Καγιάρα Κωνσταντίνα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας , Διοικητικές Υπηρεσίες ΕΛΚΕ/ΟΠΑ , Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΚΕ/ΟΠΑ</br> Διεύθυνση Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΛΚΕ/ΟΠΑ
Τηλέφωνο: 210 - 8203 105