Νέες Πρυτανικές Αρχές στο «τιμόνι» του ΟΠΑ

Ανέλαβαν ήδη καθήκοντα και ξεδιπλώνουν το όραμά τους


Διεθνοποίηση των σπουδών, ανάπτυξη ισχυρών δεσμών με την οικονομία και την κοινωνία με έντονο το «κομμάτι» της κοινωνικής προσφοράς, συνεργασίες και συμπράξει με διεθνείς φορείς, πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα, αποτελούν μερικές από τις κατευθυντήριες «γραμμές» του νέου πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητή κ. Δημήτρη Μπουραντώνη, όπως τις αναλύει σε συνέντευξη του στην «ΟΠΑ News». Ο κ. Μπουραντώνης εξηγεί τις προτεραιότητες του για το επόμενο χρονικό διάστημα και εύχεται «καλή επιτυχία» στους πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες του Ιδρύματος. «Η φοιτητική ζωή είναι βίωμα στον ακαδημαϊκό και κοινωνικό χώρο του Ιδρύματος» λέει χαρακτηριστικά. Τους εύχομαι να είναι το πλέον ευχάριστο. Θα μείνει χαραγμένο για πάντα στη μνήμη τους».

 

Η συνέντευξη που παραχώρησε ο νέος Πρύτανης του ΟΠΑ Καθηγητής κ. Δημήτρης Μπουραντώνης στην «ΟΠΑ News» είναι η παρακάτω:

Ο Πρύτανης του ΟΠΑ Καθηγητής κ. Δημήτρης Μπουραντώνης

             Ποιο είναι το όραμα της νέας διοίκησης του ΟΠΑ;

Όραμα της νέας Πρυτανικής Αρχής είναι το ΟΠΑ, ως πρότυπο δημόσιο πανεπιστήμιο, να λειτουργεί ως διακεκριμένη και συνεκτική ακαδημαϊκή κοινότητα παραγωγής υψηλής ποιότητας έρευνας και εκπαίδευσης που θα διαθέτει ισχυρή παρουσία στον διεθνή ακαδημαϊκό χώρο. Σε μία πορεία αντάξια της ακαδημαϊκής ταυτότητάς του, το ΟΠΑ κατευθύνεται στην κατάκτηση νέων στόχων που περιλαμβάνονται στις προκλήσεις της διεθνοποίησης των σπουδών, της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, της ανάπτυξης ισχυρών δεσμών με την οικονομία και την κοινωνία, της δημιουργίας μιας ισχυρής ανατροφοδοτούμενης σχέσης ανάμεσα στο Ίδρυμα, στους αποφοίτους του και στην αγορά εργασίας και της ανάληψης ευθύνης διακριτής κοινωνικής προσφοράς.

Ένα σύγχρονο και αυτοδιοικούμενο Ίδρυμα θα πρέπει να πρωταγωνιστεί σε περιβάλλον ανοικτών ακαδημαϊκών συνόρων.

Ένα σύγχρονο και αυτοδιοικούμενο Ίδρυμα θα πρέπει να πρωταγωνιστεί σε περιβάλλον ανοικτών ακαδημαϊκών συνόρων. Το ΟΠΑ θα πρέπει να προσεγγίζει αποτελεσματικά μέσω της ανάπτυξης στρατηγικής συμπράξεων με διεθνείς φορείς - πανεπιστήμια του εξωτερικού, διεθνή ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, διεθνείς οργανισμούς- τις προκλήσεις της διεθνοποίησης των σπουδών και της έρευνας. Το ΟΠΑ ήδη αναλαμβάνει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες προκειμένου να ανταποκριθεί στην πρόκληση της διεθνοποίησης.

