Κανονισμός Παραχώρησης Χώρων για Εκδηλώσεις

Κανονισμός Παραχώρησης Χώρων για Εκδηλώσεις

Αίτηση παραχώρησης χώρου του ΟΠΑ

Συμφωνητικό μεταξύ Πρυτανικών Αρχών και της παράταξης/σχήματος για τη χρήση χώρων του ΟΠΑ

Ιδιωτικό συμφωνητικό για τη χρήση χώρων του ΟΠΑ