Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Ατομικές συνεδρίες :

Γίνονται  μέσα από προγραμματισμένες συναντήσεις, προσανατολισμένες στην ακρόαση του ατόμου και στην εμβάθυνση στα προβλήματα και στις συνθήκες της ζωής του.

 Η ψυχολογική υποστήριξη με ατομικές συνεδρίες, διευκολύνει τον φοιτητή στην ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης και προσωπικής έκφρασης, δίνει τη δυνατότητα πληρέστερης προσέγγισης των βιωμάτων  από περισσότερες οπτικές γωνίες και ενθαρρύνει την αυτογνωσία. Η εξατομικευμένη προσέγγιση, βοηθάει στην ύφεση των συμπτωμάτων τα οποία δημιουργούν ψυχολογική δυσφορία και αναστολή, στην ανακάλυψη διεξόδων και στην οικοδόμηση νέων ισορροπιών.

Η υποδοχή του αιτήματος γίνεται με απλές και άμεσες διαδικασίες. Το ίδιο το ενδιαφερόμενο πρόσωπο διατυπώνει το αίτημά του, είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η υπηρεσία διαθέτει σταθερή τηλεφωνική γραμμή με τηλεφωνητή και mail για την υποδοχή αιτημάτων.

Δεδομένου ότι η απάντηση που δίδεται και το θεραπευτικό πρόγραμμα που συγκροτείται πρέπει να αντιστοιχεί στις δυνατότητες, στα προβλήματα και στις ανάγκες του φοιτητή ή της φοιτήτριας, η επιλογή της ομάδας είναι να προσφέρει, εξατομικευμένες παρεμβάσεις. Η παρέμβαση σέβεται το δικαίωμα του φοιτητή ή της φοιτήτριας για εχεμύθεια και του απορρήτου για ότι αφορά την ψυχική του υγεία. 

Σε πρώτη φάση, υιοθετείται ένα πλαίσιο με ορίζοντα δώδεκα (12) συναντήσεων. Στις δώδεκα (12) συνεδρίες πραγματοποιείται επαναξιολόγηση. Εφόσον κατά τη διαδικασία της επαναξιολόγησης κριθεί σκόπιμη η  περαιτέρω συνέχεια της συνεργασίας, γίνεται η αντίστοιχη πρόταση στον φοιτητή/φοιτήτρια.

 

Ομαδικές Δραστηριότητες :

Αφορά ομάδες προσωπικής ανάπτυξης, βιωματικά εργαστήρια κοκ.  με προγραμματισμένες συναντήσεις, στα πλαίσια των οποίων η ανταλλαγή πληροφοριών  σχετίζεται με κοινούς προβληματισμούς, ενισχύει την ικανότητα  της αμοιβαίας γνωριμίας, της οργάνωσης διαδικασιών συμμετοχής και ελεύθερου χρόνου, της οικοδόμησης και της διεύρυνσης του κοινωνικού δικτύου.

Ενδεικτικά, όπως αναφέρεται και παραπάνω, τέτοια ζητήματα θα μπορούσαν να είναι θέματα σπουδών (άγχος εξετάσεων, δυσκολίες επιδόσεων στις σπουδές, προσαρμογή στη φοιτητική ζωή ), προβλήματα σχέσεων ( με φίλους, συμφοιτητές, οικογένεια, συντρόφους ) ή άλλα προσωπικά προβλήματα (π.χ. μειωμένη απόδοση, έλλειψη ενδιαφέροντος, σωματικές εκδηλώσεις με ψυχολογικά αίτια, προβλήματα απομόνωσης).

Οι δραστηριότητες θα έχουν τη δυνατότητα να προσδιορίζουν τους στόχους τους, τόσο μέσα από τα αιτήματα που θα διατυπώνονται από τον επιστημονικά υπεύθυνο της ομάδας, όσο και από εκείνα τα οποία αναδύονται κατά τις συναντήσεις των μελών της ομάδας, με τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Η ομαδική δραστηριότητα έχει επίσης σκοπό να ενεργοποιήσει κυρίως ένα κοινωνικό δίκτυο στο οποίο να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σημαντικοί άλλοι και περιλαμβάνει ζητήματα που άπτονται των ενδιαφερόντων των φοιτητών.

 

Οργάνωση ανοικτών συναντήσεων σε αμφιθέατρο: Ημερίδες – διαλέξεις –συζητήσεις

Ανοικτές συναντήσεις για όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα πάνω σε θέματα αιχμής, με προσωπικές και κοινωνικές παραμέτρους, με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινότητας.