Επένδυση στην ανάπτυξη Επιχειρηματικής Κουλτούρας και Πρακτικής

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ
Πρύτανης του ΟΠΑ

Αποτυπώνοντας τους πυλώνες ανάπτυξης της βιώσιμης επιχειρηματικότητας και σε αυτό το τεύχος της εφημερίδας, ιδιαίτερα δε της νέας και καινοτόμου επιχειρηματικότητας, θα εστιάσω σε έναν βασικό πυλώνα που αποτελεί την πηγή από την οποία θα προέλθει το κύριο όφελος για μια διαφορετική πορεία της νέας γενιάς και της χώρας. Την ανάπτυξη της επιχειρηματικής κουλτούρας των νέων, στην οποία χρειάζεται να επενδύσει σε σημαντικό βαθμό και το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας.

Διαπιστώσεις έχουν γίνει πολλές και ακόμα περισσότερες έρευνες έχουν διεξαχθεί διεθνώς, οι οποίες δείχνουν ότι όχι μόνο το είδος, οι θέσεις και οι αρμοδιότητες των ρόλων εργασίας αλλάζουν, αλλά διαμορφώνεται και μια διαφορετική μέθοδος απασχόλησης με βάση την τεχνολογία και την «απαίτηση» για προσωπική συνεισφορά στην ευθύνη και στην παραγωγή καινοτόμων λύσεων, ιδεών και υπηρεσιών.

Ο νέος τύπος απασχόλησης θα απαιτεί ολοένα και περισσότερο την κατανόηση, αφομοίωση και υλοποίηση μιας προσωπικής ανάπτυξης επιχειρηματικής κουλτούρας και πρακτικής, η οποία, σε συνδυασμό με τις ικανότητες και δεξιότητες της συνεργασίας και της επικοινωνίας, θα αναδείξει τα νέα ταλέντα και τους νέους ηγέτες που θα οδεύσουν την ανάπτυξη της οικονομίας.

Με απλά λόγια, η νέα οικονομία χρειάζεται ανθρώπους καταρτισμένους που θα έχουν τη δυνατότητα να αναλαμβάνουν διαφορετικά projects, σε διαφορετικές χώρες και με διαφορετικούς ρόλους στο καθένα από αυτά. Και η διά βίου μάθηση θα εμπλουτίζει τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους, ώστε να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες.

Η επένδυση στην ανάπτυξη επιχειρηματικής κουλτούρας και πρακτικής που απαιτεί η νέα οικονομία, είναι ανάγκη να ενισχυθεί και να εμπεδωθεί μέσα από σύγχρονες εκπαιδευτικές διαδικασίες. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση υποχρεούται να δώσει τα εφόδια αυτά στη νέα γενιά μέσα από σύγχρονα προγράμματα σπουδών, μέσα από την έρευνα και την παραγωγή νέας γνώσης, μέσα από προγράμματα ανάπτυξης και υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας και μέσα από πρακτικές όπως τις διεθνείς συνεργασίες με προηγμένα πανεπιστήμια, μέσα από την πραγματική διασύνδεση με την αγορά εργασίας και τις ουσιαστικές συνεργασίες με φορείς και επιχειρήσεις.

Το ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας είναι το πολυτιμότερο περιουσιακό της στοιχείο και σε αυτό έχουμε την ευθύνη να επενδύσουμε για να  οικοδομήσουμε το παρόν και το μέλλον των νέων.
 

Επιστροφή στο ΤΕΥΧΟΣ 47ο – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023