Κανονισμός Λειτουργίας Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών («Δ.Α.ΣΤΑ. Ο.Π.Α.»)

Ο κανονισμός λειτουργίας της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) εγκρίθηκε με απόφαση της 9ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου στις 8 Μαρτίου 2018 και τροποποιήθηκε με απόφαση της 5ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου στις 20 Δεκεμβρίου 2021.
 

Άρθρο 1: Γενικά - Σκοπός
 

Η Δ.Α.ΣΤΑ. Ο.Π.Α. είναι η διοικητική δομή του Πανεπιστημίου που προγραμματίζει, συντονίζει και υλοποιεί τις δράσεις του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε θέματα:

α) ανάπτυξης επιχειρηματικότητας και καινοτομίας
β) διασύνδεσης των φοιτητών και αποφοίτων με την αγορά εργασίας
γ) διασύνδεσης της ακαδημαϊκής κοινότητας με επιχειρήσεις
δ) πρακτικής άσκησης φοιτητών, και
ε) υποστήριξης δράσεων αξιοποίησης της έρευνας
στ) πανεπιστημιακών διαγωνισμών επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.

 

Άρθρο 2: Διάρθρωση και αρμοδιότητες
 

2.1. Η Δ.Α.Σ.Τ.Α αποτελείται απο δύο επιμέρους μονάδες:
 

α) τη Μονάδα Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας (Π.Α.Δ.), όπως προέκυψε από τη συγχώνευση των γραφείων Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης. Η Μονάδα έχει βασικό στόχο την υποστήριξη των φοιτητών και αποφοίτων του Ο.Π.Α. για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Η μονάδα επίσης προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες στους φοιτητές και αποφοίτους με στόχο τη λήψη αποφάσεων που αφορούν το εργασιακό και εκπαιδευτικό τους μέλλον.

β) το Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (Athens Center for Entrepreneurship and Innovation - ACEin), όπως προέκυψε από τη συγχώνευση της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟ.Κ.Ε.) και του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας. Στόχος του Κέντρου είναι να παρέχει υποστήριξη σε επιχειρηματικά σχήματα που θέλουν να υλοποιήσουν μια καινοτόμο ιδέα, να αναπτύξουν μία βιώσιμη επιχειρηματική προσπάθεια ή να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους. Παράλληλα το Κέντρο διοργανώνει δράσεις που εντάσσονται στο ευρύτερο σχέδιο συνεργειών μεταξύ του Κέντρου και της αγοράς σε συγκεκριμένους παραγωγικούς τομείς.

Το Κέντρο διοργανώνει τον Πανεπιστημιακό Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας  “ennovation”,   κύριος στόχος του  οποίου είναι να επιταχύνει και να υποστηρίξει τις καινοτόμες ιδέες που προέρχονται από φοιτητές προπτυχιακού/μεταπτυχιακού επιπέδου ή/και ερευνητές που επιθυμούν να μετατρέψουν τις καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες ή τα αποτελέσματα της επιστημονικής τους έρευνας σε βιώσιμη επιχείρηση.  Στο πλαίσιο του “ennovation”,   αποδίδονται οικονομικά έπαθλα  στις Ομάδες που θα διακριθούν και θα βραβευθούν.  Η περιγραφή του διαγωνισμού αυτού, η διαδικασία απόδοσης των οικονομικών επάθλων  στις ομάδες οι οποίες θα διακριθούν  καθώς και η επίβλεψη  της υλοποίησης της, περιγράφονται σε ξεχωριστό οδηγό, ο οποίος αποτελεί παράρτημα του παρόντος κανονισμού (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1).

2.2. Όργανα Διοίκησης Δ.Α.ΣΤΑ.
 

Τα όργανα διοίκησης της Δ.Α.ΣΤΑ. είναι:

α) Η Επιτροπή Διαχείρισης Δ.Α.ΣΤΑ.
β) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης.
γ) Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος Δ.Α.ΣΤΑ.
δ) Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των δύο επιμέρους μονάδων.

2.2.1. Επιτροπή Διαχείρισης Δ.Α.ΣΤΑ.
 

