Στρατηγικό Πλάνο ΟΠΑ 2016-2021

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2016-2021
Αποστολή, Όραμα, Στρατηγική
(Απόφαση 4ης/26-05-2016 Συνεδρίασης Συγκλήτου ΟΠΑ)
(Απόφαση 10ης/09-06-2016 Συνεδρίασης Συμβουλίου ΟΠΑ)

Συμπλήρωση Στρατηγικού Πλάνου ΟΠΑ 2016-2021 - Απόσπασμα Πρακτικών 12ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου της 24.04.2018