Πρόγραμμα “Yabda”

To πρόγραμμα Yabda(yabda είναι η αραβική λέξη για το «ξεκίνημα») στοχεύει στη δημιουργία των απαιτούμενων ικανοτήτων στα Πανεπιστήμια του Μαγκρέμπ για την αξιοποίηση του υψηλού ερευνητικού και αναπτυξιακού δυναμικού της περιοχής του Μάγκρεμπ, η οποία εμφανίζει αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας των νέων.

Οι στόχοι του είναι:

• να αντιμετωπιστούν οι επιχειρηματικές και καινοτομικές προκλήσεις στους τομείς όπου οι χώρες των εταίρων έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα, π.χ πράσινη τεχνολογία, ενέργεια και βιώσιμη ανάπτυξη,

• να δημιουργηθεί ένα δίκτυο υψηλού επιπέδου μελλοντικών επιχειρηματιών και στοχαστών που να συνδέεται με το τοπικό / περιφερειακό και διεθνές οικοσύστημα της αγοράς με πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην περιοχή του Μαγκρέμπ.

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει πολυετή εμπειρία στην υποστήριξη νέων επιχειρηματικών ιδεών και έχει συνεισφέρει στην ανάδειξη της επιχειρηματικότητας μέσα από τις εκπαιδευτικές δράσεις και τις υπηρεσίες θερμοκοιτίδας και προ-θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων.

Στο πρόγραμμα έχει ενεργό ρόλο σε όλες τις δραστηριότητες, όπως η ανάπτυξη του μοντέλου των επιχειρηματικών κέντρων, η κατάρτιση μελλοντικών εκπαιδευτών, ο ποιοτικός έλεγχο και η αξιολόγηση.

Το Yabda συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα "Erasmus +" της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελείται από 14 εταίρους. Ο πλήρης κατάλογος των εταίρων έχει ως εξής:

Hassan II University of Casablanca, Université Hassan 1er, Cadi Ayyad University, Abdelmalek Essaâdi University, University Abdelhamid Ibn Badis, Mostaganem, Lounici Ali University - Blida 2, University Batna1, University of Constantine 3, University of  Sfax, University of Tunis El Manar, University of Liège – LENTIC, Université d’Aix-Marseille, Athens University of Economics and Business, Research Innovation and Development Lab Private Company – ReadLab P.C.

______________________________

Yabda  project (Yabda is the Arab word for beginning, initiating), aims to build the capacity necessary in ten Maghreb Universities for matching the high research and development potential of the region with soaring youth unemployment rates.

Its objectives are:

  • to address entrepreneurial and innovation challenges in the areas where partner countries display competitive advantage: ie. green technology, energy and sustainable development,
  • to build a high calibre network of future entrepreneurs and thinkers that connects with the local/regional and international market ecosystem with a multiplier effect in the Maghreb region.

The Athens University of Economics and Business has many years of experience in supporting new business ideas and has contributed to the promotion of entrepreneurship through educational activities, incubator and pre-incubator services.

It is involved in all project activities such as the development of the entrepreneurship center model, the training of future trainers, quality control and evaluation.

Yabda is co-funded by the  “Erasmus+” Programme of the European Union. It consists of 14 partners. The full list of partners is as follows:

Hassan II University of Casablanca, Université Hassan 1er, Cadi Ayyad University, Abdelmalek Essaâdi University, University Abdelhamid Ibn Badis, Mostaganem, Lounici Ali University - Blida 2, University Batna1, University of Constantine 3, University of  Sfax, University of Tunis El Manar​​​​​​​, University of Liège – LENTIC, Université d’Aix-Marseille​​​​​​​, Athens University of Economics and Business, Research Innovation and Development Lab Private Company – ReadLab P.C.