             Τι θα λέγατε σε έναν/μία πρωτοετή του Ιδρύματος;

Θα επεσήμαινα ότι η φοιτητική ζωή είναι βίωμα στον ακαδημαϊκό και κοινωνικό χώρο του Ιδρύματος. Τους εύχομαι να είναι το πλέον ευχάριστο. Θα μείνει χαραγμένο για πάντα στη μνήμη τους, αν μάλιστα αναπτύξουν την αίσθηση -και εμείς έχουμε υποχρέωση να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση- ότι ανήκουν σε μία διακριτή κοινότητα. Ενός δηλαδή ακαδημαϊκού χώρου κοινωνικής διαβίωσης που συγκροτείται με βάση τη δημιουργία μιας κοινής αντίληψης, σε αυτούς που τον πλαισιώνουν, ότι οι δράσεις της κοινότητας προκαλούνται από μία αίσθηση καθήκοντος, μία αίσθηση ουσιαστικής συνεισφοράς στο καλό του όλου, δηλαδή του Ιδρύματος.

             Είναι το μέλλον των ΑΕΙ ψηφιακό; Με πολλά Ιδρύματα στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ να προετοιμάζονται για μια χρονιά ηλεκτρονικών μαθημάτων, η πανδημία φαίνεται ότι μας... έσπρωξε για τα καλά μέσα στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση. Τα πανεπιστήμια όμως είναι και η ώσμωση των αμφιθεάτρων. Ποιες είναι οι σκέψεις σας για όλα αυτά;

Πράγματι, η κρίση πανδημίας επιτάχυνε την αξιοποίηση των ψηφιακών υποδομών των πανεπιστημίων, μεταφέροντας την εκπαιδευτική λειτουργία στον ψηφιακό χώρο. Το εγχείρημα στέφθηκε διεθνώς αλλά και στον ελληνικό χώρο με επιτυ­χία, παρά τις τεχνικές δυσκολίες που προέκυψαν. Δεδομένων των συνθηκών, η μετάβαση στην ψηφιακή αίθουσα επιτεύχθη­κε σχετικά άμεσα και χωρίς ιδιαίτερο κόστος προσαρμογής. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι η διά ζώσης εκπαίδευση, που στηρίζεται στη διαδραστικότητα μεταξύ διδασκόντων και διδα­σκομένων στο αμφιθέατρο, δεν έλειψε.

Η εμπειρία όμως κατέδειξε την επιτακτική ανάγκη άμεσης αξιοποίησης των ψηφιακών εργαλείων (α) για τη δημιουρ­γία ενός σύγχρονου μοντέλου διοίκησης στα ΑΕΙ βασισμένου στην ηλεκτρονική λειτουργία των ανωτάτων ιδρυμάτων με τη χρήση της πλέον σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας, (β) για τον σχεδιασμό ξενόγλωσσων προγραμμάτων προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης για αλλοδαπούς φοιτητές, (γ) για τη συμμετοχή επιστημόνων κύρους του εξωτερικού στη δι­δασκαλία των προγραμμάτων του προπτυχιακού και μεταπτυ­χιακού κύκλου σπουδών, (δ) για την υποστήριξη της εκπαι­δευτικής διαδικασίας μέσω της προσφοράς εξ αποστάσεως φροντιστηριακών μαθημάτων (tutorials), (ε) για την ενίσχυση της έρευνας μέσω της οργάνωσης εξ αποστάσεως διεθνών επιστημονικών ημερίδων και συνεδρίων, και (στ) για την ανά­πτυξη και την εξωστρέφεια του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης με την ευρύτερη προσφορά διαδικτυακών μα­θημάτων και σεμιναρίων.

■ Με έναν νόμο-πλαίσιο να σχεδιάζεται εκ νέου για τα πανεπι­στήμια, τι θα ζητούσατε από την Πολιτεία;

Θα πρότεινα στην Πολιτεία να αποφύγει τις υπερρυθμίσεις και τα στενά κανονιστικά πλαίσια που κατά πάγια πρακτική θέτει στη λειτουργία των πανεπιστημίων και ειδικότερα στη διοικητι­κή λειτουργία των ΑΕΙ, στην προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκ­παίδευση, καθώς και στην έρευνα. Τα στενά κανονιστικά πλαί­σια λειτουργούν αντιαναπτυξιακά για το δημόσιο ελληνικό πα­νεπιστήμιο, δεν συνάδουν με τη φύση του πανεπιστημίου και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, και κατ’ ακολουθία δεν επι­τρέπουν να αναδειχθούν οι πραγματικές δυνατότητές του.


Τι σχεδιάζουν για την επόμενη τετραετία αναφέρουν στην «ΟΠΑ News» οι νέοι Αντιπρυτάνεις του Ιδρύματος.

Καθηγητής Βασίλης Βασδέκης,  Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού

«Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους του ΟΠΑ για την εμπι­στοσύνη που έδειξαν στην υποψηφιότητα του πρυτανικού σχήματος. Θα προσπαθή­σω να ανταποκριθώ στα καθήκοντα του Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υπο­θέσεων και Προσωπικού προς όφελος όλου του Πανεπιστημίου. Ειδικότερα, όσον αφορά τα καθήκοντά μου, σταθερό μέλη­μα θα είναι η δημιουργία εργαλείων που θα οδηγούν σε αριστεία στην έρευνα, τα οποία περιλαμβάνουν τη συνέχιση της χρηματοδότησής της και την πε­ραιτέρω προώθησή της με την επιδίωξη περισσότερων ερευνητικών συ­νεργασιών ή προγραμμάτων. Σταθερός στόχος, ωστόσο, παραμένει και η αριστεία στην εκπαίδευση. Εργαλεία όπως η μέτρηση δεικτών ποιότητας και η εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων στα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών και στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα βοηθήσουν στην προσπάθεια το ΟΠΑ να αποτελέσει πρότυπο πανεπι­στημιακής εκπαίδευσης στη χώρα».

Καθηγητής Βασίλης Βασδέκης

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού


Καθηγητής Κωνσταντίνος Δράκος, Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών

«Το πεδίο του Οικονομικού Προγραμματισμού και των Υποδομών είναι νευραλγικό και ευρύ. Ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων αποτελεί βασική στόχευση, όπου μέσω έγκαιρου προγραμματισμού και επιτάχυνσης των τεχνικών μελετών αποσκο­πούμε στην ταχύτερη υλοποίησή τους. Στον προγραμματισμό εντάσσεται η ανακαίνιση, η ενίσχυση της ασφάλειας και η ενεργειακή ανα­βάθμιση παλαιότερων κτηριακών υποδομών, καθώς και η πλήρης αξιοποίηση των νέων χώ­ρων. Παράλληλα, προσαρμοζόμενοι στο σύγχρονο περιβάλλον και αξιοποιώ­ντας τις νέες τεχνολογίες, εμβαθύνουμε την ψηφιοποίηση ενισχύοντας τη δι­αφάνεια και την παραγωγικότητα. Αναφορικά με τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας, αποσκοπούμε στη βελτίωση της διασύνδεσης ΟΠΑ - αγοράς εργασίας - κοινωνίας, εντατικοποιώντας τις προωθητικές ενέργειες του Γρα­φείου Διασύνδεσης. Βασικοί στόχοι είναι η αυξημένη επαγγελματική απορρό­φηση των αποφοίτων και η διεύρυνση της συμμετοχής στην πρακτική άσκηση. Κεντρική επιλογή αποτελεί η επέκταση της δράσης του Κέντρου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων, αγοράς και ερευνητικής κοινότητας. Τέλος, στο πλαίσιο της δυσχερούς οικονομικής συγκυρίας, η ενίσχυση της κοινωνικής προσφοράς του Ιδρύματος είναι ζωτικής σημασίας για τη στήριξη ευάλωτων ομάδων φοι­τητών και φοιτητριών».

