Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Ορισμός: Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα (Social Entrepreneurship) αποτελεί μια διακριτή μορφή επιχειρηματικότητας η οποία έχει ως σκοπό την επίτευξη ενός κοινωνικού σκοπού (social purpose) μέσω της δημιουργίας κοινωνικής αξίας (social value) και στοχεύει στην επίλυση πιεστικών κοινωνικών προβλημάτων όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η εκπαίδευση, η παροχή υπηρεσιών υγείας, η φτώχεια, ενέργεια, υδάτινοι πόροι κλπ. Η αντιμετώπιση του προβλήματος που αναλαμβάνει τίθεται στο κέντρο των δραστηριοτήτων της κοινωνικής επιχείρησης και η επίλυσή του συχνά έρχεται μέσα από την εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων.

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα μπορεί να λαμβάνει τόσο κερδοσκοπική όσο και μη κερδοσκοπική μορφή, χωρίς να αλλάζει ο τελικός σκοπός της, δηλαδή η επίτευξη ενός κοινωνικού σκοπού. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις ξεκινούν από ανθρώπους με όραμα και επιμονή να επιτύχουν το στόχο της κοινωνικής αλλαγής και της επίτευξης λύσεων με διάρκεια και οι οποίοι εφαρμόζουν βασικές αρχές της επιχειρηματικότητας στη λειτουργία των οργανισμών τους.

Κρίσιμο στοιχείο που διαχωρίζει τις «κοινωνικές» από τις «παραδοσιακές» επιχειρήσεις είναι το γεγονός ότι οι πρώτες στοχεύουν στην επίλυση συγκεκριμένων κοινωνικών προβλημάτων και όχι στην επίτευξη οικονομικού αποτελέσματος, το οποίο χρησιμοποιούν ως μέσο για την επιτυχία του σκοπού τους.

Βιβλιογραφία: Stokes, D., N. Wilson, et al. (2010). Entrepreneurship, CENGAGE Learning.

Unit for Social Entrepreneurship (USE)
Μονάδα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Στο πλαίσιο αυτό, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει δημιουργήσει την μονάδα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (USE). Η USE πρόκειται για την πρώτη ερευνητική και ακαδημαϊκή οντότητα στην Ελλάδα με σκοπό την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

 

Για να μάθετε περισσότερα για την έννοια της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και να διαβάσετε σχετικές μελέτες περίπτωσης μπορείτε να ανατρέξετε στο εκπαιδευτικό υλικό που έχει παραχθεί από τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

::