α) Η Επιτροπή Διαχείρισης Δ.ΑΣΤΑ είναι πενταμελής Επιτροπή με τριετή θητεία που απαρτίζεται από τον Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, ως Πρόεδρο της Επιτροπής, τον Επιστημονικό Υπεύθυνο Δ.Α.ΣΤΑ., ο οποίος είναι μέλος ΔΕΠ που ορίζεται από τη Σύγκλητο, και από ένα μέλος ΔΕΠ--εκπρόσωπο κάθε Σχολής και τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από την αντίστοιχηΚοσμητεία. Η Επιτροπή Διαχείρισης Δ.Α.ΣΤΑ. συγκροτείται με απόφαση του Πρύτανη.

β) Η Επιτροπή Διαχείρισης Δ.Α.ΣΤΑ. αναφέρεται στη Σύγκλητο, και είναι αρμόδια για την διοικητική και οικονομική διαχείριση της δομής, τον συντονισμό δράσεων των επιμέρους μονάδων, τη σύνταξη κανονισμού λειτουργίας και οργανογράμματος, ετησίου προγραμματισμού και απολογισμού δράσεων, τη σύνταξη ετήσιου προϋπολογισμού και οικονομικού απολογισμού, καθώς και την ανάθεση καθηκόντων. Ο ετήσιος προγραμματισμός και απολογισμός δράσεων και ο ετήσιος οικονομικός προϋπολογισμός και απολογισμός της δομής υποβάλλονται στη Σύγκλητο προς έγκριση.

γ) Η Επιτροπή Διαχείρισης είναι αρμόδια για την έγκριση υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης προς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, σύμφωνα με την παρ. 4.1 του παρόντος Κανονισμού, και οι οποίες υλοποιούνται είτε από την Δ.Α.ΣΤΑ. είτε από τις επιμέρους μονάδες της. Με ανάλογο τρόπο εγκρίνονται από την Επιτροπή Διαχείρισης προτάσεις δημόσιων και ιδιωτικών φορέων προς τη Δ.Α.ΣΤΑ. (ή/και τις επιμέρους μονάδες της) για λήψη από αυτούς υπηρεσιών σχετικών με τις δραστηριότητες της Δ.Α.ΣΤΑ.

δ) Η Επιτροπή Διαχείρισης Δ.Α.ΣΤΑ. είναι αρμόδια για τον ορισμό του Επιστημονικού Υπεύθυνου Μονάδας για έργα/προγράμματα που εκτελούνται από περισσότερες από μία μονάδες, είτε από αυτές τις ίδιες είτε σε συνεργασία αυτών με οποιονδήποτε τρίτο εντός ή εκτός ΟΠΑ, στη περίπτωση που μία από τις μονάδες Δ.Α.Σ.Τ.Α είναι επισπεύδουσα.

2.2.2. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης έχει την γενική εποπτεία της Δ.Α.ΣΤΑ. Συγκαλεί και διευθύνει την Επιτροπή Διαχείρισης της δομής, παρακολουθεί και εποπτεύει την υλοποίηση του ετήσιου προγράμματος δράσης στα πλαίσια του οποίου συνεργάζεται με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο Δ.Α.ΣΤΑ. σε θέματα της αρμοδιότητάς τους, και αναλαμβάνει τα καθήκοντα του επιστημονικού υπεύθυνου του έργου «‘Υποστήριξη των Κεντρικών Δράσεων της Δ.Α.Σ.Τ.Α.» και κάθε άλλου ιδρυματικού έργου/προγράμματος της ενιαίας δομής.

2.2.3. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος Δ.Α.ΣΤΑ.
 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος Δ.Α.ΣΤΑ, που ορίζεται με τριετή θητεία εκτελεί τα καθήκοντα που του αναθέτει ο Πρόεδρος Δ.Α.ΣΤΑ. και ευθύνεται για τον έλεγχο και τον συντονισμό των δύο επιμέρους μονάδων της Δ.Α.Σ.Τ.Α με βάση τον ετήσιο προγραμματισμό και προϋπολογισμό. Ειδικότερα, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος Δ.Α.Σ.Τ.Α.:

α) έχει την ευθύνη της υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Δ.Α.ΣΤΑ., της παρακολούθησης και συντονισμού των επιμέρους δράσεων των επιμέρους μονάδων με βάση τον ετήσιο προγραμματισμό και προϋπολογισμό και της τακτικής ενημέρωσης της Επιτροπής Διαχείρισης.

β) συνεργάζεται με τον πρόεδρο της Δ.Α.ΣΤΑ. και τους Επιστημονικούς Υπεύθυνους των επιμέρους μονάδων σε θέματα τις αρμοδιότητας του.

γ) έχει την ευθύνη της πιστοποίησης της εκτέλεσης του φυσικού αντικειμένου τόσο των απασχολουμένων φυσικών προσώπων, όσο της εκτέλεσης/παράδοσης παρεχόμενων υπηρεσιών από τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) προκειμένου να πραγματοποιηθούν πληρωμές.

δ) έχει την ευθύνη της εισήγησης προς την Επιτροπή Διαχείρισης Δ.Α.ΣΤΑ. του Επιστημονικού Υπεύθυνου για έργα/προγράμματα που εκτελούνται από περισσότερες από μία επιμέρους μονάδες, είτε από αυτές τις ίδιες είτε σε συνεργασία αυτών με οποιονδήποτε τρίτο εντός ή εκτός Ο.Π.Α., σε περίπτωση που θα πρέπει να οριστεί ο Επιστημονικός Υπεύθυνος από τις μονάδες της Δ.Α.Σ.Τ.Α.

ε) έχει την ευθύνη για το σύνολο των Πληροφοριακών Συστημάτων, και την παρουσία στο διαδίκτυο, όλων των επιμέρους μονάδων και δραστηριοτήτων της Δ.Α.ΣΤΑ.

στ) αναπληρώνει τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαχείρισης σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του τελευταίου.

2.2.4. Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των Επιμέρους Μονάδων

Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των επιμέρους μονάδων ορίζονται από τη Σύγκλητο με τριετή θητεία και αναφέρονται στην Επιτροπή Διαχείρισης, και έχουν τα ακόλουθα καθήκοντα:

α) φέρουν την ευθύνη της καθημερινής λειτουργίας και συντονισμού των επιμέρους μονάδων, της υλοποίησης του αντίστοιχου επιχειρησιακού σχεδιασμού καθώς και της διοίκησης των στελεχών/προσωπικού της εκάστοτε μονάδας.

β) συντάσσουν επιμέρους ετήσιο σχέδιο δράσης, ετήσιο προϋπολογισμό και οικονομικό προγραμματισμό, καθώς και αντίστοιχους απολογισμούς δράσεων και οικονομικών με βάση πρότυπα εγκεκριμένα από την Επιτροπή Διαχείρισης.

γ) φροντίζουν για την οικονομικά αυτοσυντηρούμενη δραστηριότητα της μονάδας, και αν αυτό δεν είναι εφικτό για την ελαχιστοποίηση των εκ του Ο.Π.Α. καλυπτόμενου όποιου κόστους λειτουργίας της μονάδας τους.

δ) είναι υπεύθυνοι για την πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου του προσφερόμενου έργου φυσικών ή νομικών προσώπων στη μονάδα τους.

ε) εγκρίνουν τις δαπάνες λήψης προμηθειών/υπηρεσιών της μονάδας τους. Οι ακριβείς διαδικασίες αποφασίζονται από την Επιτροπή Διαχείρισης με εισήγηση του Επιστημονικού Υπευθύνου Δ.Α.ΣΤΑ.

στ) εκπροσωπούν τις επιμέρους μονάδες όπου απαιτείται.

ζ) υποβάλλουν προς έγκριση στην Επιτροπή Διαχείρισης προτάσεις χρηματοδότησης ή συνεργασίας της μονάδας τους.

η) είναι αυτοδικαίως επιστημονικοί υπεύθυνοι για την διαχείριση έργων/προγραμμάτων που εκτελούνται αποκλειστικά από τη μονάδα τους, ή έργων που αναλαμβάνει η μονάδα, ως επισπεύδουσα, με οποιονδήποτε τρίτο εντός ή εκτός Ο.Π.Α. Ένας εκ των Επιστημονικών Υπευθύνων των επιμέρους μονάδων αναλαμβάνει Επιστημονικός Υπεύθυνος έργων/προγραμμάτων που εκτελούνται από περισσότερες από μία μονάδες , είτε από αυτές τις ίδιες είτε σε συνεργασία αυτών με οποιονδήποτε τρίτο εντός ή εκτός Ο.Π.Α., σύμφωνα με την παράγραφο 2.6 του παρόντος Κανονισμού.

θ) συνεργάζονται με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο Δ.Α.ΣΤΑ. για τα θέματα αρμοδιότητάς τους.

2.2.5. Καθήκοντα των Αναπληρωτών Επιστημονικών Υπευθύνων των επιμέρους μονάδων, των οποίων η θητεία είναι τριετής, είναι η αναπλήρωση των Επιστημονικών Υπευθύνων των μονάδων σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας τους, για την οποία ενημερώνεται ο Επιστημονικός Υπεύθυνος Δ.Α.ΣΤΑ, ενώ είναι δυνατόν να αναλαμβάνουν καθήκοντα που τους αναθέτουν οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των μονάδων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

2.2.6. Τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης που συμμετέχουν στις συνεδριάσεις αναλαμβάνουν συγκεκριμένα εξειδικευμένα καθήκοντα που τους ανατίθενται από αυτήν.

Άρθρο 3: Διοικητική Λειτουργία
 

3.1. Επιτροπή Διαχείρισης Δ.Α.ΣΤΑ.
 

α) Η Επιτροπή Διαχείρισης συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις φορές ετησίως και αποφασίζει επί όλων των διοικητικών και οικονομικών θεμάτων της αρμοδιότητάς της. Βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τρία (3) τουλάχιστον μέλη, ένας εκ των οποίων είναι ο Πρόεδρος ή ο Επιστημονικός Υπεύθυνος Δ.ΑΣΤΑ. Στις συνεδριάσεις μπορεί να καλούνται και οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι ή/και οι Αναπληρωτές Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των επιμέρους μονάδων και να παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο από την Επιτροπή Διαχείρισης.

β) Η Επιτροπή Διαχείρισης υποστηρίζεται από Γραμματεία που στελεχώνεται, με απόφασή της Επιτροπής, από μέλη του προσωπικού της. Η Γραμματεία τηρεί κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα αρχεία:

i) πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων,

ii) πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής,

iii) τα συμπληρωμένα από τις επιμέρους μονάδες έντυπα προϋπολογισμού και απολογισμού ετήσιας δράσης τους.

Με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης, ή και του Προέδρου της, μπορεί να τηρείται και κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο για τη λειτουργία της δομής.

3.2 Επιμέρους μονάδες Δ.ΑΣΤΑ.
 

α) Η κάθε επιμέρους μονάδα έχει την ευθύνη ανάπτυξης, λειτουργίας και συντήρησης των αντίστοιχων ιστοσελίδων ή/και ψηφιακών εφαρμογών της μονάδας.

β) Σε κάθε έντυπο κάθε μονάδας αναγράφεται στα ελληνικά καθώς και στα αγγλικά ο τίτλος της μονάδας μαζί με το λογότυπό της. Το λογότυπο της μονάδας θα πρέπει να ακολουθεί το πρότυπο του Ο.Π.Α.

γ) H γραμματειακή υποστήριξη κάθε μονάδας ανατίθεται με απόφαση του Επιστημονικού Υπεύθυνου της μονάδας σε μέλος/μέλη του προσωπικού της.

δ) Η μονάδα διατηρεί επικαιροποιημένη την ιστοσελίδα της, που περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον την περιγραφή του αντικειμένου και των στόχων της και την εν γένει δραστηριότητά της, καθώς και τις ψηφιακές εφαρμογές της.

Άρθρο 4: Πόροι
 

4.1 Η κάλυψη των λειτουργικών και διοικητικών δαπανών της Δ.Α.ΣΤΑ. γίνεται με χρηματοδότηση από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς μέσω χορηγιών, υλοποίησης αναπτυξιακών έργων, παροχής υπηρεσιών στα αντικείμενα του πλαισίου αρμοδιοτήτων της, και συμπληρωματικά, με τη χρήση πόρων (ανθρώπινων, οικονομικών κ.λπ.) του Ο.Π.Α., του Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α. και της Εταιρείας Αξιοποίησης Περιουσίας του Ο.Π.Α. Ειδικότερα, για την ενίσχυση της χρηματοδότησής της η Δ.Α.ΣΤΑ.:

α) συμμετέχει σε σχετικές προσκλήσεις αναπτυξιακών/ερευνητικών προγραμμάτων ή υποστηρίζει τη συμμετοχή του Ο.Π.Α. σε άλλες προσκλήσεις με περιεχόμενο που σχετίζεται με τις δραστηριότητες της Δ.Α.ΣΤΑ.

β) δέχεται χορηγίες από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς (συμπεριλαμβανομένου του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), οι οποίες διαχειρίζονται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α., για την εκπλήρωση των σκοπών της, οι οποίες δύναται μεταξύ άλλων να καλύπτουν τα οικονομικά έπαθλα του άρθρου 2β.