Καθηγητής Κωνσταντίνος Δράκος

Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών


Αναπλ.Καθηγητής Γιώργος Λεκάκος,  Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Μάθησης

«Με υψηλό αίσθημα ευθύνης αναλαμβάνουμε τη διοίκηση του Πανεπιστημίου σε μια περίοδο με έντονες προκλήσεις, που όμως διανοίγουν παράθυρα ευκαιρίας για πρωτοβουλίες που θα ενισχύσουν τη θέση του ΟΠΑ στο ελληνικό και διεθνές ανταγωνιστικό ακαδημαϊκό περιβάλλον. Αναλαμβάνω την ευθύνη του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) έχοντας ως πρωταρχικό στόχο, στο πλαίσιο του προγραμματικού πλαισίου που έχει οριστεί από τις νέες Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου, τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ της κοινότητας του ΟΠΑ και του ΕΛΚΕ, τη διαμόρφωση και εφαρμογή διάφανων, απλοποιημένων και σαφώς προσδιορισμένων διαδικασιών, με σταθερή προσήλωση στη διασφάλιση της νομιμότητας. Οι δράσεις μας θα εστιάσουν στην αναβάθμιση των υπηρεσιών του ΕΛΚΕ, καθώς και στην αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων για αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, με έμφαση στην ενίσχυση των ερευνητικών δραστηριοτήτων της ακαδημαϊκής κοινότητας (μελών ΔΕΠ, υποψήφιων διδακτόρων, μεταδιδακτόρων) μέσω νέων εργαλείων χρηματοδότησης, στοχεύοντας στην αποτελεσματική υποστήριξη της ερευνητικής αριστείας του ΟΠΑ. Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων μας είναι η συνεργασία με όλους/όλες και η αξιοποίηση των γνώσεων, της εμπειρίας και των καινοτόμων ιδεών των μελών της κοινότητάς μας».

Αναπληρωτής Καθηγητής Γιώργος Λεκάκος

Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Μάθησης


Καθηγητής Βασίλης Παπαδάκης,  Αντιπρύτανης Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης

«Η δεκαετία του ’90 ήταν για το ΟΠΑ μια περίοδος που σηματοδότησε την ανάπτυξη νέων Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών. Η δεκαετία του 2000 χαρακτηρίστηκε από τη μεγάλη ανάπτυξη των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών. Στόχος της νέας Πρυτανικής Αρχής είναι η ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας και αναγνωρισιμότητας του ΟΠΑ. Αυτό θα επιχειρηθεί μέσω μιας δέσμης ενεργειών, οι οποίες περιλαμβάνουν: (α) τη δημιουργία στοχευμένων ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων με δίδακτρα για αλλοδαπούς φοιτητές, (β) στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαία ΑΕΙ του εξωτερικού για κοινά προπτυχιακά ή/και μεταπτυχιακά προγράμματα, (γ) τη στρατηγική σύμπραξη του ΟΠΑ με ΑΕΙ της ΕΕ στο πλαίσιο του European Universities Initiative, δηλαδή του δικτύου ευρωπαϊκών πανεπιστημίων που θα προσφέρει σε φοιτητές/φοιτήτριες τη δυνατότητα λήψης προπτυχιακού τίτλου συνδυάζοντας σπουδές σε διαφορετικές χώρες της ΕΕ, (δ) την οργάνωση θερινών προγραμμάτων σπουδών για ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς φοιτητές, και (ε) την ενίσχυση της διεθνούς κινητικότητας τόσο των φοιτητών/φοιτητριών όσο και του διοικητικού προσωπικού μέσω του Προγράμματος Erasmus+. Για την επίτευξη των ανωτέρω προσβλέπουμε σε στενή συνεργασία και εποικοδομητικό διάλογο με όλα τα μέλη της κοινότητας του ΟΠΑ».

Καθηγητής Βασίλης Παπαδάκης

Αντιπρύτανης Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης