4η Βράβευση Εφευρετών διοργανώνει ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, στο πλαίσιο του επετειακού εορτασμού 100 ετών από την πρώτη κατοχύρωση εφεύρεσης με Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προκηρύσσει την 4η Απονομή Βράβευσης Ελλήνων Εφευρετών, με το συνολικό ύψος των βραβείων να ανέρχεται στα € 60.000.

Τα Βραβεία θα απονεμηθούν σε τρεις κατηγορίες εφευρετών, οι οποίοι πραγματοποίησαν την εφεύρεση:

  1. Στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος για λογαριασμό Πανεπιστημίου ή Ερευνητικού Κέντρου.
  2. Ως εργαζόμενοι σε Μικρομεσαία Επιχείρηση.
  3. Ως ανεξάρτητα φυσικά πρόσωπα.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι αναφέρονται ως εφευρέτες σε Εθνικές αιτήσεις, σε Ευρωπαϊκές ή Διεθνείς αιτήσεις για χορήγηση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας που συμπεριλαμβάνουν την Ελλάδα ως χώρα προσδιορισμού, ή σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας που έχουν εισέλθει στην εθνική φάση.

Για τη συμμετοχή πρέπει επιπλέον να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: • κατά τη στιγμή της κατάθεσης της αίτησης για χορήγηση Ελληνικού ή Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας ή της Διεθνούς αίτησης, ο εφευρέτης είχε μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα, • η ημερομηνία προτεραιότητας της αίτησης (εφόσον υπάρχει) ή η ημερομηνία κατάθεσης (εφόσον δεν υπάρχει ημερομηνία προτεραιότητας) είναι μεταγενέστερη της 1ης Σεπτεμβρίου 2015, • η αίτηση έχει δημοσιευθεί ή το δίπλωμα έχει χορηγηθεί μέχρι και την 31η Αυγούστου 2020.

Από την κάθε κατηγορία θα διακριθούν, με βάση τα κριτήρια που περιγράφονται στην προκήρυξη, δύο (2) εφευρέσεις και ο φερόμενος ως εφευρέτης θα λάβει χρηματικό βραβείο € 10.000 για την κάθε διακεκριμένη εφεύρεση.

Αν η διακεκριμένη εφεύρεση έχει περισσότερους του ενός εφευρέτες το χρηματικό βραβείο θα επιμεριστεί σε όλους.

 

Οι ενδιαφερόμενοι εφευρέτες θα πρέπει μέχρι την 30η Οκτωβρίου 2020 να συμπληρώσουν και να καταθέσουν στον ΟΒΙ τη σχετική αίτηση.

 

Για περισσότερα: http://www.obi.gr/el/

Αποστολή της αίτησης, καθώς και πληροφορίες:

Διεύθυνση ΟΒΙ:  Γ. Σταυρουλάκη 5, 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου

Αρμόδια υπάλληλος: Γιώτα Κατσούλα, Τ: 210 6183619, Email: gkat@obi.gr