Αναφορά για το Πρόγραμμα Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα 2019 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Αναφορά για το Πρόγραμμα  Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα 2019

στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Η υλοποίηση του Προγράμματος Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα / Erasmus+ International Credit Mobility (Σχέδιο 2019), το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών,  ολοκληρώθηκε με επιτυχία στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ).

Το Πρόγραμμα, το οποίο είχε διάρκεια 36 μηνών (01/08/2019 - 31/07/2022), συνέβαλε σημαντικά στην περαιτέρω ανάπτυξη των διεθνών συνεργασιών του Πανεπιστημίου μας σε ακαδημαϊκό και ερευνητικό επίπεδο στο πλαίσιο της στρατηγικής διεθνοποίησης και εξωστρέφειας που έχει υιοθετήσει και ενδυνάμωσε τους ήδη υπάρχοντες δεσμούς με Ιδρύματα- Εταίρους εκτός της Ε.Ε.

Tο ΟΠΑ, ως Συντονιστής του Προγράμματος, υπέγραψε Δι-Ιδρυματικές συμφωνίες και προχώρησε στην ανταλλαγή δεκατριών (13) φοιτητών και μελών διδακτικού / διοικητικού προσωπικού με τα ακόλουθα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης εκτός της Ε.Ε.:

1.            Université du Québec à Montréal - École des sciences de la Gestion (Καναδάς)

2.             Concordia University of Edmonton (Καναδάς)

3.             American University of Beirut (Λίβανος)

4.            Lomonosov Moscow State University (Ρωσία)

5.            Saint Petersburg State University (Ρωσία)

6.            Peoples' Friendship University of Russia, Moscow (Ρωσία)

7.            Université Internationale de Rabat (Μαρόκο)

 

 

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του Προγράμματος μετακινήθηκαν:

α) φοιτητές 1ου και 2ου κύκλου σπουδών προερχόμενοι από το ΟΠΑ και τα Ιδρύματα – Εταίρους εκτός Ε.Ε., οι οποίοι πραγματοποίησαν επιτυχώς μία περίοδο σπουδών με εφαρμογή του συστήματος μεταφοράς και αναγνώρισης των πιστωτικών μονάδων ECTS, που διασφαλίζει την ακαδημαϊκή αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων

 

β) μέλη διδακτικού προσωπικού του ΟΠΑ και των Ιδρυμάτων - Εταίρων, που είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν μία σύντομης διάρκειας διδασκαλία 5 ημερών

γ) μέλη διδακτικού / διοικητικού προσωπικού του ΟΠΑ και των Ιδρυμάτων - Εταίρων, που διένυσαν επιτυχώς μία περίοδο επιμόρφωσης διάρκειας 5 ημερών στο εξωτερικό

Οι εισερχόμενοι και εξερχόμενοι φοιτητές που πραγματοποίησαν μία περίοδο σπουδών στο εξωτερικό ανέφεραν πως το Πρόγραμμα Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα τους πρόσφερε μια πολύ εποικοδομητική εμπειρία, καθώς γνώρισαν εκ των έσω τον πολιτισμό, την κουλτούρα και το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας υποδοχής, αντάλλαξαν ιδέες και συνεργάστηκαν με τους συναδέλφους τους στο Ίδρυμα Υποδοχής και βελτίωσαν ακόμα περισσότερο τις διαπολιτισμικές, επικοινωνιακές και ακαδημαϊκές τους δεξιότητες.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των μελών διδακτικού προσωπικού που μετακινήθηκαν, το Πρόγραμμα τους έδωσε τη δυνατότητα να ενδυναμώσουν την ήδη υπάρχουσα συνεργασία σε ερευνητικό και ακαδημαϊκό επίπεδο με τους συναδέλφους τους στα Ιδρύματα  - Εταίρους, να αναπτύξουν περαιτέρω ερευνητικά προγράμματα και να ανταλλάξουν εμπειρίες και τεχνογνωσία.

Τα μέλη προσωπικού που μετακινήθηκαν για επιμόρφωση δήλωσαν ότι η περίοδος επιμόρφωσης αποδείχτηκε πολύ χρήσιμη και εποικοδομητική, αφού αντάλλαξαν με τους συναδέλφους τους βέλτιστες πρακτικές στο αντικείμενο της εργασίας τους και γνώρισαν εκ των έσω τη δομή και τις διαδικασίες του Ιδρύματος – Εταίρου και βελτίωσαν τις επικοινωνιακές και διαπολιτισμικές τους δεξιότητες.

Η  υλοποίηση του Προγράμματος 2019 είχε πολύ θετικό αντίκτυπο στους φοιτητές και το προσωπικό και οδήγησε στην αυξανόμενη εκδήλωση ενδιαφέροντος από όλες τις παραπάνω ομάδες να συμμετάσχουν σε αυτό στο μέλλον. Το ΟΠΑ, έχοντας ως γνώμονα τη διαρκή ανάπτυξη και την εξωστρέφεια καθώς και το αυξανόμενο ενδιαφέρον των φοιτητών και του προσωπικού για συμμετοχή στο Πρόγραμμα,  στοχεύει να αναπτύξει στο μέλλον τη συνεργασία του με περισσότερα Ιδρύματα εκτός Ε.Ε.  προσθέτοντας νέες Δι-ιδρυματικές συμφωνίες στις ήδη υπάρχουσες.