Τμήματα

Τμήμα Πληροφορικής

Πληροφορίες

Μία σημαντική δραστηριότητα του Τμήματος Πληροφορικής είναι η Πρακτική Άσκηση Φοιτητών. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το Σεπτέμβριο 1997, στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ Ι και διήρκεσε μέχρι τον Σεπτέμβριο 2000. Έπειτα το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το δεύτερο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΙ (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ). Στα πλαίσια του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης το Τμήμα Πληροφορικής δίνει την ευκαιρία στους σπουδαστές του 6ου και επομένων εξαμήνων να έρθουν σε άμεση επαφή με το αντικείμενο της επιστήμης τους σε επιχειρήσεις του χώρου της Πληροφορικής και των Οικονομικών. Κατά την ακαδημαϊκή περίοδο Φεβρουάριος 2006 - Ιούνιος 2010 , στο πρόγραμμα συμμετείχαν 77 εταιρίες (63 ανήκαν στον ιδιωτικό τομέα και  14 στον δημόσιο τομέα), 20 μέλη Δ.Ε.Π. και 184 φοιτητές/τριες.

Προϋποθέσεις και όροι συμμετοχής

Σχετικός ιστότοπος: http://internship.cs.aueb.gr.

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Πληροφορίες

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί υποχρέωση των φοιτητών κατά τη διάρκεια του προγράμματος σπουδών του Τμήματος στο πλαίσιο της οποίας οι φοιτητές απασχολούνται σε πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον αξιοποιώντας και ολοκληρώνοντας τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει. Εναλλακτικά δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να δημιουργήσουν μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα αξιοποιώντας τις τεχνολογίες και τις συνθήκες του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Όροι και προϋποθέσεις Τμήματος

Σχετικός ιστότοπος: https://www.dept.aueb.gr/el/dmst/content/%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», εφαρμόζει το θεσμό της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών του Τμήματος.

Η πράξη «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΠΑ» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Η πράξη αφορά την επιδοτούμενη διενέργεια Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών για ένα τρίμηνο σε αντικείμενα συναφή με το Πρόγραμμα Σπουδών τους.

Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στο νέο αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΣΩ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ». Στο πρόγραμμα αυτό η χρηματοδότηση γίνεται εξ' ολοκλήρου από την εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει την αποζημίωση του φοιτητή και την ασφάλιση έναντι ατυχήματος.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στόχοι του Προγράμματος είναι:

·        Η θεώρηση των ασκούμενων ως ανθρώπινο δυναμικό που πρόκειται να ενταχθεί στην παραγωγική διαδικασία και στην αγορά εργασίας.

·        Η εισαγωγή των ασκούμενων σε «πραγματικές» συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος και η μετάβαση από το περιβάλλον της εκπαίδευσης στο χώρο της δημόσιας διοίκησης, της παραγωγής και των επιχειρήσεων.

·        Η απόκτηση Δεξιοτήτων που συμπληρώνουν τη διαδικασία θεμελίωσης γνώσεων των ασκούμενων.

·        Η εξοικείωση των ασκούμενων με τη χρήση τεχνολογίας στο χώρο της διοίκησης και της παραγωγής.

·        Η ανίχνευση της δυνατότητας μετασχηματισμού της επιστημονικής γνώσης στην αντιμετώπιση επιχειρησιακών αναγκών και προβλημάτων.

·        Η ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με την εταιρική και δημόσια διακυβέρνηση, την επικοινωνία, την αντιμετώπιση προβλημάτων μέσω ομάδων, την αντίληψη της εταιρικής κουλτούρας κ.ά.

·        Η ανάπτυξη ενός πλαισίου συνάντησης διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων για την υλοποίηση έργων του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα με τη συνεργασία ανθρώπων από διαφορετικούς κλάδους.

·        Η προετοιμασία των ασκούμενων για τη μελλοντική ανάληψη υπεύθυνων θέσεων εργασίας.

·        Η αποκόμιση εμπειρίας αναφορικά με τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας.

