμών επανατοποθέτησης στην αγορά και η μάθηση είναι το πρώτο βήμα. Στο πλαίσιο ικανοποίησης τέτοιων αναγκών μάθησης επαγγελματιών καθώς και άλλων ενδιαφερομένων το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) αναπτύσσει και προσφέρει προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
 

Τα προγράμματα επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει διά βίου μάθησης που προσφέρονται έχουν κυρίως επαγγελματικό (εφαρμοσμένο) προσανατολισμό που ανταποκρίνεται σε γνώσεις και δεξιότητες με αντίκρισμα στην αγορά εργασίας, αλλά και παρέχουν γενικότερες γνώσεις που αναβαθμίζουν το μορφωτικό επίπεδο των πολιτών και συμβάλλουν στην προσωπική τους ανάπτυξη. Καλύπτουν το σύνολο των γνωστικών αντικειμένων του Ιδρύματος, διατίθενται ως «προγράμματα καταλόγου» (ανοικτά σε όλους τους υποψήφιους) ή ως «κατά παραγγελία» (ενδοεταιρικά προγράμματα που μπορεί να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται για μια συγκεκριμένη επιχείρηση ή οργανισμό, σύμφωνα με τις ανάγκες του) και προσφέρονται στην ελληνική, αγγλική ή άλλη γλώσσα. Το σημαντικότερο ίσως από όλα είναι ότι απευθύνονται σε όλες τις ομάδες της κοινωνίας και οικονομίας, όπως απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, φοιτητές, πτυχιούχους, επαγγελματίες (υπαλλήλους ή ελεύθερους επαγγελματίες κ.ά.), ανέργους κ.λπ.

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) αναπτύσσει και προσφέρει προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Άλλωστε,  η επιστημονική κατάρτιση και το εύρος των διεθνών συνεργασιών των μελών του ΟΠΑ έχουν δημιουργήσει μια κουλτούρα εξωστρέφειας και επιμονής στην αριστεία που, στην περίπτωση του Κέντρου, έχει μεταφραστεί σε προγράμματα που λαμβάνουν υπόψη τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις, καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος αντικειμένων, και μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην αγορά εργασίας.


Τα  προγράμματα αυτά προσφέρονται με τις ακόλουθες μεθόδους εκπαίδευσης: σύγχρονη διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα, σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία με σύνδεση μέσω υπολογιστή (live streaming), ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με χρήση  εκπαιδευτικής πλατφόρμας (eLearning) και μεικτή (blended) μέθοδος, που συνδυάζει τις ανωτέρω. Ειδικά με τη χρήση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας eLearning επιτυγχάνεται εκπαίδευση χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς, παρακολούθηση των διαλέξεων (Live) από τον χώρο του εκπαιδευόμενου, δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων στον διδάσκοντα, εξέταση μέσω της πλατφόρμας από τον χώρο του εκπαιδευόμενου, δυνατότητα παρακολούθησης της βιντεοσκοπημένης διάλεξης σε μεταγενέστερο χρόνο και ηλεκτρονική διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού.

Έτσι, προσφέρονται περισσότερα από 90 εκπαιδευτικά προγράμματα καταλόγου όλων των κατηγοριών, ενώ συνολικά εκπαιδεύονται περισσότεροι από 2.000 εκπαιδευόμενοι ανά έτος. Όλα τα προγράμματα αυτά είναι συνδεδεμένα με τις επιστημονικές περιοχές που θεραπεύει το ΟΠΑ μέσω των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών ακαδημαϊκών προγραμμάτων σπουδών, και συγκεκριμένα με την Επιχειρηματικότητα, την Κατάρτιση Εκπαιδευτών, το Μάνατζμεντ και τη Στρατηγική, το Μάρκετινγκ και τις Πωλήσεις, τη Στατιστική και την Ανάλυση Δεδομένων, τις Τεχνολογίες Πληροφορίας, τα Χρηματοοικονομικά και τη Λογιστική.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, το ΚΕΔΙΒΙΜ και το Γραφείο Διασύνδεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών συνεργάστηκαν σε σειρά προγραμμάτων. Μετά από 30 χρόνια λειτουργίας άλλωστε, το Γραφείο Διασύνδεσης του ΟΠΑ, μέσω των συμβούλων εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας του, παρέχει στους καταρτιζόμενους των προγραμμάτων του ΚΕΔΙΒΙΜ τις υπηρεσίες που προσφέρονται και στους φοιτητές και απόφοιτους προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Ιδρύματος. Οι υπηρεσίες αυτές είναι πολυδιάστατες και αφορούν την παροχή προσαρμοσμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, την προετοιμασία, την ένταξη, αλλά και την επανατοποθέτηση των καταρτιζόμενων στην αγορά εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΚΕΔΙΒΙΜ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του: diaviou.aueb.gr.

 

Επιστροφή στο ΤΕΥΧΟΣ 44ο – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022