γ) συνεργάζεται με ερευνητικά εργαστήρια του Ο.Π.Α. για την εκτέλεση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων σχετικών με το αντικείμενο των επιμέρους μονάδων της Δ.Α.ΣΤΑ.

δ) προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες σύμφωνα με τους σκοπούς της, οι οποίες απευθύνονται σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, και οι οποίες διαχειρίζονται από την Εταιρεία Αξιοποίησης Περιουσίας του Ο.Π.Α. ή τον Ε.Λ.Κ.Ε. Ο.Π.Α.

ε) χρησιμοποιεί το έργο «Υποστήριξη των Κεντρικών Δράσεων της Δ.Α.Σ.Τ.Α.» με τετραετή διάρκεια, ήτοι μέχρι το τέλος του 2024.

στ)  δύναται να προσπορίζει έσοδα από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

4.2 Σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 4.1 του παρόντος και ανεξαρτήτως του ύψους του προϋπολογισμού απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής Διαχείρισης  Δ.Α.ΣΤΑ. και ακολούθως η τήρηση  των προβλεπόμενων διαδικασιών έγκρισης από Ε.Λ.Κ.Ε ή την Εταιρία Αξιοποίησης Περιουσίας του Ο.Π.Α. Ειδικά για τις υπηρεσίες της παρ. δ του παρόντος άρθρου, έγκριση της Επιτροπής της  Δ.Α.ΣΤΑ  απαιτείται  μόνο για έσοδα τα οποία υπερβαίνουν το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ ανά προσφερόμενη υπηρεσία.


Άρθρο 5: Πληροφοριακό Σύστημα Δομής
 

α) Η Δ.Α.ΣΤΑ. Ο.Π.Α. αναπτύσσει και διαχειρίζεται ολοκληρωμένο και ενιαίο πληροφοριακό σύστημα, όπου καταγράφονται όλες οι πληροφορίες σχετικές με τις διοικητικές λειτουργίες και τις προς υλοποίηση δράσεις από τη δομή ή τις μονάδες που την αποτελούν.

β) Οι υπηρεσίες που παρέχει το πληροφοριακό σύστημα της Δ.Α.ΣΤΑ. είναι διαθέσιμες σε όλες τις διαφορετικές κατηγορίες αποδεκτών των υπηρεσιών της Δ.Α.ΣΤΑ. Ο.Π.Α. συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών και αποφοίτων, των εκπαιδευτών και ερευνητών του Ο.Π.Α., του διοικητικού προσωπικού, των οργανισμών και επιχειρήσεων και της κοινωνίας ευρύτερα.

Άρθρο 6: Αξιολόγηση
 

Η Δ.Α.ΣΤΑ. ως ενιαία δομή, καθώς επίσης και οι επιμέρους μονάδες της, υπόκειται σε περιοδική αξιολόγηση του έργου της, με βάση διαδικασία που ορίζει η ΜΟ.ΔΙ.Π. Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων διαβιβάζονται στον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαχείρισης Δ.Α.ΣΤΑ., στην Επιτροπή Διαχείρισης Δ.Α.ΣΤΑ., στην Επιτροπή ΜΟ.ΔΙ.Π. και στην Σύγκλητο. Τα αποτελέσματα κοινοποιούνται στις επιμέρους μονάδες της Δ.Α.ΣΤΑ. και λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή Διαχείρισης και τις επιμέρους μονάδες για την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Άρθρο 7: Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Δομής
 

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της δομής τροποποιείται με απόφαση της Συγκλήτου μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διαχείρισης Δ.Α.ΣΤΑ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Πανεπιστημιακός  Διαγωνισμός  Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας  “ennovation

 Διαδικασία Απόδοσης Χρηματικών Βραβείων

Στις Βραβευμένες  Ομάδες

 

Α. Περιγραφή Πανεπιστημιακού Διαγωνισμού Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας  “ennovation

Το ennovation είναι ετήσιος Πανεπιστημιακός Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας με διάρκεια 8 μηνών που διεξάγεται υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ACEin) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο κύριος στόχος του ennovation είναι να επιταχύνει και να υποστηρίξει τις καινοτόμες ιδέες που προέρχονται από φοιτητές προπτυχιακού/μεταπτυχιακού επιπέδου ή/και ερευνητές που επιθυμούν να μετατρέψουν τις καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες ή τα αποτελέσματα της επιστημονικής τους έρευνας σε βιώσιμη επιχείρηση.

Το πρόγραμμα έχει τρεις διαφορετικές κατηγορίες:

  • Το «Entrepreneurship Stream» που εστιάζει σε καινοτόμες ιδέες που αντιμετωπίζουν μια συγκεκριμένη ανάγκη ή ευκαιρία της αγοράς
  • Το «Research Stream», απευθύνεται ειδικά σε ερευνητές και ερευνητικές ομάδες που επιθυμούν να μεταφέρουν το αποτέλεσμα των ερευνητικών προσπαθειών τους στην αγορά
  • Το «Young Entrepreneurship Stream» που απευθύνεται ειδικά σε πολύ πρώιμες καινοτόμες ιδέες

Ο Διαγωνισμός αποτελείται από τρεις (3) επιμέρους φάσεις. Η αξιολόγηση των προτάσεων/ιδεών γίνεται στο τέλος κάθε Φάσης του Προγράμματος.

Φάση Α’: Στάδιο Υποβολής Προτάσεων και ατομικών δηλώσεων: Οι ομάδες υποβάλλουν μέσω του Ιστοτόπου του Διαγωνισμού την επιχειρηματική ιδέα που στοχεύουν να αναπτύξουν στα πλαίσια του Διαγωνισμού. Η Επιστημονική Επιτροπή αξιολογεί τις προτάσεις και αποφασίζει ποιες ομάδες προκρίνονται στην επόμενη Φάση.

Φάση Β’: Οι ομάδες που θα προκριθούν ή/και θα δημιουργηθούν στη Β’ Φάση του Διαγωνισμού συμμετέχουν σε μία διαδικασία επιτάχυνσης (acceleration process) που έχει  στόχο την εντατική υποστήριξη των ομάδων μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Επιπλέον, οι ομάδες για την καλύτερη υποστήριξή τους συμμετέχουν σε ειδικές συναντήσεις καθοδήγησης (feedback sessions) με τα μέλη της επιστημονικής και οργανωτικής επιτροπής και του δικτύου των μεντόρων του Διαγωνισμού. Η Επιστημονική Επιτροπή αξιολογήσει τις προτάσεις και αποφασίζει ποιες ομάδες προκρίνονται στην επόμενη Φάση.

Φάση Γ’: οι συμμετέχοντες καλούνται να παρουσιάσουν την επιχειρηματική τους πρόταση (pitching) στην επιτροπή αξιολόγησης. Την ίδια ημέρα αναδεικνύονται οι νικήτριες ομάδες στην τελετή βράβευσης.

Οι ακριβείς ημερομηνίες για την κάθε Φάση ανακοινώνονται κάθε φορά στον Ιστότοπο του Διαγωνισμού και ενημερώνονται σε ετήσια βάση.

Β. Διαδικασία Απόδοσης  των Χρηματικών Βραβείων των Βραβευθεισών Ομάδων.

Η διαδικασία λήψης του επάθλου για τους νικητές του Πανεπιστημιακού Διαγωνισμού Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας – ennovation είναι η ακόλουθη.

Για τη χορήγηση της χρηματικής αμοιβής των νικητών του Πανεπιστημιακού Διαγωνισμού Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας – ennovation είναι απαραίτητα τα κατωτέρω:

1. Η συμπλήρωση αίτησης με τη μορφή υπεύθυνη δήλωσης των μελών της ομάδας προς τη ΔΑΣΤΑ – Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ACEin) όπου δηλώνουν ότι επιθυμούν να λάβουν το χρηματικό έπαθλο και ότι θα το χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά για τους σκοπούς της επιχειρηματικής ιδέας που έχουν υποβάλει στο πλαίσιο του διαγωνισμού.

2. Η δήλωση «Δέσμευσης» ομάδων στο project (commitment) όπου όλα τα μέλη της ομάδας δεσμεύονται ότι θα συνεχίσουν να εργάζονται στην ανάπτυξη της νέας επιχείρησης για τουλάχιστον 6 μήνες. Στην ίδια δήλωση τα μέλη της ομάδας πρέπει να υποδείξουν τον  εκπρόσωπο της ομάδας που θα λάβει την χρηματική υποστήριξη.

3. Έντυπο περιγραφής των δράσεων της ομάδας από την περίοδο λήψης του Χρηματικού Επάθλου και για διάστημα 6 μηνών. Αυτό σημαίνει ότι τα μέλη κάθε ομάδας πρέπει να περιγράψουν την πορεία των δράσεων της επιχείρησης τους για τουλάχιστον ένα 6μηνο από τη λήψη της χρηματικής αμοιβής.

Σημειώσεις :

- Η δήλωση που ενέχει τη θέση αίτησης θα πρέπει να υπογράφεται από όλα τα μέλη της ομάδας.

- Η δήλωση «Δέσμευσης» ομάδων στο project (commitment) αφορά τη διάρκεια υλοποίησης τουλάχιστον 6 μηνών με υπόδειξη του εκπροσώπου ομάδας που θα λάβει την χρηματική υποστήριξη.

- Η λήψη του χρηματικού ποσού γίνεται από τον εκπρόσωπο που έχει θέσει η ομάδα στη δήλωση δέσμευσης.

- Το έντυπο περιγραφής των μελλοντικών δραστηριοτήτων της ομάδας μετά από τη λήψη χρηματικού επάθλου περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.  Οι ομάδες πρέπει να ακολουθήσουν αυστηρά αυτή τη μορφή εγγράφου που δίνεται από τη ΔΑΣΤΑ.

- Πρότυπα των προαναφερόμενων δηλώσεων/εντύπων υπάρχουν στο παράρτημα του παρόντος.

Γ. Πλαίσιο λειτουργίας του θεσμού χορήγησης των χρηματικών βραβείων

Επιτροπή Οργάνωσης: Συγκροτείται με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης  Δ.Α.ΣΤΑ και Αποτελείται από τα στελέχη του Διοργανωτή (Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας). Οι αρμοδιότητες της επιτροπής είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του Διαγωνισμού, καθώς και η διοργάνωση σχετικών ενεργειών προβολής και εκδηλώσεων.

Επιστημονική Επιτροπή: Συγκροτείται με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης  Δ.Α.ΣΤΑ και αποτελείται από στελέχη του Διοργανωτή (Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας) ή/και μέλη ΔΕΠ ή/και μέντορες/εμπειρογνώμονες. Οι αρμοδιότητες της επιτροπής είναι η συμβουλευτική υποστήριξη και αξιολόγηση των επιχειρηματικών ιδεών και ομάδων που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό κατά τη διάρκεια των τριών φάσεων του Διαγωνισμού.

Επιτροπή Αξιολόγησης Υλοποίησης Χρηματικού Βραβείου: Συγκροτείται με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης  Δ.Α.ΣΤΑ,  είναι αρμόδια για την παρακολούθηση του έργου και την έγκριση των στοιχείων που καταθέτουν οι ομάδες και απαρτίζεται από την/τον Επιστημονική/ό Υπεύθυνη/ο της Δ.Α.ΣΤΑ. ως Πρόεδρο,  την/τον Επιστημονική/ό Υπεύθυνη/ο της Μονάδα Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας και την/τον Επιστημονική/ό Υπεύθυνη/ο του Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΑΚΡΙΘΕΙΣΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ – ENNOVATION

 

Η ομάδα __________________________________________________με μέλη:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Δηλώνει προς τη ΔΑΣΤΑ ότι επιθυμεί να λάβει το χρηματικό έπαθλο του  Πανεπιστημιακού Διαγωνισμού Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας – ennovation. Επιπλέον δηλώνεται ότι το έπαθλο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τους σκοπούς ανάπτυξης της επιχειρηματικής ιδέας που υπέβαλαν τα μέλη της και βάσει της οποίας διακρίθηκαν στον διαγωνισμό αυτό.

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΑΣ

 

............................... ...............................

(Υπογραφή) (Υπογραφή)

 

............................... ...............................

(Υπογραφή) (Υπογραφή)

 

............................... ...............................

(Υπογραφή) (Υπογραφή)

ΔΗΛΩΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ – ENNOVATION

 

Η ομάδα __________________________________________________με μέλη:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

δηλώνει υπεύθυνα ότι δεσμεύεται να ολοκληρώσει τη διαδικασία λήψης του επάθλου του  Πανεπιστημιακού Διαγωνισμού Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας – ennovation  σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχουν κοινοποιηθεί στην ομάδα από το Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ACEin)/ΔΑΣΤΑ για διάρκεια υλοποίησης τουλάχιστον 6 μηνών και ότι σε περίπτωση για λόγους που ευθύνονται τα μέλη της Ομάδας  δεν υλοποιηθεί η …………………………θα επιστρέψει το οικονομικό  έπαθλο στο ACEin/ΔΑΣΤΑ.

 

............................... ............................... ............................... ...............................

(Υπογραφή)                 (Υπογραφή)             (Υπογραφή)             (Υπογραφή)

 

............................... ...............................

(Υπογραφή)          (Υπογραφή)

 

 

Η ομάδα μας καθορίζει ως εκπρόσωπό της τον/την ________________________για να  λαμβάνει την χρηματική υποστήριξη του προγράμματος χορήγησης επάθλου και να εκπροσωπεί την ομάδα σε κάθε είδους επικοινωνία με το Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ACEin)  της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας και τον ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΜΑΔΑΣ

 

...............................

(Υπογραφή)

 

ΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

ΓΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΠΑΘΛΟΥ

 

Η παρούσα φόρμα καταγραφής των επιμέρους μελλοντικών δραστηριοτήτων της νικήτριας ομάδας από τη λήψη του Οικονομικού Επάθλου και για διάρκεια 6 μηνών βασίζεται στις αρχές Επιχειρηματικής Αριστείας του παγκοσμίως αναγνωρισμένου μοντέλου του EFQM (European Foundation for Quality Management). Το μοντέλο ακολουθείται από τις επιμέρους πράξεις της ΔΑΣΤΑ μετά τη βράβευση του ΟΠΑ στο πρώτο επίπεδο διάκρισης αριστείας «Committed to Excellence» στο τέλος του 2012.

 

DESIRED RESULT: Describe the result you want to achieve

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ : Περιγράψτε το αποτέλεσμα που θέλετε να επιτύχετε σε διάρκεια 6 μηνών

 

Ποιο είναι το αποτέλεσμα που θέλετε να επιτύχετε;

 

 

 

Γιατί είναι σημαντικό για την επιχείρησή σας;

 

 

 

Πώς θα μετρήσετε την επιτυχία του στο διάστημα αυτό;

 

 

Ποιος είναι ο  στόχος  σας για την περίοδο αυτή;

 

 

Παρέχετε επιπλέον πληροφορίες ή διευκρινίσεις εφόσον το κρίνετε σκόπιμο

 

 

 
 

APPROACH: Describe how the project is planned and why it is necessary

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: Περιγράψτε πώς το έργο σχεδιάστηκε  και γιατί είναι απαραίτητο να γίνουν οι επιμέρους ενέργειες το επόμενο 6μηνο. 

 

Ποιο είναι το ζήτημα που προσπαθείτε να αντιμετωπίσετε;

 

 

Πώς εντοπίστηκε;

 

 

Τι σχεδιάζετε να κάνετε;

 

 

Γιατί το προσεγγίζετε με αυτό τον τρόπο;

 

 

 

Παρέχετε επιπλέον πληροφορίες ή διευκρινίσεις εφόσον το κρίνετε σκόπιμο

 

 

 

DEPLOYMENT: Describe how the project will be implemented

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ: Περιγράψτε  τον τρόπο με τον οποίο  θα υλοποιηθεί το έργο σας στο επόμενο εξάμηνο

 

Πώς θα εφαρμόσετε την προσέγγιση σας;

 

 

Πού και πότε θα εφαρμοστεί;

 

 

Ποιος συνεισφέρει στην υλοποίηση;

 

 

 

Παρέχετε επιπλέον πληροφορίες ή διευκρινίσεις εφόσον το κρίνετε σκόπιμο

 

 

 
 

ASSESS & REFINE: Describe how you will measure your progress

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Περιγράψτε πως θα μετρήσετε την  πρόοδό σας στο διάστημα των 6 μηνών

 

Πως θα παρακολουθήσετε και θα καταγράψετε την πρόοδο του έργου (η υλοποίηση);

 

 

Πως θα παρακολουθήσετε την πρόοδο σύμφωνα με το ζητούμενο (τα αποτελέσματα)

 

 

Πως θα προσδιορίσετε, καταγράψετε και μοιραστείτε τα διδάγματα που αποκτήσατε

 

 

Παρέχετε επιπλέον πληροφορίες ή διευκρινίσεις εφόσον το κρίνετε σκόπιμο