·        Η διαμόρφωση άποψης αναφορικά με την επιλογή ειδικοτήτων για τη συνέχιση σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

·        Η ανάπτυξη αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης και της Αγοράς Εργασίας.

 

Προϋποθέσεις Επιλογής

Το Πρόγραμμα απευθύνεται στους τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

·         Οι τριτοετείς φοιτητές οφείλουν να έχουν εξεταστεί επιτυχώς τουλάχιστον σε 14 μαθήματα (τα αγγλικά δεν υπολογίζονται), ενώ οι τεταρτοετείς φοιτητές οφείλουν να έχουν εξεταστεί επιτυχώς τουλάχιστον σε 20 μαθήματα. Εφόσον δεν καλύπτονται οι θέσεις Πρακτικής Άσκησης από τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές, δύναται να προσφέρονται θέσεις Πρακτικής Άσκησης και σε φοιτητές που βρίσκονται στο πέμπτο και στο έκτο έτος σπουδών. Ειδικότερα, οι φοιτητές που βρίσκονται στο πέμπτο έτος θα πρέπει να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 30 μαθήματα, ενώ οι φοιτητές που βρίσκονται στο έκτο έτος θα πρέπει να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 32 μαθήματα.

·         Να γνωρίζουν επαρκώς και αποδεδειγμένα ξένες γλώσσες και ειδικότερα την Αγγλική ή άλλη ξένη γλώσσα που απαιτεί ο φορέας υποδοχής για διενέργεια Πρακτικής Άσκησης.

·         Να έχουν επαρκείς και αποδεικνυόμενες γνώσεις χειρισμού Η/Υ (υποχρεωτικά Word, Excel, Power Point, Internet).

 

Η επιλογή των φοιτητών πραγματοποιείται με βάση τα ακαδημαϊκά προσόντα τους, συνεκτιμώντας τις προτιμήσεις τους, τη διαθεσιμότητα των θέσεων απασχόλησης για Πρακτική Άσκηση που ανακοινώνουν οι φορείς υποδοχής καθώς και τα ενδεχόμενα κριτήρια επιλογής που αυτοί ορίζουν.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο επιδοτούμενο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, εφόσον πληρούν τις πιο πάνω Προϋποθέσεις Επιλογής, συμπληρώνουν ηλεκτρονικά την αίτησής τους στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα της Πρακτικής Άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο σύνδεσμο https://www.dasta-is.aueb.gr/.

Υπεύθυνος του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, είναι ο κύριος Αντώνης Ρούσσος (Τηλ. Επικοινωνίας: 210 8203825, e-mail: roussos@aueb.gr).

2. Μετά τον έλεγχο των στοιχείων τους και εφόσον επιλεγούν μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας και καταλήξουν σε συμφωνία με τον φορέα απασχόλησης, υποβάλλουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης πριν από την έναρξη (κύριο Αντώνη Ρούσσο) τη Δήλωση Προσωπικών Στοιχείων Ασκούμενου Φοιτητή η οποία συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα και εκτυπώνεται από αυτό. Επειδή το Πρόγραμμα παρέχει ασφαλιστική κάλυψη του ασκούμενου, είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση των πεδίων: ΑΜΚΑ & Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ (δείτε εδώ).

3. Πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης οι επιλεγέντες φοιτητές υποβάλλουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος μας (κύριο Αντώνη Ρούσσο) τη Βεβαίωση του Φορέα Απασχόλησης (με υπογραφή & σφραγίδα από το φορέα απασχόλησης), τη Δήλωση Προσωπικών Στοιχείων Ασκούμενου Φοιτητή (τη βρίσκετε στο https://www.dasta-is.aueb.gr/ στο μενού επιλογής ΔΗΛΩΣΕΙΣ) και το Ιδιωτικό Συμφωνητικό σε τρία (3) αντίγραφα έχοντας υπογραφή του ασκούμενου και υπογραφή και σφραγίδα του φορέα απασχόλησης (την προσκομίζετε στο γραφείο πρακτικής και σας επιστρέφονται τα δύο αντίγραφα με υπογραφή του αντιπρύτανη και τη σφραγίδα του πανεπιστημίου). Όλα τα έντυπα συμπληρώνονται ηλεκτρονικά (αυτόματα) από το πληροφοριακό σύστημα και τα παραλαμβάνετε από το φορέα απασχόλησης.

4. Η Πρακτική Άσκηση είναι προαιρετική και η πραγματοποίησή της προϋποθέτει την απασχόληση των φοιτητών για 3 μήνες σε πλήρες ωράριο.

5. Η μηνιαία αμοιβή των φοιτητών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ανέρχεται στο ποσό των 270 ευρώ, το οποίο θα αντιστοιχεί σε ωράριο πλήρους απασχόλησης σύμφωνα και με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου.

6. Η διενέργεια της Πρακτικής Άσκησης συνεπάγεται την επίβλεψη του ασκούμενου φοιτητή από το αρμόδιο επιβλέπον στέλεχος του φορέα απασχόλησης, το οποίο μεριμνά για τη διενέργεια της Πρακτικής Άσκησης σε αντικείμενα σχετικά με το Πρόγραμμα Σπουδών και τις θεμελιωμένες γνώσεις αυτού, φροντίζει για την παροχή συγκεκριμένων δεξιοτήτων, ενίοτε φροντίζει για την απασχόλησή τους σε διαφορετικές θέσεις εργασίας και δεσμεύεται για την συμπλήρωση Ερωτηματολογίου Πρακτικής Άσκησης για φορείς απασχόλησης που συνιστά την Έκθεση Περαίωσης της Πρακτικής Άσκησης.

7. Η υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης συντονίζεταιεπιβλέπεται και παρακολουθείται από ένα μέλος ΔΕΠ, το οποίο συμβουλεύει τον ασκούμενο φοιτητή κατά τη διάρκεια της υλοποίησης αυτής, τον ενημερώνει σχετικά με το αντικείμενό της, επικοινωνεί με το επιβλέπον στέλεχος του φορέα απασχόλησης και αποφαίνεται για την επιτυχή ολοκλήρωσή της με βάση την Έκθεση Περαίωσης της Πρακτικής Άσκησης (Ερωτηματολόγιο) που υποβάλλει το επιβλέπον στέλεχος του φορέα απασχόλησης.

8. Η επιτυχής ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης συνεπάγεται αφενός την έκδοση σχετικής Βεβαίωσης ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης από τον φορέα απασχόλησης και αφετέρου τη σχετική αναφορά στο Πιστοποιητικό Σπουδών του φοιτητή.

9. Με την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης ο κάθε φοιτητής συμπληρώνει το προβλεπόμενο Ερωτηματολόγιο Πρακτικής Άσκησης για φοιτητές,.

10. Ο κάθε φοιτητής του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης που επιλέγεται και ολοκληρώνει επιτυχώς την προβλεπόμενη από το Πρόγραμμα Πρακτική Άσκηση αποζημιώνεται για όλο το τρίμηνο διενέργειας αυτής.

11. Επιπρόσθετα, το Πρόγραμμα παρέχει ασφαλιστική κάλυψη στο σύνολο των ασκούμενων φοιτητών του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης.

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Στυλιανός (Στέλιος) Αρβανίτης, Επικ. Καθηγητής

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δεριγνί 12, ΤΚ 104 34,

Τηλ.: 210 8203313

E-mail: stelios@aueb.gr

Πλήρες Βιογραφικό: http://www.aueb.gr/pages/cv/gr/1334.pdf

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντώνιος Ρούσσος

Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ελπίδος 13, 3ος όροφος, Τηλ.: 210 8203806

E-mail: roussos@aueb.gr

Website: https://www.dept.aueb.gr/el/econ/content/%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7 & www.internship.aueb.gr/

Το Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης δέχεται τους φοιτητές Δευτέρα έως Παρασκευή 11.00 – 13.00. 

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης

Οι φοιτητές του Τμήματος είναι δυνατόν να κάνουν Πρακτική Άσκηση σε εταιρείες του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως τράπεζες, ερευνητικά ινστιτούτα, πολυεθνικές εταιρείες, υπο την προϋπόθεση ότι είναι φοιτητές τουλάχιστον του τρίτου έτους σπουδών.

Η Πρακτική Άσκηση διαρκεί 3 μήνες και πραγματοποιείται καθ' όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Η Πρακτική Άσκηση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013, με την συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινώνικο Ταμείο (ΕΚΤ).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ

Προϋποθέσεις και όροι συμμετοχής

Σχετικός ιστότοπος: https://www.dept.aueb.gr/el/deos/content/%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πληροφορίες

Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών είναι μάθημα επιλογής του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου. Σκοπός του μαθήματος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, οι οποίοι θα είναι τα μελλοντικά επιχειρηματικά στελέχη της Ελληνικής οικονομίας να κατανοήσουν καλύτερα τα θέματα με τα οποία ασχολούνται κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Πανεπιστήμιο και να έχουν έτσι πληρέστερη κατάρτιση. Επίσης τους δίνεται η ευκαιρία να κατανοήσουν καλύτερα τις συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες της αγοράς εργασίας καθώς και τα προβλήματα με τα οποία πρόκειται να ασχοληθούν, να βρουν ευκολότερα απασχόληση και να γίνουν αποτελεσματικότερα επιχειρηματικά στελέχη.

Προϋποθέσεις και όροι συμμετοχής

Σχετικός ιστότοπος εδώ.

Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Πληροφορίες

Τo Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, δίνει την ευκαιρία σε 3ετείς/4ετείς φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος να κάνουν πρακτική άσκηση σε Επιχειρήσεις, Οργανισμούς και Τράπεζες τόσο εντός της Αττικής όσο και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα.

Προϋποθέσεις και όροι συμμετοχής Τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας

Οδηγός Εργασίας Πρακτικής Άσκησης

Πρότυπο εξωφύλλου εργασίας Πρακτικής Άσκησης: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό εικαστικό στο εξώφυλλο αλλά χρειάζεται να έχετε αναγράψει όλες τις πληροφορίες και τα λογότυπα όπως στο πρότυπο.

Σχετικός ιστότοπος: https://www.dept.aueb.gr/el/mbc/content/%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

 

Όροι & Προϋποθέσεις Τμήματος

Στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης συμμετέχουν οι φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον τα δύο πρώτα ακαδημαϊκά έτη (θα πρέπει να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα των δύο πρώτων ετών του Προγράμματος Σπουδών) και ο μέσος όρος βαθμολογίας τους είναι από 6,51 και πάνω. Με βάση τους όρους του προγράμματος, οι φοιτητές απασχολούνται σε επιχείρηση ή φορέα του δημοσίου τομέα ή μη κυβερνητικό οργανισμό από 160 έως 320 ώρες.

Ο προβλεπόμενος χρόνος διάρκειας της Πρακτικής Άσκησης είναι από 1 έως 3 μήνες (H μηνιαία αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 270 ευρώ ανά μήνα πρακτικής άσκησης το οποίο αντιστοιχεί σε ωράριο πλήρους απασχόλησης.

Με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, ο φοιτητής/ η φοιτήτρια συντάσσει έκθεση-εργασία η οποία βαθμολογείται από τον επιβλέποντα καθηγητή. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας, η πρακτική άσκηση αναγνωρίζεται ως μάθημα επιλογής 7ου ή 8ου εξαμήνου και προσμετράται στη λήψη πτυχίου.

Οι φοιτητές υποχρεούνται για το διάστημα που θα συμφωνηθεί με το φορέα απασχόλησης να προσέρχονται στο χώρο εργασίας τους τις εργάσιμες ημέρες και να ακολουθούν τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας, καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση ή κανονισμό που ισχύει για το προσωπικό του φορέα απασχόλησης, εκτός κι αν υπάρχει διαφορετική συγκεκριμένη συνεννόηση. Οι φοιτητές μπορούν με τη σύμφωνη γνώμη της επιχείρησης να κάνουν χρήση αδείας είτε για λόγους ασθενείας, είτε για την εκπλήρωση των φοιτητικών τους υποχρεώσεων, είτε για οποιουσδήποτε άλλους σοβαρούς λόγους. Οι φοιτητές θα είναι δυνατόν να απομακρύνονται από το φορέα απασχόλησης, κατόπιν δικαιολογημένης πρότασης του φορέα και σύμφωνης γνώμης του Επιστημονικού Υπευθύνου του προγράμματος Καθηγητή κου Κωνσταντίνου Δράκου.

 

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:

Ο φοιτητής /η φοιτήτρια δηλώνει την πρακτική άσκηση ως μάθημα επιλογής, σε ημερομηνία που πραγματοποιούνται οι δηλώσεις των μαθημάτων. Ο φοιτητής /η φοιτήτρια υποβάλει αίτημα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υφίσταται συγγενική σχέση μεταξύ του φοιτητή και του υπεύθυνου του φορέα στον οποίο θα απασχοληθεί. Από το Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης θα δοθούν στον φορέα απασχόλησης τα σχετικά έντυπα συμπληρωμένα: Ιδιωτικό Συμφωνητικό, Βεβαίωση Φορέα Απασχόλησης. Ο φοιτητής θα πρέπει να συμπληρώσει ηλεκτρονικά την Δήλωση Προσωπικών Στοιχείων (ΑΦΜ, ΔΟΥ, αριθμός μητρώου ΙΚΑ, ΑΜΚΑ, ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού). Αντίγραφο του φακέλου του φοιτητή με τα παραπάνω στοιχεία αποστέλλεται από το Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής στη Γραμματεία του Τμήματος. Από τη Γραμματεία του Τμήματος ορίζεται ο επιβλέπων καθηγητής. Μετά τη λήξη, ο φορέας απασχόλησης συντάσσει έκθεση αποτίμησης της πρακτικής άσκησης με την οποία βεβαιώνει και το συνολικό αριθμό ωρών απασχόλησης και αντίστοιχα ο φοιτητής συμπληρώνει έντυπο αξιολόγησης για τον φορέα τα οποία παραδίδονται στο Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής. Ο φοιτητής /η φοιτήτρια συντάσσει αναλυτική έκθεση-εργασία σχετικά με την πρακτική άσκηση, την οποία υποβάλλει σε δύο αντίτυπα στη Γραμματεία του Τμήματος, αφού προηγουμένως έχει έρθει σε επικοινωνία με τον επιβλέποντα καθηγητή. Ο επιβλέπων καθηγητής υποβάλει στη Γραμματεία το έντυπο βαθμολογίας για το μάθημα της «πρακτικής άσκησης».

 

Αγγελική Παναγιωτίδου, MSc

Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ελπίδος 13, 5ος όροφος, Τηλ.: 210 8203825

E-mail: apan@aueb.gr

Website: www.internship.aueb.gr/

 

Το Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής δέχεται τους φοιτητές Δευτέρα έως Παρασκευή 11.00 – 15.00.

 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Κωνσταντίνος Δράκος, Καθηγητής

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τηλ.: 210 8203 461

E-mail: kdrakos@aueb.gr

Πλήρες Βιογραφικό: http://www.aueb.gr/pages/cv/gr/1678.pdf

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Ανθούλα Μητροπούλου

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πατησίων 76, ΤΚ 104 34,

Τηλ.: 210 8203 302

E-mail: amit@aueb.gr

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Τμήμα Στατιστικής

 

Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣH»

 

Το τμήμα Στατιστικής από την ίδρυσή του το 1989 έχει καθιερώσει την «Πρακτική Άσκηση» στο πρόγραμμα σπουδών του. Ήταν το πρώτο τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που, πολλά χρόνια πριν από τα άλλα τμήματα, υιοθέτησε τον θεσμό αυτό. Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του τμήματος Στατιστικής, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).

