Ανακοίνωση για τη συμμετοχή των φοιτητών του Διατμηματικού ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων: MBA FULL TIME στο Πρόγραμμα Εrasmus+ Διεθνής Κινητικότητα (Erasmus+ International Credit Mobility Program) κατά το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδ. Έτους 2020-21

Ανακοίνωση προς τους φοιτητές και τις φοιτήτριες  του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων: MBA FULL TIME του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Εrasmus+ Διεθνής Κινητικότητα (International Credit Mobility Program) κατά το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδ. Έτους 2020-21

 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Εrasmus+ International Credit Mobility Ακαδ. ΄Ετους 2019-2020, το Πανεπιστήμιό μας δίνει τη δυνατότητα για την πραγματοποίηση σπουδών Erasmus+ κατά το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδ. Έτους 2020-21 ως ακολούθως:

 

Χώρα

Είδος

Κινητικότητας

 

 

Τομέας Σπουδών

Αριθμός

Μετακινούμενων

Διάρκεια Σπουδών Erasmus+

ΚΑΝΑΔΑΣ

Université

du Québec

à Montréal

 

Εξερχόμενος μεταπτυχιακός για την εκπόνηση

διπλωματικής εργασίας

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων:

MBA FULL TIME

2

3 μήνες

 

Επισημαίνεται ότι, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών και περιορισμών που έχουν δημιουργηθεί από την πανδημία COVID-19, οι ανωτέρω κινητικότητες θα είναι αποκλειστικά εικονικές. Ως εκ τούτου, οι φοιτητές που θα επιλεγούν για να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα δεν θα μεταβούν στο ξένο Ίδρυμα, θα πραγματοποιήσουν διαδικτυακά τις σπουδές Erasmus διάρκειας τριών (3) μηνών και δεν θα λάβουν καμία επιχορήγηση, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.

Η περίοδος εικονικής κινητικότητας θα προσμετρηθεί για την αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και οι συμμετέχοντες, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών Erasmus+, θα λάβουν την σχετική βεβαίωση συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα.

 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα παρακαλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση internationalmobility@aueb.gr  το αργότερο έως και την 1η Μαρτίου 2021 τα κάτωθι :

 

α) συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο Erasmus+ ICM Program Student Application Form

β) αντίγραφο του πτυχίου γνώσης της ξένης γλώσσας (ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο: Β2)

γ) συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη τη Συμφωνία Μάθησης (Erasmus+ Learning Agreement). Η Συμφωνία Μάθησης (Erasmus+ Learning Agreement) θα πρέπει να φέρει την έγκριση και την υπογραφή του Διευθυντή του ΠΜΣ στο οποίο φοιτούν.

 

Σε περίπτωση που υποβληθούν περισσότερες έγκυρες αιτήσεις από τις προσφερόμενες θέσεις θα ληφθεί υπόψη κατά την επιλογή η  ακαδημαϊκή επίδοση των υποψηφίων καθώς και το θέμα της διπλωματικής τους εργασίας.

 

 

 

 

 

Αθήνα,  24  Φεβρουαρίου 2021

Από το  Γραφείο Erasmus+ /ΟΠΑ