ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ERASMUS+ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2022-2023

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ERASMUS+

(ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2022-2023

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ ΟΠΑ απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του εξωτερικού και υλοποιείται με τη στήριξη του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Πανεπιστημίου μας που επιθυμούν να συμμετάσχουν, καλούνται να συμπληρώσουν σε ηλεκτρονική μορφή την αίτηση που ακολουθεί επισυνάπτοντας και μία φωτοτυπία αποδεικτικού γνώσης ξένης γλώσσας, καθώς και την πρόσφατη αναλυτική βαθμολογία από τη Γραμματεία του Τμήματός τους. Η αίτηση και η αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών πραγματοποιείται MONO ηλεκτρονικά.

 

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων - Περίοδος υλοποίησης

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι

από 13 Ιανουαρίου 2023 έως 12 Φεβρουαρίου 2023

 

Για την αίτηση ακολουθείστε το παρακάτω link:

https://www.aueb.gr/en/erasmus/work-placement

 

Για περισσότερο εποικοδομητικά αποτελέσματα, συστήνεται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να έχουν τελειώσει τις σπουδές των τριών πρώτων ετών του προγράμματος σπουδών τους και να έχουν βρει εταιρεία στην οποία επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση. Παρόλα αυτά, δεν είναι απαραίτητο να έχει βρει ο φοιτητής ή η φοιτήτρια φορέα απασχόλησης κατά τη διάρκεια υποβολής της παρούσας αίτησης.

 

Προσοχή: Η πρακτική άσκηση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31/10/2023 και κατ’ ελάχιστο να έχει δίμηνη διάρκεια. Για καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα προτείνεται τρίμηνη διάρκεια που αποτελεί και τη μέγιστη διάρκεια χρηματοδότησης πρακτικής.

 

Ενδεικτικά αναφέρεται πως, φοιτητής ο οποίος επιθυμεί να ολοκληρώσει τρίμηνη πρακτική άσκηση μπορεί να ξεκινήσει οποιαδήποτε ημερομηνία μέχρι και την 01/08/2023, φοιτητής ο οποίος επιθυμεί να ολοκληρώσει δίμηνη πρακτική άσκηση μπορεί να ξεκινήσει οποιαδήποτε ημερομηνία μέχρι και την 01/09/2023, κοκ.

 

Μηνιαία ποσά ανά χώρα υποδοχής

Τα μηνιαία ποσά ανά χώρα υποδοχής, παρουσιάζονται παρακάτω:

 

 

Διαδικασία αίτησης

 

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο (2) μηνών.

 

Όσοι έχουν ήδη γίνει αποδεκτοί για δίμηνη/τρίμηνη πρακτική άσκηση μετά από απευθείας επικοινωνία τους με επιχειρήσεις/οργανισμούς/φορείς υποδοχής επιλέξιμων Κρατών του Προγράμματος Εrasmus+ πρέπει να το σημειώσουν στην αίτησή τους.

 

Οι φοιτητές με την εύρεση του φορέα απασχόλησης στο εξωτερικό οφείλουν να έρθουν σε επαφή με τον υπεύθυνο Προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ (κυρία Ντέλιου Κλεοπάτρα στο erasmusmobility@aueb.gr) για την ενημέρωσή τους σχετικά με το έντυπο της Συμφωνίας Μάθησης (learning agreement) που απαιτείται να συμπληρωθεί από τον ακαδημαϊκό τους συντονιστή αλλά και για να ενημερωθούν αναφορικά με τα υπόλοιπα έντυπα που απαιτούνται για τη λήψη της υποτροφίας Εrasmus.

Σε δεύτερο χρόνο και αφού ενημερωθούν από το γραφείο Erasmus θα χρειαστεί να επικοινωνήσουν με τον ακαδημαϊκό συντονιστή Erasmus+ του Τμήματός τους (βλ. παρακάτω ονομαστική κατάσταση) προκειμένου να ζητήσουν την έγκριση αυτής της κινητικότητας και του συγκεκριμένου προγράμματος πρακτικής άσκησης στην επιχείρηση ή στον οργανισμό υποδοχής που θα επιλέξουν.

 

Το βασικό κριτήριο επιλεξιμότητας είναι να διατηρούν οι ενδιαφερόμενοι τη φοιτητική ιδιότητα κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα ενώ βασικό κριτήριο επιλογής αποτελεί η εύρεση του φορέα απασχόλησης στο διάστημα που θα σας δοθεί με την λήξη του διαστήματος εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

Τα κριτήρια επιλογής από τους φορείς του εξωτερικού είναι η καλή ακαδημαϊκή επίδοση και η γνώση της γλώσσας εργασίας στην εταιρεία/οργανισμό της χώρας υποδοχής αλλά και η έγκαιρη προετοιμασία του σχετικού προγράμματος πρακτικής άσκησης.

