Αρμοδιότητες Γραφείου ΜΟ.ΔΙ.Π.

Οι αρμοδιότητες του γραφείου της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΟΠΑ όπως αυτές προσδιορίζονται στο υπο έκδοση  σχέδιο προεδρικού διατάγματος οργανισμού του ΟΠΑ είναι οι εξής:

 • Η συλλογή των Ετήσιων Εσωτερικών Εκθέσεων όλων των ακαδημαϊκών μονάδων του Ιδρύματος.
 • Η τακτική συνεργασία με τις Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων, που υποβάλλονται σε αξιολόγηση.
 • Η παραλαβή και διαβίβαση στην Α.ΔΙ.Π. των ανά τετραετία Εκθέσεων Εσωτερικής Αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης κάθε μονάδας από ειδική Επιτροπή Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων.
 • Η παραλαβή των τελικών Εκθέσεων Εξωτερικής Αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων από την Επιτροπή Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων και την διαβίβαση στις αντίστοιχες ακαδημαϊκές μονάδες και στην Α.ΔΙ.Π.
 • Η σύνταξη ανά διετία της Εσωτερικής Έκθεσης του Ιδρύματος, με βάση τις Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων, και η υποβολή της στο αρμόδιο συλλογικό όργανο του Ιδρύματος.
 • Η εκτέλεση των δράσεων πιστοποίησης σε επίπεδο Σχολών ή του Ιδρύματος.
 • Η ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών του Τμήματος. και των Ομάδων Εσωτερικής Αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων.
 • Η φροντίδα για την προβολή και διάχυση των δράσεων και αποτελεσμάτων της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος με ενέργειες δημοσιότητας και άλλα πρόσφορα μέσα.
 • Η έκδοση συγκεντρωτικών στατιστικών από την αξιολόγηση Μαθήματος/Διδασκαλίας σε επίπεδο ακαδημαϊκής μονάδας και Ιδρύματος.
 • Η αποδελτίωση των εσωτερικών αξιολογήσεων των ακαδημαϊκών μονάδων, ο εντοπισμός τυχόν ελλείψεων και η μέριμνα για την αποκατάστασή τους.
 • Η αποδελτίωση των εξωτερικών αξιολογήσεων των ακαδημαϊκών μονάδων και η σύνταξη προτάσεων προς το αρμόδιο συλλογικό όργανο του Ιδρύματος με δράσεις βελτίωσης της ποιότητας.
 • Η διατήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου με στοιχεία των Ετήσιων Εσωτερικών Εκθέσεων, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου αξιολόγησης των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων, προγραμμάτων και υπηρεσιών του Ιδρύματος.
 • Η μέριμνα για την διαμόρφωση, εγκατάσταση, περιοδική επικαιροποίηση και καλή λειτουργία του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος.
 • Η μέριμνα για την εκπαίδευση του προσωπικού του Ιδρύματος σε θέματα διασφάλισης ποιότητας και ειδικότερα στις συγκεκριμένες διαδικασίες και τα έγγραφα του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος.
 • Η παρακολούθηση και η διενέργεια ελέγχων για την καλή εφαρμογή του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος.
 • Η γραμματειακή υποστήριξη της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος και η διεκπεραίωση κάθε άλλου θέματος που αφορά τη λειτουργία της.