 

 

Στόχοι Προγράμματος

Ο κύριος σκοπός της πρακτικής άσκησης του τμήματος είναι η απόκτηση από μέρους των φοιτητών επαγγελματικής εμπειρίας και η κατανόηση της αναγκαιότητας χρήσης της Στατιστικής στη λήψη αποφάσεων από μέρους των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Αναφέρεται στην εφαρμογή μεθόδων της Στατιστικής σε εργασιακό χώρο του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα. Με τον τρόπο αυτό δίνεται στους φοιτητές η δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις ακαδημαϊκές τους γνώσεις και να κάνουν πρακτική εφαρμογή αυτών σε επαγγελματικό περιβάλλον.

Η έκθεση των φοιτητών σε πραγματικές εργασιακές συνθήκες συντελεί στην καλύτερη ένταξή τους στο παραγωγικό σύστημα, τόσο της ελληνικής όσο και της διεθνούς αγοράς. Επιδιώκεται η δημιουργία ενός αμφίδρομου καναλιού μετάδοσης της πληροφορίας μεταξύ του τμήματος Στατιστικής και της παραγωγής, σχετικά με τις ανάγκες σε Στατιστική και τις δυνατότητες κάλυψής της αλλά και τις προοπτικές που η Στατιστική μπορεί να προσφέρει. Μέσω του καναλιού αυτού το τμήμα Στατιστικής αντλεί σημαντική ενημέρωση προς όφελος της συνεχούς προσαρμογής του προγράμματος σπουδών του τμήματος στις ανάγκες της αγοράς.

Η Στατιστική Επιστήμη είναι από την φύση της εφαρμοσμένη. Η ανάπτυξη της Στατιστικής έγινε μέσα από πρακτικά προβλήματα και είναι αναγκαίο για τους φοιτητές μας να δουν την χρήση της Στατιστικής στους χώρους εργασίας. Είναι επίσης αναγκαίο να δουν τα στελέχη των επιχειρήσεων, πώς η χρήση της Στατιστικής θα τους βοηθήσει στην ορθολογικότερη λήψη αποφάσεων. Έτσι, ενημερώνεται η αγορά εργασίας για την ωφέλεια που μπορεί να έχει από την αξιοποίηση επιστημόνων εκπαιδευμένων στην Στατιστική. Είναι χαρακτηριστικό ότι αρκετοί φοιτητές μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης έχουν βρει εργασία στον φορέα όπου αυτή πραγματοποιήθηκε.

 

Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Το πρόγραμμα Πρακτική Άσκηση απευθύνεται σε φοιτητές του τμήματος που έχουν ολοκληρώσει το 5ο εξάμηνο σπουδών (3ο έτος) και είναι δυνατόν να γίνει μια μόνο φορά. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι, ο φοιτητής να έχει κατοχυρώσει τουλάχιστον 80 ΠΜ, να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 8 υποχρεωτικά μαθήματα και να συμμετάσχει σε σχετική ενημερωτική συνάντηση/σεμινάριο του γραφείου Πρακτικής Άσκησης.

Η ενημερωτική συνάντηση απευθύνεται σε όσους φοιτητές εκδηλώσουν ενδιαφέρον και στοχεύσει στο να ενημερώσει τους φοιτητές για τη διαδικασία αλλά και για το σκοπό της Πρακτικής Άσκησης, καθώς και για το τι θα πρέπει να προσέχουν στις συνεντεύξεις. Σε αυτή τη συνάντηση συμμετέχει και ενημερώνει τους φοιτητές ο υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης, κύριος Δημήτριος Καρλής, για το ακαδημαϊκό κομμάτι και η υπεύθυνη του γραφείου Πρακτικής Άσκησης, κυρία Αγγελική Παναγιωτίδου, η οποία θα ενημερώνει τους φοιτητές για τα διαδικαστικά.

Ανάλογα με το αντικείμενο και την διάρκειά της, η Πρακτική Άσκηση μπορεί να αποφέρει από 6 έως 14 διδακτικές μονάδες, εφόσον ο φοιτητής ολοκληρώνοντας την Πρακτική Άσκηση εκπονήσει εργασία/γραπτή έκθεση σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα Καθηγητή του. Η εργασία κατατίθεται στο Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης μέχρι και τρείς (3) μήνες μετά τη λήξη της σύμβασης.

Εναλλακτικά, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να κάνουν Πρακτική Άσκηση χωρίς την εκπόνηση εργασίας/γραπτής έκθεσης. Στην περίπτωση αυτή η Πρακτική Άσκηση δεν θα λαμβάνει βαθμό και πιστωτικές μονάδες και θα αναγράφεται μόνο στο παράρτημα διπλώματος.

Αιτήσεις υποβάλλονται τρεις (3) φορές το χρόνο (Χειμερινό, Εαρινό και Καλοκαίρι) σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που θα ανακοινώνονται από το γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

Για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης, θα πρέπει κάθε ενδιαφερόμενος να εξασφαλίσει την σύμφωνη γνώμη διδάσκοντος του τμήματος που θα τον εποπτεύσει και την έγκριση της υπεύθυνου του τμήματος και να συμπληρώσει τα σχετικά έντυπα που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του τμήματος, καθώς και στο πληροφοριακό σύστημα του κεντρικού γραφείου πρακτικής άσκησης (www.dasta-is.aueb.gr).

Ο φοιτητής που συμμετέχει στην Πρακτική Άσκηση, ασκείται στον ρόλο που η αγορά εργασίας κατ’ εξοχήν περιμένει από έναν στατιστικό: τον ρόλο του εμπειρογνώμονα στατιστικού, ο οποίος θα μπορεί να αντιμετωπίσει συγκεκριμένα προβλήματα των διαφόρων τομέων εργασίας. Είναι άσκηση στην συλλογή και μεθοδολογική ανάλυση στοιχείων σχετιζομένων με τα ειδικά προβλήματα συγκεκριμένων χώρων της αγοράς εργασίας, στην εξαγωγή συμπερασμάτων, στην πραγματοποίηση προβλέψεων και λήψη αποφάσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών. Η εποπτεία της διεξαγωγής της άσκησης του φοιτητή από το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ του τμήματος αφορά τόσο τον σχεδιασμό της σχετικής δειγματοληπτικής έρευνας και της μεθοδολογικής αντιμετώπισης του προβλήματος, όσο και την σχετική συμπερασματολογία και την διατύπωση προτάσεων για την λήψη αποφάσεων για συγκεκριμένες ενέργειες.

Η απόδοση του φοιτητή στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών και στις εν γένει ακαδημαϊκές δραστηριότητες είναι σημαντική στην τελική επιλογή του για πρακτική άσκηση γιατί αποτελεί ένδειξη του πόσο καλά καταρτισμένος είναι ο συγκεκριμένος φοιτητής. Φυσικά, ουσιαστικής σημασίας στην τελική επιλογή και τοποθέτηση είναι και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα του φοιτητή. Η επιλογή του φορέα γίνεται μετά από συζήτηση με τον φοιτητή, έτσι ώστε, η Πρακτική Άσκηση να έχει σχέση με τα ενδιαφέροντά του.

Η βαθμολογία της Πρακτικής Άσκησης αποφασίζεται από τον υπεύθυνο συντονιστή του τμήματος μετά από εισήγηση του επιβλέψαντος μέλους ΔΕΠ. Ο ασκηθείς φοιτητής υποβάλλει εργασία όπου θα περιγράφεται αναλυτικά το πρόβλημα και η ακολουθηθείσα μεθοδολογία για την ανάλυση των σχετικών στοιχείων. Αντίγραφο της εργασίας αυτής τηρείται στο Εργαστήριο Στατιστικής Μεθοδολογίας και Ανάλυσης Δεδομένων.

 

Διαδικασία

Για την συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φοιτητών στο πρόγραμμα Πρακτική Άσκηση εφόσον πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

·         Ηλεκτρονική συμπλήρωση της αίτησής στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα της Πρακτικής Άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο σύνδεσμο https://www.dasta-is.aueb.gr/.

·         Επιλογή διαθέσιμης θέσης για Πρακτική Άσκηση σε συνεργασία με την υπεύθυνη του Κεντρικού Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (κα Αγγελική Παναγιωτίδου) και με τον Επιστημονικό υπεύθυνο.

·         Υποβολή στο Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (κα Αγγελική Παναγιωτίδου) της Δήλωσης Προσωπικών Στοιχείων Ασκούμενου Φοιτητή (τη βρίσκετε στο https://www.dasta-is.aueb.gr/ στο μενού επιλογής ΔΗΛΩΣΕΙΣ).

·         Δήλωση Έναρξης της Πρακτικής Άσκησης. Κατατίθεται στο Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (κα Αγγελική Παναγιωτίδου) πριν την έναρξη ή το αργότερο με την έναρξη της Άσκησης.

·         Η δήλωση της Πρακτικής Άσκησης γίνεται στην Γραμματεία του Τμήματος κατόπιν αίτησης και κατά την περίοδο της ηλεκτρονικής δήλωσης των υπολοίπων μαθημάτων.

·         Πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης οι επιλεγέντες φοιτητές υποβάλλουν στο Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (κα Αγγελική Παναγιωτίδου) την Βεβαίωση του Φορέα Απασχόλησης (τα παραλαμβάνουν από το φορέα απασχόλησης).

·         Υπογράφεται σύμβαση (Ιδιωτικό Συμφωνητικό – τρία πρωτότυπα αντίγραφα) για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης (τα παραλαμβάνουν από το φορέα απασχόλησης) και τα υποβάλλουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (κα Αγγελική Παναγιωτίδου).

·         Έκθεση Ολοκλήρωσης (του υπεύθυνου του φορέα). Η έκθεση κατατίθεται στο Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (κα Αγγελική Παναγιωτίδου) με την λήξη της Πρακτικής Άσκησης.

·         Έκθεση Ολοκλήρωσης (του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ). Η έκθεση κατατίθεται στο Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (κα Αγγελική Παναγιωτίδου) με τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης.

·         Έκθεση και Βαθμολογία (του συντονιστή του Τμήματος). Κατατίθεται στην Γραμματεία με την λήξη της Πρακτικής Άσκησης.

·         Ο φοιτητής συντάσσει την προαναφερθείσα έκθεση-εργασία σχετικά με την πρακτική άσκηση, την οποία υποβάλλει σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (σε 2 CD) στο Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (κα Αγγελική Παναγιωτίδου).

 

 

Έντυπα

·          Δήλωση Έναρξης

·         Έκθεση Ολοκλήρωσης του υπεύθυνου του φορέα

·         Έκθεση Ολοκλήρωσης του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ

·         Έκθεση & Βαθμολογία του συντονιστή του τμήματος

·         Εξώφυλλο Εργασίας

·         Δήλωση Προσωπικών Στοιχείων Ασκούμενου Φοιτητή.

·         Βεβαίωση Φορέα Απασχόλησης

·         Ιδιωτικό Συμφωνητικό με την εταιρεία/οργανισμό

·         Ερωτηματολόγιο για φορείς απασχόλησης

·         Ερωτηματολόγιο για φοιτητές

·         Βεβαίωση Ολοκλήρωσης ΠΑ (από τον φορέα)

 

Επικοινωνία – Πληροφορίες

 

Αγγελική Παναγιωτίδου, MSc

Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ελπίδος 13, 104 34, (3ος όροφος), Τηλ.: 210 8203 825

E-mail: apan@aueb.gr

 

 

Το Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Στατιστικής δέχεται τους φοιτητές Δευτέρα έως και Παρασκευή 11.00 – 15.00.