 

 

Δικαιολογητικά Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ (αφού έχει επιλεγεί ο φοιτητής και έχει βρει φορέα απασχόλησης)

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βασική προυπόθεση, μετά την εύρεση φορέα, αποτελεί 1. Η άμεση επικοινωνία με το γραφείο Erasmus για ενημέρωση σχετικά με τα απαιτούμενα έγγραφα 2. Η έγκαιρη αποστολή όλων των παρακάτω εγγράφων δηλαδή σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την έναρξη της κινητικότητας. Συνεπώς, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν επικοινωνήσει έγκαιρα με το Γραφείο Erasmus+ (σχετικά με την πορεία εύρεσης του φορέα απασχόλησης), προκειμένου να ενημερωθούν αναλυτικά για τα παρακάτω, αφού έχουν επιλεγεί και πληρούν τις προϋποθέσεις για τη λήψη της υποτροφίας.

Ενημερώσεις για κινητικότητες τελευταίας στιγμής δεν γίνονται δεκτές καθώς απαιτείται ένα διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός για την προετοιμασία των επιμέρους εγγράφων που τεκμηριώνουν την πρακτική άσκηση Erasmus+

 

 1. Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης (έγγραφο ΙΚΥ).
 2. Έντυπο (Erasmus+ Learning Agreement for Traineeships).
 3. Φωτοτυπία Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας ή ιδιωτικού ασφαλιστηρίου (και απόδειξης εξόφλησης αυτού) το οποίο να παρέχει πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και να έχει ισχύ στη χώρα που θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση, ενώ θα ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του διαστήματος της πρακτικής άσκησης.
 4. Φωτοτυπία ιδιωτικής ασφάλειας (και απόδειξη εξόφλησης αυτής) που αφορά α) Προσωπικό ατύχημα (κάλυψη και για περίπτωση εργατικού ατυχήματος), β) Αστική ευθύνη έναντι τρίτων. Η ιδιωτική ασφάλεια θα πρέπει να καλύπτει το πλήρες διάστημα της πρακτικής άσκησης και να έχει ισχύ στη χώρα που θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση.
 5. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 6. Φωτοτυπία βιβλιαρίου τράπεζας στο οποίο ο μετακινούμενος είναι τουλάχιστον συνδικαιούχος (αν όχι ο μοναδικός δικαιούχος) κατά προτίμηση Εθνικής Τράπεζας (για αποφυγή κρατήσεως προμήθειας).
 7. Φωτοτυπία πτυχίου γνώσης ξένης γλώσσας στην οποία θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση

Σε περίπτωση που ο φοιτητής ή η φοιτήτρια δεν είναι πολίτες της Ε.Ε., θα πρέπει να διαθέτουν άδεια εργασίας εντός της Ε.Ε. (που αποδεικνύεται με τη σχετική βίζα στο διαβατήριό τους).

 

 

 

 • Ωφελούμενοι Ομάδων με Λιγότερες Ευκαιρίες

Οι φοιτητές που προέρχονται από ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες, δικαιούνται προσαύξησης 250 € ανά μήνα, επί της μηνιαίας επιχορήγησης που λαμβάνουν οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές ή πρακτική άσκηση και πληρούν ένα τουλάχιστον από τα κατωτέρω (1), (2) ή (3) κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια:

