Θεοχαρίδου Μαριάνθη

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων
Τηλέφωνο: 210 - 8203 157 | | fax: 210-8203 134