Συγκρότηση ΜΟ.ΔΙ.Π. ΟΠΑ

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) αποτελεί το κεντρικό συντονιστικό όργανο όλων των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης του Ιδρύματος, βάσει του άρθρου 14 του Ν.4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων». (ΦΕΚ 195/6-9-2011 τ.Α΄).
Η ΜΟ.ΔΙ.Π. του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 του ν.4009/2011 και 83 παρ. 5 του ν.4485/2017 όπως αυτές ισχύουν και αποτελείται από :
α)  τον Πρύτανη ή έναν από τους Αναπληρωτές του, ως Πρόεδρο,
β) πέντε (5) Καθηγητές
γ) έναν εκπρόσωπο κάθε κατηγορίας προσωπικού που προβλέπεται στα άρθρα 28 και 29  του ν.4009/2011, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με δικαίωμα ψήφου, όταν συζητούνται θέματα της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού.
δ) έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών και έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων, εφόσον υπάρχουν, ως μέλη, όπως ειδικότερα καθορίζεται στον Οργανισμό.
Η θητεία των μελών της ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι τετραετής, ενώ των εκπρόσωπων των προπτυχιακών φοιτητών και των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι ετήσια.

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών  ανασυγκροτήθηκε σύμφωνα με την απόφαση της 8ης συνεδρίασης της Συγκλήτου της 25ης Ιανουαρίου 2018 (ΑΔΑ:ΩΠΥ5469Β4Μ-062), ως ακολούθως:

 • κ. Δ. Μπουραντώνης, Καθηγητής Σχολή Οικονομικών Επιστημών, Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, Πρόεδρος
 • κ  Σ. Καλυβίτης Καθηγητής, Σχολή Οικονομικών Επιστημών, μέλος
 • κ. Γ. Κουρέτας, Καθηγητής, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, μέλος
 • κ. E. Soderquist, Aναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, μέλος
 • κ. Σ. Ψαράκης, Καθηγητής, Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, μέλος
 • κ. Σ. Τουμπής, Επίκουρος Καθηγητής, Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, μέλος
 • κα Μ. Ψιλούτσικου, εκπρόσωπος του Ε.ΔΙ.Π.
 • κα Ι. Στεφανέα, εκπρόσωπος του Ε.Ε.Π
 • κα Β. Ταγκαλάκη, εκπρόσωπος του Ε.Τ.Ε.Π
 • κα Β. Καστανού, εκπρόσωπος του διοικητικού προσωπικού
 • κ. Γ.Κότελος, εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών

Εκπρόσωπος μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων δεν έχει ορισθεί.