 1. Το κατά κεφαλήν εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) Ευρώ για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος.
 2. Ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω Κοινωνικές Ομάδες με Λιγότερες Ευκαιρίες και το κατά κεφαλήν εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των έξι (6.000) Ευρώ για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος:
  1. Ο φοιτητής είναι γονέας μονογονεϊκής οικογένειας.
  2. Ο φοιτητής είναι γονέας με τρία (3) τέκνα και άνω, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο μέλος.
  3. Ο φοιτητής είναι ορφανός από δύο γονείς, εφόσον δεν έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του. Ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης και ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 25ου έτους, θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους υποβολής της αίτησης.
  4. Ο φοιτητής είναι εξαρτώμενο μέλος γονέα με τρία τέκνα και άνω (εξαρτώμενα ή μη).
  5. Ο φοιτητής είναι εξαρτώμενο μέλος μονογονεϊκής οικογένειας.
  6. Ο φοιτητής είναι εξαρτώμενο μέλος με γονέα ή γονείς ή/και ένα ή περισσότερα αδέλφια εξαρτώμενα μέλη, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
  7. Ο   φοιτητής   έχει   σύζυγο  ή/και   τέκνα-εξαρτώμενα   μέλη  με   ποσοστό   αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
  8. Ο φοιτητής είναι Έλληνας πολίτης μέλος της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.
  9. Ο φοιτητής είναι Ρομά.
  10. Ο φοιτητής είναι πρόσφυγας.
 3. Φοιτητές με αναπηρία τουλάχιστον 50%, εφόσον το κατά κεφαλήν τους εισόδημα, δεν υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων (7.000,00 )ευρώ.
 • Δικαιολογητικά ανά κατηγορία
 1. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του φοιτητή ή/και των γονέων εφόσον είναι Εξαρτώμενο Μέλος ή/και του/της συζύγου εφόσον είναι έγγαμος.
 2. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του φοιτητή ή/και των γονέων εφόσον είναι Εξαρτώμενο Μέλος ή/και του/της συζύγου εφόσον είναι έγγαμος.
  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο έγγραφο αλλοδαπής αρχής.
  2. Ληξιαρχικές πράξεις θανάτου γονέων, σε περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι ορφανός.
  3. Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ με το απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας και την χρονική διάρκεια της ή αντίστοιχη Γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην  περίπτωση που έχει  αναγνωρισθεί  ποσοστό αναπηρίας επ' αόριστο πριν την 01-09-2011.
  4. Για την απόδειξη της ιδιότητας γονέα ή τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας, εκτός από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απαιτείται:

α) δικαστική απόφαση δυνάμει της οποίας ένας γονέας ασκεί ή ασκούσε την επιμέλεια έως την ενηλικίωση του τέκνου καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 του γονέα ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή

β) τελεσίδικη δικαστική απόφαση υιοθεσίας από έναν γονέα καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (ψηφιακά εκδοθείσα ή με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής) του γονέα ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή

γ) ληξιαρχική πράξη θανάτου ενός γονέα, σε περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 του άλλου γονέα (ψηφιακά εκδοθείσα ή με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

 1. Κάρτα ασύλου ή αίτηση χορήγησης ασύλου ή αντίστοιχο ελληνικό δημόσιο έγγραφο, στην περίπτωση που ο υποψήφιος, κατά δήλωσή του, είναι πρόσφυγας.
 2. Βεβαίωση δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας οργάνωσης, στην οποία να βεβαιώνεται ότι ο φοιτητής/φοιτήτρια είναι καταγωγής Ρομά (π.χ. από την Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρομά «ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ»).
 3. Πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής για την απόδειξη της ιδιότητας του Έλληνα πολίτη που ανήκει στη Μουσουλμανική Μειονότητα Θράκης ή βεβαίωση εισαγωγής σε Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την ανωτέρω ιδιότητα.

 

 1. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του φοιτητή ή/και των γονέων εφόσον είναι Εξαρτώμενο Μέλος ή/και του/της συζύγου εφόσον είναι έγγαμος.

 

 1. Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ με το απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας και την χρονική διάρκεια της ή αντίστοιχη Γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' αόριστο πριν την 01-09-2011.

 

 • Ορισμοί

 

 • Εξαρτώμενα Μέλη: Τα πρόσωπα που αναφέρονται στη φορολογική δήλωση, σύμφωνα με το εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος, για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος.

 

 • Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα: Το συνολικό δηλωθέν εισόδημα , ήτοι το σύνολο του εισοδήματος, όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος, στην οποία ο φοιτητής είναι υπόχρεος ή εξαρτώμενο μέλος. Στην περίπτωση που ο φοιτητής εμφανίζεται σε αυτοτελείς φορολογικές δηλώσεις ως υπόχρεος και εξαρτώμενο μέλος αντιστοίχως, για τον υπολογισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος, αθροίζονται τα αντίστοιχα συνολικά δηλωθέντα εισοδήματα που προκύπτουν από τις εν λόγω (αυτοτελείς) φορολογικές δηλώσεις.
 • Κατά Κεφαλήν Εισόδημα: Το πηλίκο της διαίρεσης του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με τον συνολικό αριθμό των προσώπων που εμφανίζονται -ως υπόχρεοι ή εξαρτώμενα μέλη- στις φορολογικές δηλώσεις οι οποίες λαμβάνονται υπ’ όψιν για τον υπολογισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος.

 

 • Μονογονεϊκή Οικογένεια: Οικογένεια με ένα γονέα ο οποίος ασκεί ή ασκούσε την επιμέλεια ενός τουλάχιστον τέκνου, για τους κάτωθι λόγους:

   

  • δυνάμει  δικαστικής  απόφασης  και  ο  γονέας  δεν  έχει  συνάψει  γάμο  ή  σύμφωνο συμβίωσης ή
  • παιδιά εκτός γάμου αναγνωρισμένα ή μη και ο γονέας δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης ή
  • υιοθεσία από έναν γονέα ο οποίος δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης ή 
  • ο γονέας τελεί σε χηρεία, ανεξαρτήτως ηλικίας του φοιτητή.

 

 

 

 

Υπεύθυνοι Ακαδημαϊκοί Συντονιστές Erasmus+  Τμημάτων

 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

 • κα Μήλλιου Χρυσοβαλάντου Βασιλική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (cmilliou@aueb.gr  | 210 8203380)

Υποστήριξη - Διαχείριση:  κα Δήμητρα Αποστολοπούλου – Γραμματεία ΔΕΟΣ (dimitra@aueb.gr , | 210 8203 425)

 

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

 • κ. Fabio Αντωνίου, Επίκουρος Καθηγητής (fantoniou@aueb.gr , |210 8203580)

 

Υποστήριξη - Διαχείριση:   κα Αναστασία Μουρίκη (oth.mouriki@aueb.gr , |  210 8203 319)

 

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

 • κα Ειρήνη Βουδούρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ( ivoudour@aueb.gr, |210-8203 559)
 • κ. Δημήτρης Ζήσης, Επίκουρος Καθηγητής (dzisis@aueb.gr)
 • κ.Κλας Έρικ Σόντερκβιστ, Αναπληρωτής Καθηγητής( soderq@aueb.gr, | 210-8203 679)

Υποστήριξη - Διαχείριση:  κα Καλλιόπη Βουρλούμη ( kvourloumi@aueb.gr  , |210 8203 139)

 

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

 • κ.Δημήτριος Μανωλόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής(dmanolop@aueb.gr, |210-8203 143)
 • κ.Ηλίας Καπουτσής, Επίκουρος Καθηγητής(ikapoutsis@aueb.gr, |210-8203 384)
 • κ. Ιωάννης Βεργινάδης, Επίκουρος Καθηγητής ( jverg@aueb.gr, |210-8203 586)

Υποστήριξη - Διαχείριση:  κα Βασιλική Παπαβασιλείου (vikipap@aueb.gr, |210 8203 147)

 Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

 • κ .Ευθύμιος Δεμοιράκος, Επίκουρος Καθηγητής (demirakos@aueb.gr|210-8203 442 )
 • κ. Γεώργιος Χαλαμανδάρης, Επίκουρος Καθηγητής (, gchalamandar@aueb.gr  |210-8203392)

Υποστήριξη - Διαχείριση:  κα Αμαλια Νταή (amaliadae@aueb.gr, |210 8203 302)

 

Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Κινητικότητα για Σπουδές:

 • κ. Θεόδωρος Λάππας, Επίκουρος Καθηγητής  ( ted@aueb.gr  | 210 - 8203 596 )
 • κ. Δημήτρης Δρόσος, Επίκουρος Καθηγητής (drosos@aueb.gr | 210 8203 468)

Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση:

 • κα Ειρήνη Νικάνδρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ( nikandr@aueb.gr | 210 8203 444)

Υποστήριξη - Διαχείριση: κα Δήμητρα Χατζηδημητρίου (dmc@aueb.gr | 210 8203 102)

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

 

Τμήμα  Πληροφορικής

 • κα Ευγενία Φουστούκου Επίκουρη Καθηγήτρια( eugenie@aueb.gr,  |  210-8203 577)
 • κ. Σπύρος Βούλγαρης, Επίκουρος Καθηγητής, (voulgaris@aueb.gr | 210 8203 404)

 Υποστήριξη - Διαχείριση: κ Μάρκος Γαδ  (marg@aueb.gr | 210 8203 315)

 

Τμήμα Στατιστικής

 • κ.Παπασταμούλης Παναγιώτης, Επίκ. Καθηγητής  (papastamoulis@aueb.gr I 210-8203591 )

 • κα Λειβαδά Αλεξάνδρα, Αναπλ. Καθηγήτρια (livada@aueb.gr  Ι210-8203521)

 Υποστήριξη - Διαχείριση: κα Σοφία Αναστασίου  (sofiaana@aueb.gr | 210 8203 113)