Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών

Το 1926 το Ίδρυμα μετονομάζεται σε Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών.

"Κατά το άρθρον 3 του οργανισμού, η Σχολή θεωρείται ισότιμος προς το Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον."