Δεδομένα Ποιότητας

Το ΟΠΑ διαθέτει διαδικασίες παρακολούθησης των δεδομένων των φοιτητών, του διδακτικού προσωπικού, της δομής και οργάνωσης των μαθημάτων, της διδασκαλίας και της παροχής υπηρεσιών προς τους φοιτητές και την ακαδημαϊκή κοινότητα.
Έπειτα από τη συλλογή και ανάλυση πληροφοριών, ενδιαφέρον παρουσιάζουν:
- Οι βασικοί δείκτες επιδόσεων 
- Το προφίλ του φοιτητικού πληθυσμού
- Η πορεία φοίτησης, επιτυχίες και ποσοστά εγκατάλειψης σπουδών 
- Η διαθεσιμότητα μαθησιακών πόρων και φοιτητικής στήριξης 
- Η μελλοντική σταδιοδρομία των αποφοίτων


Οι βασικοί δείκτες επιδόσεων περιλαμβάνουν δεδομένα ποιότητας σχετικά με τη συμμετοχή και επίδοση των προπτυχιακών φοιτητών στις εξεταστικές περιόδους.
Επισυνάπτονται σχετικά έγγραφα ανά εξεταστική περίοδο:
 • Επαναληπτική εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου ακ. έτους 2016-17 (pdf)
 • Κανονική εξεταστική περίοδος Ιουνίου ακ. έτους 2016-17 (pdf)
 • Έκτακτη εξεταστική περίοδος Ιουνίου ακ. έτους 2016-17 (pdf)
 • Κανονική εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου ακ. έτους 2016-17 (pdf)
 • Έκτακτη εξεταστική περίοδος Φεβρουαρίου ακ. έτους 2016-17 (pdf)

Το προφίλ του φοιτητικού πληθυσμού αποτυπώνεται στα δεδομένα ποιότητας σχετικά με τη συγκριτική και διαχρονική απεικόνιση των Βάσεων Εισαγωγής των Τμημάτων του ΟΠΑ και αντίστοιχων Πανεπιστημιακών Τμημάτων.
Επισυνάπτονται εκθέσεις ανά έτος αναφοράς:
 • Έκθεση 2017 (pdf)
 • Έκθεση 2016 (pdf)
 • Έκθεση 2015 (pdf)
 • Έκθεση 2014 (pdf)

Η ενότητα πορεία φοίτησης, επιτυχίες και ποσοστά εγκατάλειψης σπουδών περιλαμβάνει δεδομένα ποιότητας σχετικά με α) την κατανομή βαθμολογίας και τη μέση τιμή βαθμού πτυχίου των αποφοίτων των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, β) την εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και τη διάρκεια σπουδών.
Επισυνάπτονται σχετικά έγγραφα ανά ακαδημαϊκό έτος που αφορούν:
α) την κατανομή βαθμολογίας και τη μέση τιμή βαθμού πτυχίου των αποφοίτων των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών
 • Ακαδημαϊκό έτος 2015 – 16 (pdf)

β) την εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και τη διάρκεια σπουδών

 • Ακαδημαϊκό έτος 2015 – 16 (pdf)