Συγκρότηση ΜΟ.ΔΙ.Π. ΟΠΑ

Σύμφωνα με το  άρθρο 14 του Ν.4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων». (ΦΕΚ 195/6-9-2011 τ.Α΄), η ΜΟΔΙΠ συγκροτείται με απόφαση του Συμβουλίου του ιδρύματος και αποτελείται από τον πρύτανη ή έναν από τους αναπληρωτές  του, ως πρόεδρο, πέντε Καθηγητές του ΑΕΙ, έναν εκπρόσωπο κάθε κατηγορίας προσωπικού που προβλέπεται στα άρθρα 28 και 29 με δικαίωμα ψήφου όταν συζητούνται θέματα της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού, έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών και έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων, εφόσον υπάρχουν, ως μέλη, όπως ειδικότερα καθορίζεται στον Οργανισμό.

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΟΠΑ σύμφωνα με την απόφαση της 8ης συνεδρίασης του Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών της 10ης Μαρτίου 2016 (ΑΔΑ:Ω55Ω469Β4Μ-Δ09) συγκροτείται από τα ακόλουθα μέλη:

  • κ. Δ. Μπουραντώνης, Καθηγητής και Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, Πρόεδρος
  • κ Θ.Μούτος, Καθηγητής/Σχολή Οικονομικών Επιστημών, μέλος
  • κ. Γ. Κουρέτας, Καθηγητής/Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, μέλος
  • κ. E. Soderquist, Aν. Καθηγητής/Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, μέλος
  • κ. Σ. Τουμπής, Επικ. Καθηγητής/Σχολή Επιστημών & Τεχνολογίας της Πληροφορίας, μέλος
  • κα Μ. Ψιλούτσικου, εκπρόσωπος του Ε.ΔΙ.Π.
  • κα Ι. Στεφανέα, εκπρόσωπος του Ε.Ε.Π
  • κα Β. Ταγκαλάκη, εκπρόσωπος του Ε.Τ.Ε.Π
  • κα Β. Καστανού, εκπρόσωπος του Διοικητικού Προσωπικού
  • κ. Γ. Μπατέλης, εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων

Εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών δεν έχει ορισθεί.