Χρονολογία: 
1920

Τα πρώτα αντικείμενα που διδάσκονται είναι: Πολιτική Οικονομία, Λογιστική, Χημεία, Γενικά Μαθηματικά, Εμπορική Οικονομία, Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο.