«Η Ισότητα των Φύλων στα ΑΕΙ»

Της ΝΑΝΣΥΣ ΠΟΥΛΟΥΔΗ,
Καθηγήτριας του Τμήματος
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ
και AIS President-Elect

Στα πλαίσια του πρόσφατου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Πληροφοριακών Συστημάτων (ECIS) είχαμε την ευκαιρία να συμμετάσχουμε σε πάνελ με θέμα τις προκλήσεις και προοπτικές για διαφορετικότητα, ισότητα και συμπερίληψη. Στόχος του πάνελ ήταν αφενός η καλύτερη κατανόηση των διακρίσεων και εμποδίων που προκύπτουν στην ανάπτυξη και συμμετοχή των μελών της επιστημονικής κοινότητας στα ακαδημαϊκά δρώμενα και αφετέρου η συζήτηση σχετικά με αποτελεσματικές δράσεις συμπερίληψης.

Συζητήθηκαν έρευνες της Παγκόσμιας Ένωσης Πληροφοριακών Συστημάτων (Association for Information Systems – AIS), οι οποίες κατέδειξαν θέματα διακρίσεων που δεν αφορούν μόνο έμφυλες διακρίσεις αλλά και αποκλεισμό ή προβλήματα πρόσβασης από μέλη της κοινότητας που προέρχονται από χώρες με χαμηλότερο δείκτη ανάπτυξης (human development index) λόγω κοινωνικο-οικονομικών παραγόντων. Το αποτέλεσμα αυτών των διακρίσεων είναι ο αποκλεισμός από τα ακαδημαϊκά δίκτυα, αδιαφάνεια και δυσκολία πρόσβασης σε καλές δημοσιεύσεις, αδυναμία πρόσβασης σε υπηρεσίες, και άλλα που συμβάλλουν συνολικά σε έναν φαύλο κύκλο όξυνσης και διαιώνισης των διακρίσεων.

Σε ό,τι αφορά στις έμφυλες διακρίσεις, παρουσιάστηκαν ορισμένα αποτελέσματα από την έρευνα που γίνεται στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου Targeted-MPI (www.targeted-mpi.eu), όπου συνεντεύξεις και ομάδες εστίασης στο Πανεπιστήμιό μας αλλά και στα υπόλοιπα πανεπιστήμια που συμμετέχουν στο έργο ανέδειξαν σοβαρά θέματα δυσκολιών των γυναικών της πανεπιστημιακής κοινότητας από πλευράς διακρίσεων, εχθρικού περιβάλλοντος, αποκλεισμού από άτυπα δίκτυα, αδιαφάνειας στη λήψη αποφάσεων, υψηλού φόρτου εργασίας και σιωπηρής προκατάληψης (implicit bias). Κατά τη συζήτηση στο πάνελ επιβεβαιώθηκε ότι οι διακρίσεις στον ακαδημαϊκό χώρο αφορούν, εκτός από το φύλο, και στη βαθμίδα, στην ηλικία, αλλά και στη φυλή και στη χώρα καταγωγής.

Σε συνέχεια αυτών των διαπιστώσεων, το στοίχημα για την AIS είναι να συνεχίσει να επενδύει σε καλύτερη κατανόηση των πηγών και προβλημάτων για τη συμπερίληψη και την ισότιμη συμμετοχή όλων των μελών της στις υπηρεσίες και το ακαδημαϊκό της δίκτυο, ώστε να ενδυναμωθεί η ουσιαστική συμμετοχή μελών και ομάδων που υποεκπροσωπούνται και να επεκταθούν αποτελεσματικοί μηχανισμοί για τον σκοπό αυτόν (π.χ., mentoring, doctoral/junior faculty consortia, ειδικές ομάδες ενδιαφέροντος, εθνικές οργανώσεις κ.λπ.).

Στο πλαίσιο αυτό, προσβλέπουμε σε συνέργειες με τις προγραμματιζόμενες δράσεις στα πλαίσια του «project equality» στο ΟΠΑ, οι οποίες αναφέρθηκαν σε προηγούμενο τεύχος από την Πρόεδρο της Επιτροπής Ισότητας Φύλων συνάδελφο κυρία Αποσπόρη, και στη σύμπραξη όλης της κοινότητας του ΟΠΑ, ώστε να σχεδιάσουμε περισσότερες υπηρεσίες που να συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση και αντιμετώπιση των διακρίσεων στον πανεπιστημιακό χώρο.

 

Επιστροφή στο ΤΕΥΧΟΣ 44ο – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022