Σύμφωνα με τα Π.Δ. 387/83, 494/85, 143/90, 469/93, το Νόμο 2817/2000 και τις  ομόφωνες  αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Φοιτητικής Λέσχης του Πανεπιστημίου μας, δωρεάν σίτιση δικαιούνται:

 

       Α) Οι Προπτυχιακοί φοιτητές του Α.Ε.Ι, βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων.

 

       Β) Οι φοιτητές τέκνα ομογενών οι γονείς των οποίων είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στο εξωτερικό και η εκεί προσφερόμενη εργασία τους είναι της μορφής του ειδικευμένου ή ανειδίκευτου εργάτη, εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση, η οποία θα χορηγείται από την εκεί  Ελληνική Προξενική Αρχή.

 

       Γ) Οι Κύπριοι Φοιτητές, και βάσει της απόφασης του Δ..Σ 21/11/2002 ισχύουν τα ίδια κριτήρια με τους Έλληνες.

 

       Δ) Δωρεάν σίτιση, με βάση την αρχή της αμοιβαιότητας, παρέχεται και στους φοιτητές Α.Ε.Ι του εξωτερικού, στους οποίους χορηγούνται «υποτροφίες κινητικότητας» στα πλαίσια των προγραμμάτων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς και στους αλλοδαπούς αλλογενείς στους οποίους χορηγείται υποτροφία από το Υπουργείο Παιδείας για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, στο πλαίσιο των διακρατικών συμφωνιών. Επίσης δωρεάν σίτιση παρέχεται και στους αλλοδαπούς υποτρόφους των Υπουργείων Εξωτερικών και Εθνικής Οικονομίας, αλλογενείς και ομογενείς.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

 

Ο Φοιτητής  που δικαιούται και επιθυμεί να σιτίζεται δωρεάν πρέπει να υποβάλει στο γραφείο της Φοιτητικής Λέσχης  του Πανεπιστημίου μας, τα εξής δικαιολογητικά:

 

Εκκαθαριστικό σημείωμα της οικείας εφορίας για το συνολικό ετήσιο δηλούμενο οικογενειακό εισόδημα των γονέων  τους ή για το συνολικό δηλούμενο εισόδημα του ιδίου του φοιτητή, εφόσον υποβάλλει ο ίδιος φορολογική δήλωση και βεβαίωση της οικείας εφορίας ότι οι γονείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν φορολογική δήλωση. Το εκκαθαριστικό σημείωμα και η βεβαίωση της εφορίας θα πρέπει να έχουν εκδοθεί το τρέχον οικονομικό έτος

 

       Μία (1) φωτογραφία του φοιτητή (πρόσφατη).

 

       Φοιτητική ταυτότητα καθώς και την κάρτα σίτισης για όσους έχουν από προηγούμενα έτη.

 

       Αίτηση (έντυπη που θα παραλαμβάνει από το γραφείο Λέσχης).

 

ΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ

 

Δεν δικαιούνται δωρεάν σίτιση οι φοιτητές που γράφτηκαν στο οικείο τμήμα ύστερα από επιτυχείς κατατακτήριες εξετάσεις ή κατετάγησαν με επιλογή σαν πτυχιούχοι για την απόκτηση και άλλου πτυχίου.

 

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ  ΠΑΥΟΥΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΙΤΙΣΗΣ ΟΤΑΝ:

1.  Περατώσουν με επιτυχία τις σπουδές τους.

2.  Συμπληρώσουν το ανώτατο όριο χρόνου λήψης της παροχής δωρεάν σίτισης σύμφωνα με το Νόμο  (έξι  (6) χρόνια).

 

Η δωρεάν σίτιση, κατά τη διάρκεια των σπουδών διακόπτεται όταν:

             

       Ο φοιτητής στρατεύθηκε και για όσο χρόνο διαρκεί η στράτευση του.

      

       Ο φοιτητής διέκοψε τη φοίτησή του λόγω σοβαρής ασθένειας και για όσο χρόνο ισχύει η διακοπή.

           

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ 

Πατησίων 76 Τ.Κ. 104 34 ΤΗΛ: 2108203223 FAX: 2108223360

Σίτιση φοιτητών Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών