Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρηματικότητας 2013

Η πρόταση του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών εκπροσωπεί την Ελλάδα στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρηματικότητας στην κατηγορία της "Προώθησης της Επιχειρηματικότητας"

Eu Entre AwardsΜε ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε ότι η πρόταση του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΟΠΑ) επελέγη από την Εθνική Επιτροπή / Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για να εκπροσωπήσει φέτος την Ελλάδα στην κατηγορία "Προώθηση της Επιχειρηματικότητας" του πανευρωπαϊκού διαγωνισμού.

Από το 2006, τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρηματικότητας επιβραβεύουν την αριστεία όσον αφορά στην προώθηση της επιχειρηματικότητας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Στόχος του θεσμού είναι να εντοπίζει και να αναγνωρίζει τις επιτυχημένες δραστηριότητες και πρωτοβουλίες που λαμβάνονται προκειμένου να προωθείται η επιχειρηματικότητα, να παρουσιάζονται και να διαδίδονται παραδείγματα βέλτιστων επιχειρηματικών πολιτικών και πρακτικών, να προβάλλεται ο ρόλος που διαδραματίζουν οι επιχειρηματίες στην ευρωπαϊκή κοινωνία και να λειτουργεί σαν κινητήριος μοχλός και πηγή έμπνευσης για τους δυνητικούς επιχειρηματίες.

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ ΟΠΑ) με την υποστήριξη της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ), μετρώντας ήδη τρία χρόνια επιτυχημένης πορείας (από τον Αύγουστο του 2010) έχει συνεισφέρει σημαντικά στην προσφορά αξιοποιήσιμης γνώσης και δεξιοτήτων στους νέους και την υποστήριξη πρωτοβουλιών σε εύρος τομέων επιχειρηματικής και κοινωνικής δράσης, τη σύνδεση του Πανεπιστημίου με την επιχειρηματική κοινότητα μέσω μεθόδων βιωματικής εκπαίδευσης, την ουσιαστική υποστήριξη της διδασκαλίας της επιχειρηματικότητας με την πλαισίωση των μαθημάτων με εύρος υπηρεσιών, αλλά και την ανάδειξη του πανεπιστημίου ως πόλου ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης αναφορικά με την επιχειρηματικότητα ως επιλογής καριέρας.

Καίριο ρόλο στην προσέγγιση του ΟΠΑ αναφορικά με την επιχειρηματικότητα έχει διαδραματίσει η επίτευξη συνεργιών, αλλά και η ενσωμάτωση των αρχών της ποιότητας στις δράσεις στήριξης της επιχειρηματικότητας, για την οποία μάλιστα το Πανεπιστήμιο έχει λάβει τη διάκριση Αριστείας, σύμφωνα με το παγκόσμια αναγνωρισμένο μοντέλο Αριστείας EFQM (European Foundation for Quality Management).

Τα έργα «Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ) και Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» υλοποιούνται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτουνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ΜοΚΕ και ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ:
www.mke.aueb.gr  και

www.dasta.aueb.gr

Σχετικά με τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας:
ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards/index_el.htm