Σκοπός και στόχοι

Ως γενικός στόχος τίθεται η πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση ψυχικών και κοινωνικών δυσκολιών στην πανεπιστημιακή κοινότητα του ΟΠΑ. Δίνεται έμφαση, σε ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις, στο σχεδιασμό στρατηγικής για την πρόληψη και στην κοινωνική μέριμνα, με τελικό στόχο, την προαγωγή της ψυχικής υγείας και τον αποστιγματισμό.

Η δράση της Ομάδας Κοινωνικής Μέριμνας και Ψυχολογικής Υποστήριξης  είναι πολυεπίπεδη.

Αν δεχτούμε, ότι η κατάσταση της ψυχικής ευεξίας συνδέεται με την ικανότητα εγκαθίδρυσης κατάλληλων και ικανοποιητικών σχέσεων και υιοθέτησης συμπεριφορών οι οποίες είναι επαρκείς για την αντιμετώπιση διαφόρων αλλαγών ( περιβαλλοντικών, σχεσιακών, θεσμικών) που συμβαίνουν στη πορεία της ζωής ενός ατόμου, τότε, απέναντι στους κινδύνους αποδυνάμωσης ή απώλειας αυτών των ικανοτήτων, οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας έχουν την αρμοδιότητα να προλαμβάνουν, να θεραπεύουν και να αποκαθιστούν, εντάσσοντας στην δραστηριότητά τους αυτή, ποικίλους φορείς,  υποκείμενα  και πόρους της κοινότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο η ομάδα μας στοχεύει να παρέχει υπηρεσίες που θα καλύπτουν τα παρακάτω:

Πρόληψη, με την διεξαγωγή σεμιναρίων, ημερίδων, συμποσίων με στόχο την ευαισθητοποίηση του φοιτητικού πληθυσμού σε διάφορα θέματα, ψυχικής υγείας , κοινωνικά ή  ακαδημαϊκά που τον  αφορούν Επίσης, στοχεύει στον αποστιγματισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, στην ανίχνευση ψυχικών δυσκολιών και στην εκπαίδευση της φοιτητικής κοινότητας (ομάδες εργασίας για την ψυχική υγεία και ποιότητα στον εργασιακό χώρο, για την εναρμόνιση ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής και τη δια βίου μάθηση).

 

Συμβουλευτική σε ατομική και ομαδική βάση.

Η Ομάδα Κοινωνικής  Μέριμνας και Ψυχολογικής Υποστήριξης απευθύνεται στους Φοιτητές όλων των Τμημάτων του ΟΠΑ και παρέχει στήριξη και συμβουλευτική για θέματα:

  • Σπουδών - φοιτητικής ζωής (π.χ. άγχος εξετάσεων, δυσκολίες στις σπουδές, προσαρμογή στη φοιτητική ζωή).
  • Προβλήματα σχέσεων (π.χ. με φίλους, συμφοιτητές, οικογένεια, σύντροφο).
  • Άλλα προσωπικά προβλήματα και εκδηλώσεις άγχους (π.χ. μειωμένη απόδοση, έλλειψη ενδιαφέροντος, σωματικές εκδηλώσεις με ψυχολογικές προεκτάσεις, αναπηρία, ζητήματα ταυτότητας φύλου, προβλήματα απομόνωσης).

Για το σκοπό αυτό συμπεριλαμβάνονται δράσεις που στοχεύουν στην αντιμετώπιση δυσκολιών με:

  • Ατομικές συνεδρίες
  • Ομάδες ψυχολογικής υποστήριξης και προσωπικής ανάπτυξης
  • Ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις
  • Ομάδες ομότιμης υποστήριξης (ενδεχομένως στο μέλλον)
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή   (Τηλεσυμβουλευτική - skype).

 

Για τα παραπάνω, παράλληλα με την ατομική συμβουλευτική, λειτουργούν ομαδικά προγράμματα με βιωματικό, παρεμβατικό χαρακτήρα (π.χ. άγχος εξετάσεων, επικοινωνιακές δεξιότητες και ζητήματα σχέσεων, ενίσχυση προσδοκιών αυτοαποτελεσματικότητας, βελτίωση δεξιοτήτων μελέτης κ.ά.).

Στόχος των ομαδικών παρεμβάσεων είναι να βοηθήσουν τους φοιτητές να αναπτύξουν ή να βελτιώσουν το δυναμικό τους, τις δεξιότητες και λειτουργίες που σχετίζονται με το συγκεκριμένο θέμα, μέσω μεθόδων επικοινωνίας και  επεξεργασίας ιδεών και συναισθημάτων. Επίσης, σημαντική είναι η επικοινωνία και η συνεργασία με άλλους φορείς παροχής υπηρεσιών πρόληψης και προαγωγής της υγείας εντός της διευρυμένης κοινότητας,   με στόχους αφενός την πληρέστερη λειτουργία , αφετέρου την διεξαγωγή κοινών προγραμμάτων. Η  δράση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει και συνεργασίες με ευρωπαϊκά προγράμματα με στόχο την ενημέρωση και ανταλλαγή εμπειριών σε θέματα που αφορούν στη συμβουλευτική φοιτητών.

 

Παρουσιάσεις σε Συνέδρια και Ημερίδες, για γόνιμη ανάπτυξη διαλόγου, καθώς τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται και εδραιώνεται ο θεσμός των Συμβουλευτικών Σταθμών Ψυχολογικής Υποστήριξης εντός της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Ενδεχομένως μελλοντικά να συμπεριληφθούν:

Ερευνητικές δραστηριότητες. Οι έρευνες που προβλέπεται να διεξάγονται στο πλαίσιο λειτουργίας του Εργαστηρίου, θα αφορούν κυρίως στη διερεύνηση στάσεων και ψυχοκοινωνικών αναγκών του φοιτητικού πληθυσμού.

Εκδοτικές δραστηριότητες : εκπόνηση εργασιών, συγγραφή άρθρων και ενημερωτικών φυλλαδίων.